Kennisgevingen staatssteun

Steunmaatregelen van de overheid moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen vastgesteld op grond waarvan - wanneer voldaan is aan de daarin genoemde voorwaarden - de aanmelding achterwege kan blijven. Een voorwaarde voor toepassing van deze vrijstellingsverordeningen is dat de provincie een kennisgeving aan de Europese Commissie moet zenden met informatie over de steunmaatregel en (een samenvatting van) de steunmaatregel op haar internetsite bekend moet maken. Hieronder treft u aan informatie over steunmaatregelen die op grond van de geldende vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden.

 • Steunverlening Inther Logistics Engineering BV voor het project Technology & Assembly Center

  19 mei 2017, pdf, 246kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 130.000,00 aan, zijnde 4,3% van de in aanmerking komende kosten.

  Het project heeft betrekking op de uitbreiding van het bedrijf met de bouw van een nieuw innovatiecentrum voor intralogistiek, het Inther Technology & Assembly Center. Inther Logistics Engineering BV voert activiteiten uit binnen de topsectoren Logistiek en Maakindustrie.
  De uitbreiding van het bedrijf creëert werkgelegenheid, zowel bij Inther Logistics Engineering als bij de Limburgse toeleveranciers.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 17 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening Stichting Bio Treat Center

  12 mei 2017, pdf, 577kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 985.782,00 aan Stichting Bio Treat Center voor de realisatie van een Bio Treat Center (BTC) op Brightlands Campus Greenport Venlo. Het BTC is een innovatiefaciliteit voor ondernemers die technologieën en geïntegreerde systemen ontwerpen, gericht op het opwaarderen van (ruwe componenten van) biomassa naar halffabricaten en/of eindproducten. Dit kan beter en sneller door samen en met directe betrokkenheid van diverse kennisinstellingen de kennisintensieve projecten uit te voeren op een gezamenlijke locatie. Het BTC is het eerste ondernemersinitiatief binnen het thema “Voeding en alternatieve grondstoffen” op de campus en als zodanig een landmark voor de campusontwikkeling.

  De provinciale subsidie betreft een cofinanciering van een OP-Zuid aanvraag op basis waarvan maximaal € 2.167.154,00 verleend kan worden, waarvan maximaal € 1.181.372 daadwerkelijk aan OP-Zuid wordt gevraagd. De steun wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, sub c, artikel 26 en artikel 27 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening voor Stichting Limburgs Museum

  08 mei 2017, pdf, 310kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van € 4.053.991,00 aan Stichting Limburgs Museum voor het Jaarplan en begroting 2017. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Limburgs Museum leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Limburgs Museum, een provinciaal museum voor de Limburgse geschiedenis, archeologie en volkskunde is van groot belang voor het immaterieel erfgoed, onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.

  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 5.160.927,00. De verleende subsidie bedraagt € 4.053.991,00. De subsidie bedraagt daarmee 78,55% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening Dutch Green Carbon V.OF. voor het project Fabriek naar volle capaciteit brengen en opleiden personeel

  02 mei 2017, pdf, 385kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 227.000,00 aan Dutch Green Carbon V.OF. voor het project Fabriek naar volle capaciteit brengen en opleiden personeel, zijnde 60% van de in aanmerking komende kosten voor het opleidingstraject en 35% van de in aanmerking komende kosten voor de experimentele ontwikkeling ten behoeve van de capaciteitsverhoging van de fabriek.

  Het project is tweeledig:
  1. Door het innovatieve en daarmee unieke karakter van de fabriek is het niet mogelijk om specifiek opgeleid personeel in dienst te nemen; de operators moeten voor bediening van de installatie worden opgeleid. De verwachting is dat de installatie op meerdere plekken in de wereld gebouwd zal worden. De opgeleide medewerkers zullen dan hun kennis moeten overdragen en vervullen dan de expertiserol. Hiermee vindt een kwalitatieve versterking plaats van het arbeidsaanbod.
  2. De fabriek draait nu nog niet op volle capaciteit door technische beperkingen. Zoals vaker bij een innovatieve ontwikkeling dient (in dit geval) de installatie verder doorontwikkeld te worden. Hiervoor is aanvullend experimenteel onderzoek nodig. Doel hiervan is om de capaciteit van de fabriek te vergroten.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, sub c, en artikel 31 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening aan Bonnefantenmuseum voor Gezamenlijke marketingcampagne Limburgse provinciale musea

  01 mei 2017, pdf, 320kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van € 100.000,00 voor de gezamenlijke marketingcampagne Limburgse provinciale musea. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De subsidie wordt verleend aan het Bonnefantenmuseum als penvoerder voor het realiseren van een gezamenlijke marketingcampagne van de drie provinciale musea (Museumplein in Kerkrade, Bonnefantenmuseum in Maastricht en Limburgs Museum in Venlo). Met de gezamenlijke campagneslogan: “Laat je verrassen door de mooiste musea in het Zuiden” willen de drie provinciale musea meer bezoekers trekken naar de provincie Limburg door middel van het in beeld brengen van een divers cultureel aanbod van de provinciale musea. Om dit doel te bereiken kopen de drie provinciale musea gezamenlijk tv- en radiospotjes in bij NPO, Ster & Cultuur, die op de website van de musea worden aangekondigd. Deze campagne is gebaseerd op de positieve ervaringen van een soortgelijke campagne in 2015. Naast een gezamenlijke slogan en pay-off maakt ieder provinciaal museum een kort filmpje en radiocommercial om voor zijn belangrijkste tentoonstelling publiek te werven.

  De in aanmerking komende kosten voor de gezamenlijke marketing van de Limburgse provinciale musea bedraagt € 100.000,00. De subsidie van € 100.000,00 bedraagt daarmee 100% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening voor Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (Museumplein) Jaarplan en begroting 2017

  10 april 2017, pdf, 374kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (hierna: Museumplein) voor het Jaarplan en begroting 2017 een subsidie te verlenen van € 4.310.945,00 voor 2017. Er was reeds vooruitlopend op deze subsidie een subsidie verleend van € 350.000,00 waarmee de totale subsidie voor 2017 € 4.660.945,00 bedraagt. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Museumplein leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Museumplein, een provinciaal museum is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.

  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2017 van het museum bedragen, op basis van een voorlopige inschatting, € 5.263.124,00.
  De totale verleende subsidie voor 2017 bedraagt €4.660.945,00. De totale subsidie voor 2017 bedraagt daarmee 88,5% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening Woger Trading International B.V. voor het project Nieuwbouw VidaXL DC Venlo

  20 februari 2017, pdf, 345kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 1.800.000,00 aan Woger Trading International B.V. voor het project Nieuwbouw VidaXL DC Venlo, zijnde 3.9% van de in aanmerking komende kosten.

  VidaXL is een internationale online retailer voor betaalbare producten in een breed marktsegment. Ze zijn momenteel gevestigd in Venray, maar groeien in een snel tempo.
  Het project beoogt de bouw van een nieuw distributiecentrum in Venlo op een perceel van 14ha. De nieuwbouw gaat gepaard met de groei van werkgelegenheid (225 fte extra vaste banen en 330 extra uitzendkrachten).
  De logistieke positie van Venlo als Europese logistieke hotspot no.1wordt hiermee versterkt en door deze investering wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van de Topsector Logistiek.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 17 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening Bonnefantenmuseum 2017

  14 februari 2017, pdf, 344kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie van € 5.200.033,00 te verlenen aan het Bonnefantenmuseum voor het jaarplan en de begroting van 2017. Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten om op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een aanvullende bijdrage in de exploitatiekosten voor 2017 van € 75.000,00.
  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014). De in aanmerking komende kosten bedragen € 7.573.000,00. De toegekende bijdrage van in totaal € 5.275.033,00 bedraagt daarmee 69,75 % van de in aanmerking komende kosten.


  Het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 “de Tijd hervonden” is zowel door de Raad voor Cultuur als door de Provinciale Advies Commissie Cultuur (PAC) positief beoordeeld. Het Bonnefantenmuseum kiest voor een sterk en vernieuwend profiel door zich te richten op de “verborgen canon”. Ook de wijze waarop Bonnefantenmuseum verschillende stakeholders en doelgroepen wil bereiken wordt door de Raad voor Cultuur als bijzonder gezien. Het Bonnefantenmuseum beantwoordt hiermee aan inhoudelijke eisen én daarnaast aan specifieke eisen ten aanzien van bedrijfsvoering, die gesteld worden aan provinciale musea in het kader van het Uitvoeringsprogramma Cultuur, Limburg Culturele Werkplaats.

 • Steunverlening Wageningen Environmental Research voor het project Systeeminnovaties voor Mineralenmanagement in de Peel

  09 januari 2017, pdf, 287kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 100.000,00 aan Wageningen Environmental Research voor het project Systeeminnovaties voor Mineralenmanagement in de Peel.

  Het project beoogt beoogt het ontwerpen en implementeren van systeeminnovaties, waarbij verschillende betrokken partijen (zoals provincie, waterschap, gemeenten en agrarische bedrijven) niet alleen nieuwe technieken introduceren, maar ook anders samenwerken om zo bij te dragen aan substantiële oplossingen voor de mineralenoverschotten in regio de Peel. Essentie is om het mineralenmanagement in en rond landbouwbedrijven niet langer op bedrijfsniveau, maar op regionaal niveau uit te voeren.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, onder b, van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening voor Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (Museumplein) vooruitlopend op exploitatie 2017

  22 december 2016, pdf, 240kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c en d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg aan Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (hierna: Museumplein) voor het Jaarplan en begroting 2017 een (deel) subsidie te verlenen van € 350.000,00 voor 2017. Dit vooruitlopend op een nader onderbouwd aanvalsplan met bijbehorende (meerjaren-) begroting, dat de basis zal vormen voor het verlenen van een exploitatiesubsidie 2017 en volgende jaren.
  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Museumplein leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Museumplein, een provinciaal museum is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.

  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2017 van het museum bedragen, op basis van een voorlopige inschatting, € 5.263.124,00.
  De verleende subsidie bedraagt € 350.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 6,6% van de in aanmerking komende kosten.

 • Wijziging steunverlening Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (Museumplein)

  22 december 2016, pdf, 204kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg de exploitatiesubsidie aan Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (hierna: Museumplein) voor het Jaarplan en begroting 2016 te verhogen met een additionele subsidie van € 1.700.000,00. De totale subsidie voor 2016 komt daarmee op € 5.342.427,00,00. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Museumplein leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Museumplein, een provinciaal museum is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.

  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 5.863.663,00. De verleende subsidie na ophoging bedraagt € 5.342.427,00,00. De subsidie bedraagt daarmee 91,11% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening VDL NedCar voor het project Scholing instroom VDL NedCar

  06 december 2016, pdf, 585kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 700.000,00 aan VDL NedCar voor het project Scholing instroom VDL NedCar 2016.

  Door deze opleidingssteun is VDL Nedcar in staat om veel sneller dan gebruikelijk de betreffende medewerkers te scholen en te ontwikkelen. Zij kan daardoor sneller beschikken over een adequaat opgeleide workforce om deze hoogtechnologische automotive productie te kunnen bemensen en daarmee een forse stap te zetten naar de gewenste continuïteit. Daarnaast kunnen meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in een kortere tijd een plaats verwerven bij VDL Nedcar en een verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt in het algemeen verkrijgen.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 31 Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 (Algemene Groepsvrijstellingsverordening) waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Wijziging steunverlening voor Stichting Provinciaal Museum (het Bonnefantenmuseum)

  20 oktober 2016, pdf, 124kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg de exploitatiesubsidie aan Stichting Provinciaal Museum (het Bonnefantenmuseum) voor het Jaarplan en begroting 2016 te verhogen met € 252.208,00. De totale subsidie voor 2016 komt daarmee op € 5.156.277,00.
  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
  In de periode 2013-2016 zetten de provinciale musea in op publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen en educatieve activiteiten en cross-overs in allerlei vormen. Behalve professionalisering en verruiming van het publieksbereik worden ondernemerschap, een nauwere samenwerking en cross-overs met andere culturele instellingen en vrijetijdseconomie gestimuleerd.
  Een groter publieksbereik, een hechte verankering en samenwerking met de regio zijn, gepaard gaande met een internationale oriëntatie en innovatieve prestaties, ook belangrijke doelstellingen voor het Bonnefantenmuseum.
  De in aanmerking komende kosten bedragen € 7.391.208,00. De verleende subsidie bedraagt na ophoging € 5.156.277,00, zijnde 69,76% van de in aanmerking komende kosten.

 • Wijziging steunverlening voor het Continium Discovery Center (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving)

  05 oktober 2016, pdf, 119kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg de exploitatiesubsidie aan Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (hierna: Continium) voor het Jaarplan en begroting 2016 te verhogen met € 456.415,00. De totale subsidie voor 2016 komt daarmee op € 3.642.427,00. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Continium leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Continium, een provinciaal museum is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.

  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 6.118.180,00. De verleende subsidie na ophoging bedraagt € 3.642.427,00 De subsidie bedraagt daarmee 59,53% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening Cultus Agro Advies BV voor project Bright Tree

  01 augustus 2016, pdf, 299kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 150.000,00 aan Cultus Agro Advies BV voor het project Bright Tree.

  Het project heeft betrekking op haalbaarheidonderzoeken met betrekking tot mogelijkheden van de verwaarding van inhoudsstoffen(technisch en markttechnisch) van een aantal plantensoorten, de daarvoor noodzakelijke teelttechnische kennis en vaardigheden en een aantal duurzaamheidsaspecten van teelt.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, onder d, van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Voorgenomen steun in het kader van de Nadere Subsidieregels Interreg V-A-programma Euregio Maas-Rijn

  29 juli 2016, pdf, 426kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het vaststellen van de Nadere Subsidieregels Interreg V-A-programma Euregio Maas-Rijn op grond van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De regeling stelt subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doelstelling van het Samenwerkingsprogramma zoals in het samenwerkingsprogramma beschreven en verwerkt:
  “Het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Euregio Maas-Rijn tot een moderne kennisregio en een technologische topregio met een concurrerende economie en een hoge levenskwaliteit in een inclusieve gemeenschap die banen schept.”

 • Steunverlening Academisch Ziekenhuis Maastricht voor project We Boosth Limburg

  06 juli 2016, pdf, 362kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015 een subsidie te verlenen van maximaal € 272.554,00 aan Academisch Ziekenhuis Maastricht voor het project We Boosth Limburg.

  Het project beoogt jongeren meer te laten bewegen vanuit een intrinsieke motivatie door inzet van nieuwe technologieën zoals serious gaming en draagbare sensoren. Met het project worden op het gebied van samenwerking traditionele grenzen doorbroken, waarbij de samenwerking versterkt wordt tussen het MUMC+ en Limburgse ondernemers. Dit nieuwe samenwerkingsverband biedt goede toekomstige perspectieven, waarbij er sterk van elkaar complementaire competenties gebruik kan worden gemaakt. Daardoor ontstaat een duurzame zorg binnen Limburg met uitrolmogelijkheden in het binnen- en buitenland, waarmee de zorg voor overgewicht en obesitas als template wordt gebruikt voor preventie van overgewicht onder jongeren.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, onder b, van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening voor de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)

  04 juli 2016, pdf, 199kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg besloten een subsidie te verlenen van € 249.000,00 aan de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij voor het jaarplan 2016. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.

  De subsidie wordt verleend als bijdrage in het exploiteren van de museumspoorlijn en het voldoen van de jaarlijkse gebruiksvergoeding. De ZLSM zorgt voor het behoud en beheer van Limburgs industrieel spoorerfgoed door het verzorgen van een toeristische treindienstregeling, met historisch spoorwegmaterieel over het tracé Schin op Geul – Vetschau (Duitsland) en de hieraan verbonden aftakking Simpelveld – Kerkrade.
  De in aanmerking komende kosten ten behoeve van het exploiteren van de museumspoorlijn en het voldoen van de jaarlijkse gebruiksvergoeding bedragen € 962.608,00. De verleende subsidie bedraagt € 249.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 25,87% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening Maastricht Aviation Aircraft Services B.V. voor het project MAS2

  20 juni 2016, pdf, 232kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen aan Maastricht Aviation Aircraft Services B.V. voor het project MAS2. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 17) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014). De in aanmerking komende kosten bedragen € 4.170.000,00. De toegekende bijdrage van € 200.000,00 bedraagt daarmee 4,79 % van de in aanmerking komende kosten.

  Maastricht Aviation Aircraft Services BV wilt investeren op de luchthaven Maastricht Aachen Airport door de realisatie van een nieuwe verfwerkplaats en het upgraden van de huidige verfwerkplaats. Hierdoor worden een stevige basis gelegd onder de maintenance boulevard van deze luchthaven. De luchthaven is van strategisch belang voor de Provincie en de bedrijvigheid daaromheen. De investering die Maastricht Aviation Aircraft Services B.V. gaat doen, sluit aan bij de investerings- en acquisitie agenda van de Provincie Limburg.

 • Steunverlening voor Chemelot Campus Vastgoed C.V.

  25 april 2016, pdf, 330kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 2.026.249,00 aan Brightlands Chemelot Campus Vastgoed C.V. voor het project Continuering Chemelot Foundation Fund. De doelstelling van het CFF is om potentiële vestigers die een duidelijke fit hebben met de Chemelot Campus sneller te doen besluiten om zich te vestigen op deze campus. Via een huurkorting wordt een mogelijke barrière van relatief hoge huisvestingskosten in een beginfase van een nieuw bedrijf weggenomen en krijgt het bedrijf de gelegenheid de synergievoordelen van de Brightlands Chemelot Campus te ontwikkelen, te ervaren en te valoriseren. Hierdoor ontstaat een win-win effect: een verhoogde slaagkans voor het bedrijf, een beter rendement op investeringen voor investeerders, een verrijking van de Brightlands Chemelot Campus Community en een versnelde arbeidsmarktontwikkeling in Limburg. De eindbegunstigden van de subsidie zijn innovatieve startende ondernemingen (mkb’ers).

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 28 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening voor het Continium Discovery Center (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving) voor het project aanpassing van de organisatie met het oog op doorontwikkeling naar Museumplein Limburg

  01 april 2016, pdf, 396kB

  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht een incidentele projectsubsidie te verlenen van € 50.000,00 aan Stichting museum voor industrie en samenleving voor het project ‘aanpassing organisatie met het oog op doorontwikkeling naar Museumplein Limburg’.

  Een doorontwikkeling van de organisatie is noodzakelijk gelet op het gegeven dat sinds de heropening van Continium in oktober 2015 sprake is van een museumcluster bestaande uit drie te onderscheiden publiekstrekkers, namelijk behalve Continium, ook Cube Design Museum en Columbus Earth Theater. Onderdeel van de verdere doorontwikkeling is een nieuwe structuur waarbij gewerkt wordt met een tweehoofdige directie. Het project betreft het ervaring op doen met een tweehoofdige directie bij Continium als onderdeel van de organisatorische transitie van Continium naar Museumplein Limburg.

  De in aanmerking komende kosten van het project bedragen € 112.000,00. De toegekende bijdrage van € 50.000,00 bedraagt daarmee 44,6% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening Stichting Collegium AD MOSAM

  19 februari 2016, pdf, 451kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 een subsidie te verlenen van maximaal € 72.469,00 aan Stichting Collegium Ad Mosam. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Het project betreft het geven van barokconcerten op hoog artistiek niveau. De focus op de stad en de provincie blijft belangrijk voor de positie van Stichting Collegium AD MOSAM in de regio en vormt de basis voor de nationale en internationale ambities.
  Programmatisch kiest Stichting Collegium AD MOSAM er voor om naast de meer traditionele concertvorm vernieuwende presentaties te ontwikkelen (Carnaval in Venetië, BaroCkfestival, improvisaties met popmusici enz.), verrassende podia te betreden (Poppodium Volt) en samenwerkingsverbanden met jonge musici en andere organisaties aan te gaan.

  De in aanmerking komende projectkosten van het project bedragen € 207.053,00. De verleende subsidie bedraagt (na afronding) maximaal € 72.469,00. De subsidie bedraagt daarmee 35% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening voor Stichting het Limburgs Landschap

  04 februari 2016, pdf, 255kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg besloten een subsidie te verlenen van € 887.935,00,00 aan Stichting het Limburgs Landschap voor het Jaarplan en begroting 2016. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.

  De subsidie wordt verleend als bijdrage in de exploitatiekosten van Stichting het Limburgs Landschap. Stichting het Limburgs Landschap voert activiteiten uit op het gebied van (natuur)terreinbeheer en natuurherstelprojecten, natuurontwikkeling, beheer van cultuurhistorisch erfgoed en soortenbescherming.
  Stichting het Limburgs Landschap levert daarmee een belangrijke bijdrage aan behoud en herstel van natuurerfgoed en cultureel erfgoed.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van de Stichting Limburgs Landschap bedragen € 15.396.255,00. De verleende subsidie bedraagt € 887.935,00. De subsidie bedraagt daarmee 5,77 % van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening Bonnefantenmuseum

  15 januari 2016, pdf, 434kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg besloten een subsidie te verlenen aan het Bonnefantenmuseum voor het jaarplan en de begroting van 2016. De subsidie wordt verleend onder toepassing van( artikel 53) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014). De in aanmerking komende kosten bedragen € 7.479.000,00. De toegekende bijdrage van € 4.904.069,00 bedraagt daarmee 65,57% van de in aanmerking komende kosten.

  In de periode 2013-2016 zetten de provinciale musea in op publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen en educatieve activiteiten en cross-overs in allerlei vormen. Behalve professionalisering en verruiming van het publieksbereik worden ondernemerschap, een nauwere samenwerking en cross-overs met andere culturele instellingen en vrijetijdseconomie gestimuleerd.
  Een groter publieksbereik, een hechte verankering en samenwerking met de regio zijn, gepaard gaande met een internationale oriëntatie en innovatieve prestaties, ook belangrijke doelstellingen voor het Bonnefantenmuseum.

 • Steunverlening NV Industriebank LIOF ten behoeve van het project MKB Financieringspoort

  06 januari 2016, pdf, 302kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen aan NV Industriebank LIOF ten behoeve van het project MKB Financieringspoort. De totale toegekende subsidie bedraagt € 465.455,00.
  Voor MKB bedrijven is het nog steeds moeilijk om financiering voor hun toekomstplannen te verkrijgen. Geconstateerd is dat de kwaliteit van de financieringsaanvragen sterk te wensen overlaat. Dit project ondersteunt het tot stand komen van financieringsaanvragen die aan de gewenste eisen voldoen. Tevens wordt ondersteuning verleend bij het vinden van de juiste financiers. Dit project past daarmee binnen de visie van de Provincie Limburg gericht op de bevordering van de Limburgse Economie.
  De subsidie ad. € 145.000,00 voor de vouchers (50% financiering maar maximaal € 2.500,00, zijnde een bedrag van 58 vouchers x € 2.500,00 = € 145.000,00) wordt verleend onder toepassing van (artikel 18 van ) Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (hierna: de algemene groepsvrijstellingsverordening). De te subsidiëren kosten voor de vouchers passen binnen het gestelde in artikel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. De kosten voor een voucher mogen ingevolge artikel 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening zullen nooit meer dan 50% van de in aanmerking komende kosten bedragen.

 • Steunverlening voor Stichting Limburgs Museum

  06 januari 2016, pdf, 363kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 4.037.126,00 aan Stichting Limburgs Museum voor het Jaarplan en begroting 2015. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Limburgs Museum leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Limburgs Museum, een provinciaal museum voor de Limburgse geschiedenis, archeologie en volkskunde is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 5.027.918,00. De verleende subsidie bedraagt € 4.037.126,00. De subsidie bedraagt daarmee 80,29% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening voor het Continium Discovery Center (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving)

  06 januari 2016, pdf, 313kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 3.186.012,00 aan Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (hierna: Continium) voor het Jaarplan en begroting 2016. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Continium leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Continium, een provinciaal museum is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 5.661.765,00. De verleende subsidie bedraagt € 3.186.012,00. De subsidie bedraagt daarmee 56,27% van de in aanmerking komende kosten.

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken