Stedelijke ontwikkeling

Provincie Limburg zet in haar coalitieakkoord 2015-2019 in op een economische structuurversterking door de focus te leggen op de bevordering van een kenniseconomie (campussen, kennisas, investeringen in MKB) én op een sociale structuurversterking die er onder meer voor moet zorgen dat inwoners van Limburg deelnemen aan het arbeidsproces en meer zorg voor elkaar en voor hun omgeving op zich nemen. Voor deze economische en sociale structuurversterking zijn -naast een vitaal platteland- ook krachtige Limburgse steden essentieel.

Op 12 mei 2016 stelde Provinciale Staten het kader Stedelijke Ontwikkeling vast waarin is vastgelegd hoe de Provincie Limburg haar ambities met betrekking tot de ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s wil realiseren.  Hiervoor is 40 mln. euro gereserveerd.

De focus  ligt daarbij in lijn met de programmabegroting 2016 - op Venlo, Sittard, Heerlen en Maastricht. Dit vanwege de inwoneraantallen in deze steden en de sociale en economische betekenis mede vanwege hun ligging ten opzichte van de Limburgse campussen. De economische en sociale structuurversterking is vanuit stedelijke optiek met deze focus het meest effectief. Voor deze vier steden is in beginsel 32 mln. beschikbaar.

De steden zijn aan zet en dienen plannen in waarbij de volgende uitgangspunten van belang zijn:

  • Toekomstvaste compacte steden als aantrekkelijke woon-, verblijf-, leer- en werkplekken
  • Agglomeratiekracht van Limburgse steden met een sterk onderscheidend profiel
  • Optimale bereikbaarheid van en binnen de steden en synergie tussen steden, campussen en ommeland

De plannen van de steden worden getoetst aan deze strategische lijnen en aan de multiplier van de  intensiveringsmiddelen voor stedelijke ontwikkeling, met andere woorden hoe worden de middelen gematched met:

  • Middelen van de gemeente
  • Middelen van derden (zoals marktpartijen Rijk,  Europa)
  • Provinciale middelen uit andere beleidsvelden 

Uitgangspunt is dat de middelen voor een belangrijk deel worden ingezet voor concrete projecten en programma’s die leiden tot krachtige steden met een groeiende werkgelegenheid die Limburg in zijn geheel sterker maken en waarmee de grensoverschrijdend stedelijke agglomeratie wordt gestimuleerd.

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken