Ondernemerschap en Innovatie

Een van de kerntaken binnen het Economisch domein is het stimuleren van ondernemerschap en innovatie. Onder innovatie verstaan we vernieuwing voor de Limburgse markt die neerslaat in producten,diensten, processen of organisatievormen. Innoveren is mensenwerk en vergt niet alleen de ontwikkeling van technologie. De Provincie Limburg richt zich o.a. op het stimuleren van Innovatie in het MKB.

Daarnaast wil Limburg zich positioneren als een Europese Technologische Top Regio (TTR Euregio). We willen de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in Limburg en de omringende provincies in Duitsland en België stimuleren om ons samen sterk te maken als dè technologische regio in Europa. Hiervoor bestaan initiatieven voor verschillende projecten waarvan er ook al een aantal in uitvoering zijn. De Versnellingsagenda speelt hierin een belangrijke rol.

Europese Technologische Topregio

Technologische Topregio Limburg moet onderdeel worden van een Europese Technologische Topregio (TTR) met een excellent woon- en leefklimaat. Nadere informatie over de achterliggende visie, strategie, middelen en samenwerking kunt u lezen in de Voortgangsrapportage Technologische Topregio dd 7 december 2006. (pdf, 188 KB)

Een kaart van de innovatieve bedrijven in de Technologische Topregio is hieronder beschikbaar. Via de button 'legenda' kunt u een selectie maken binnen de sectoren Greenport, Healthcare, Energy, Materials and Systems en Leisure. Door te kiezen voor de 100% button, ziet u de namen van de bedrijven; door te klikken op de vetgedrukte namen van de bedrijven, komt u rechtstreeks op de sites van deze bedrijven. Een fullscreen kaart krijgt u door te klikken op de 'fullscreen-button'.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Jan Maatjens, tel. 043 - 389 72 68, jppm.maatjens@prvlimburg.nl. Ook kunt u via dit mailadres mutaties of onjuistheden op de kaart melden.

Regiobranding Zuid-Limburg

Zuid-Limburg heeft een sterke reputatie op het gebied van verblijf en gastronomie, maar wordt minder snel geassocieerd met wonen en werken. Het imago van de regio moet worden verbreed om de aantrekkingskracht op bedrijven, bewoners en bezoekers te versterken. Om die reden hebben de Provincie Limburg, het bedrijfsleven en de 19 gemeenten in Zuid-Limburg de handen ineen geslagen.

Het stimuleren van ondernemerschap


Stimulering Starters Limburg

De Provincie Limburg wil ondernemerschap in kwalitatieve en kwantitatieve zin stimuleren. De ondersteuning van starters gebeurt in eerste instantie door de Kamer van Koophandel.


Ondernemerschap en onderwijs

De Provincie Limburg wil jongeren (studenten) enthousiasmeren voor het starten van een eigen bedrijf. Samen met partijen uit het veld (MBO en HBO) wordt bekeken of en op welke wijze ondernemerschap in het onderwijs kan worden gestimuleerd.
Op 18 juni 2008 is in kasteel Vaeshartelt nabij Maastricht een overeenkomst ondertekend waarin een aantal partners hebben vastgelegd dat zij samen hun schouders willen gaan zetten onder samenwerking op het gebied van onderwijs en ondernemerschap in Limburg. Meer informatie hierover is te vinden op
Voor meer informatie bel of mail met Wouter Ernes, wa.ernes@prvlimburg.nl, (043) 389 74 82.


Design, ICT en Logistiek en Distributie

Design - toegepast op producten - kan de concurrentiepositie van MKB-bedrijven versterken. De Provincie Limburg formuleert op dit moment haar doelen omtrent design en inventariseert de benodigde instrumenten/middelen. Tevens wordt bekeken hoe gebruik gemaakt kan worden van diverse Nationale en Europese subsidieprogramma's.
Voor meer informatie bel of mail met Ilona Jahae, tel. 043 - 389 77 95, iama.jahae@prvlimburg.nl.


Breedband

Onder Breedband verstaan we het via koper- of glasvezel bereiken van een hogere snelheid in bijv. internet. Limburg wil op het gebied van Breedband en ICT de ontwikkeling stimuleren van nieuwe en de opschaling van bestaande Breedband en ICT diensten.


Uitgangspunten

Het ambitieniveau van de Provincie Limburg rond Breedband heeft de volgende uitgangspunten:

  1. Ontkoppeling van infrastructuur en diensten met als doel het creëren van een optimale ontsluiting van bestaande diensten (meerdere dienstenaanbieders over hetzelfde netwerk en één lijn naar de eindgebruiker);
  2. Gebruikmaken van bestaande infrastructuur. Samenwerking tussen de eigenaren van de infrastructuur en een open netwerkfilosofie zijn hierbij van belang. Doel is te komen tot een open en toegankelijke breedbandig netwerk;
  3. Ontwikkelen van businessmodellen die op korte termijn rendabel zijn. Toezien op het ontstaan van modellen waarbij een totaal regionaal netwerk exploiteerbaar is en niet een individuele lijn op interessante trajecten of bij grote of gemakkelijk te ontsluiten gebruikers.


Provinciale rol

De Provincie Limburg wil vooral een rol spelen in het verbinden van lokale initiatieven en het zorgen voor samenwerking tussen verschillende aanbieders van infrastructuur. Een stimulerende en coördinerende rol richting gemeenten, MKB en (semi)overheidsinstellingen is daar onderdeel van. Samen met de partners wil de provincie nieuwe projecten stimuleren, opzetten en uitvoeren. De centrumgemeenten dienen een trekkende rol op het gebied van breedband als voorbeeld voor de regio te vervullen.


Actielijnen

Het Provinciaal beleid op het gebied van Breedband en ICT in Limburg, gebaseerd op de knelpunten in Limburg, is gericht op de drie volgende drie actielijnen:

  1. Het stimuleren van nieuwe en het opschalen van bestaande innovatieve breedbanddiensten
  2. Het stimuleren van een open en gekoppeld breedbandnetwerk voor bedrijven en (semi)overheidsinstellingen
  3. Bewustwording creëren voor - en het stimuleren van het delen van kennis over - de meerwaarde en mogelijkheden van breedband(diensten) en ICT.

Voor meer informatie bel of mail met Erik Ritzen, tel. 043 - 389 74 58, em.ritzen@prvlimburg.nl.

Vernieuwing in de toeristische sector

Voor informatie over Ondernemerschap in de Toeristische sector kunt u kijken op www.limburg.nl/toerisme. Voor meer informatie kunt u hier ook de juiste contacten vinden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken