Krachtige impuls voor de cultuur in Limburg

De Provincie Limburg investeert in een sterk en vernieuwend cultureel Limburg. Hiervoor heeft het College van Gedeputeerde Staten vandaag besloten 13 Limburgse culturele instellingen als subinfrastructuur te ondersteunen en aan Provinciale Staten een voorstel gedaan voor 21 Limburgse cultuurplaninstellingen. Net als bij de landelijke aanvragen is meer aangevraagd dan beschikbaar, ruim 22,5 miljoen euro tegenover een toch riant provinciaal cultuurbudget van circa 12 miljoen euro. Daarom heeft het College van Gedeputeerde Staten bij de verdeling vooral gekeken naar de te verwachten prestaties in de komende jaren. Met behoud van het goede en oog voor vernieuwing wil het provinciebestuur dat cultuur bijdraagt aan het leefklimaat, de aantrekkelijkheid van Limburg en daarmee ook aan het vestigingsklimaat van onze provincie.

Objectieve beoordeling

De subsidieaanvragen voor deze culturele basisinfrastructuur zijn door de Provinciale Adviescommissie Cultuur kwalitatief getoetst en beoordeeld op publieksbereik, cultuureducatie, talentontwikkeling, samenwerking, gezonde bedrijfsvoering en de Governance Code Cultuur. Eerder gesubsidieerde instellingen zijn ook beoordeeld op afgesproken outputresultaten op basis van monitoringsgesprekken en activiteitenbezoeken. Buiten de culturele basisinfrastructuur heeft Gedeputeerde Staten besloten aan het provinciale museum Het Bonnefantenmuseum een extra subsidie bovenop de reguliere exploitatiesubsidie te verlenen.

 

Ruime ondersteuning

Met de ‘Nadere subsidieregels Cultuurplan’ en ‘Subinfrastructuur’ wordt invulling gegeven aan het Coalitieakkoord ‘In Limburg bereiken we meer’ en het Uitvoeringsprogramma Cultuur ‘Limburg Culturele Werkplaats’. Naast deze culture basisinfrastructuur kunnen ook andere culturele instellingen in aanmerking komen voor provinciale ondersteuning. Hiervoor zijn de ‘Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019’. Ook afgewezen instellingen kunnen hiervoor een aanvraag doen mits ze voldoen aan de criteria. Erkende culturele instellingen uit de basisinfrastructuur maken alleen kans mits sprake is van nieuwe, Euregionale of culturele samenwerkingsprojecten zodat de Limburgse cultuursector sterk gepromoot wordt en waaraan ook andere financiers bijdragen.

Noodzakelijke samenhang in cultureel beleid

Het provinciale culturele beleid hangt nauw samen met het landelijk beleid. De Provincie Limburg gaat met het Ministerie van OCW en de steden in Limburg in gesprek om voor de cultuurperiode 2021-2024 te komen tot een andere systematiek en grondslag voor de culturele basisinfrastructuur. Want ondanks de extra landelijke gelden voor o.a. de festivals bestaan er nog enkele belangrijke knelpunten die een goede werking van de stedelijke cultuurregio in Limburg belemmeren. Dit betreft vooral de positie en erkenning van een vitaal middensegment dat in de culturele sector in Nederland misschien wel het grootste publieksbereik heeft. Zonder deze gezelschappen en productiehuizen in het middensegment verdampt talentontwikkeling in rap tempo, is innovatie de verliezer en komt de keten voor jonge makers als knooppunt in hun carrière ernstig in het geding. Tevens is dit culturele middensegment veelal de aanlevering of kweekvijver van de programmering van festivals. Limburg wil de aanwezige kwaliteiten benutten voor vernieuwing en samenwerking. Cultuur is namelijk in een dynamische stedelijke cultuurregio de onmisbare schakel door de vele samenwerkingen met onderwijsinstellingen en de betekenis voor stedelijke ontwikkeling en economie.

Subinfrastructuur 2017-2018

 • Stichting Festivals Limburg                           € 68.320,00
 • Stichting Schunck                                         € 160.000,00
 • Stichting Docfest                                           € 189.129,60
 • Stichting Popsport                                         € 28.120,00
 • Stichting Prinses Christina Concours           € 32.000,00
 • Stichting Theatercollectief Het Geluid          € 96.000,00
 • Stichting The Notorious IBE                          € 62.400,00
 • Stichting Limburgs Fanfare Orkest               € 69.836,00
 • Stichting Collegium Ad Mosam                    € 95.700,00
 • Stichting Ensemble '88                                  € 51.072,00
 • Stichting Step by Step                                  € 120.000,00
 • Stichting BPDL                                              € 133.711,20
 • Stichting Jazz Maastricht                              € 133.711,20

Cultuurplaninstellingen 2017-2020, voorstel

 • Stichting Cultura Nova                                  € 540.000,00
 • Stichting Fashionclash                                  € 370.000,00
 • Stichting Het Laagland                                  € 1.380.000,00
 • Stichting Media Professionals Limburg        € 500.000,00
 • Stichting Nederlandse Dansdagen               € 260.000,00
 • Stichting Toneelgroep Maastricht                 € 800.000,00
 • Stichting WMC Kerkrade                              € 320.000,00
 • Stichting Intro-in-situ                                     € 400.000,00
 • Stichting Marres                                            € 400.000,00
 • Stichting Project Sally                                   € 500.000,00
 • Stichting St. Odapark                                    € 600.000,00
 • Stichting Via Zuid                                          € 1.000.000,00
 • Stichting Zomerparkfeest                              € 350.000,00
 • Stichting Kamermuziek Limburg                  € 400.000,00
 • Stichting Opera Zuid                                     € 1.200.000,00
 • Stichting Van Eyck                                       € 400.000,00
 • Stichting Limburg Festival                             € 250.000,00
 • Stichting Hoge Fronten                                 € 230.000,00
 • Stichting Studium Chorale                            € 211.000,00
 • Stichting Musica Sacra                                 € 320.000,00
 • Stichting Bureau Europa                               € 121.784,00

 

Provinciaal museum

 • Het Bonnefantenmuseum                             € 300.000,00

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken