Natuur en Landschap

Voor een duurzame ontwikkeling en optimaal gebruik van de bestaande ruimte van het stedelijk en landelijk gebied wil de provincie in de komende periode de aanwezige natuur- en landschapswaarden versterken en uitbreiden, soortenbescherming aanpakken via de zogeheten leefgebiedenbenadering, gezonde watersystemen realiseren, de milieubelasting verminderen en de landbouw de mogelijkheid bieden voor structuurversterking gebaseerd op duurzaamheid.
De versterking en uitbreiding van natuurwaarden zal gerealiseerd worden door de steun voor aankoop van grond in de goudgroene natuurzones voort te zetten en door de inzet voor meer agrarisch en particulier natuurbeheer te intensiveren.
De goudgroene natuurzones zijn onderdeel van het nationale stelsel van natuurgebieden, het Nationaal Natuurnetwerk.

 • Biodiversiteit

  08 oktober 2013

  Biodiverstiteit is al het leven op aarde. De enorme verscheidenheid aan levende organismen is behalve mooi ook nuttig en noodzakelijk. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen verschaffen bestaanszekerheid en vormen de basis voor onze welvaart. Biodiversiteit wordt echter ernstig bedreigd. Plant- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Aantasting van biodiversiteit en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigt uiteindelijk het voortbestaan van alle mensen. Er is in de afgelopen jaren al veel gebeurd om dit tegen te gaan maar het is niet genoeg gebleken. Meer inspanningen van meer partners zijn dringend nodig.

 • Flora- en faunawet

  Informatie over verleende Flora- en Fauna ontheffingen, fourageergebieden en schadebestrijding.

 • Handboek Streefbeelden Natuur en Water in Limburg (2002)

  15 april 2015

  In de provincie Limburg wordt door veel verschillende instanties gewerkt aan het behoud en herstel van de kwaliteit van water, natuur, bos en landschap. Met het gereedkomen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is hier door de provincie Limburg een stevige impuls aan gegeven. Om het beleid goed te kunnen uitvoeren en evalueren zijn de abstracte doelstellingen uit het POL verwerkt tot concrete streefbeelden voor bos, natuur en water.

 • Landschap

 • Natura 2000 / PAS

  14 juli 2017

  Natura 2000 is de verzamelnaam voor het netwerk van Europese natuurgebieden. Natura 2000-gebieden vallen onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en zijn in nationale wetgeving verankerd in de Wet Natuurbescherming 2017.

 • Natuur- en landschapsbeleid 2013-2020

  02 juli 2013, pdf, 3MB

  Met ingang van 2014 wordt de provincie de verantwoordelijke overheid voor vrijwel het gehele natuur en landschapsbeleid. De provincie is met name – conform het Decentralisatieakkoord Natuur - verantwoordelijk voor het voldoen aan de Europese natuurrichtlijnen en de Europese Landschapsconventie (Verdrag van Florence) voor zover de door het Rijk verstrekte budgetten dat mogelijk maken.

 • Natuurcompensatie

  16 april 2015

  Natuurcompensatie is aan de orde indien door een activiteit de natuur- en landschapswaarden in de Goudgroene natuurzone, de Bronsgroene landschapszone of in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg worden aangetast. In een dergelijk situatie ontstaat er een compensatieplicht en moet er, wil de activiteit doorgang kunnen vinden, financiële compensatie, dan wel fysieke compensatie plaatsvinden. De voorwaarden die gelden bij een compensatieplicht zijn uitgewerkt in de Beleidsregel natuurcompensatie.

 • Natuurgegevens

  07 oktober 2011
 • Projecten

 • Provinciaal Natuurbeheerplan

  Het Provinciaal Natuurbeheerplan (voorheen Stimuleringsplan voor Natuur, Bos en Landschap) vormt het leidend document voor de subsidieverlening van de SNL. Dit plan beschrijft de beleidskaders van de provincie voor agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer en landschapsbeheer. In het natuurbeheerplan staat waar welke typen natuur, agrarische natuur en landschap aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe de natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er zijn voor landschapsonderhoud.

 • Soortenbescherming

  De Provincie Limburg heeft vastgesteld welke soorten dieren en planten extra aandacht nodig hebben om uitsterven te voorkomen en van welke uitgestorven soorten het gewenst is dat ze terugkeren in het Limburgse landschap. Met subsidies voor inrichtings- en beheermaatregelen besteden we aan deze soorten extra aandacht. Om de uitgangssituatie en effecten van het beheer te meten, doen we onderzoek naar de aanwezigheid van bedreigde soorten.

 • Wet natuurbescherming

  20 december 2016

  De Wet natuurbescherming regelt onder meer dat de provincie bevoegd wordt voor het nemen van besluiten met betrekking tot vergunningen voor Natura 2000 gebieden, ontheffingen voor soorten en het kappen van houtopstanden.

 • Zeer kwetsbare gebieden WAV

  De Wet ammoniak en veehouderij bevat regels met betrekking tot de ammoniakemissie uit dierverblijven. Deze regels moeten worden toegepast bij de verlening van milieuvergunningen voor veehouderijen. De regels zijn bedoeld ter bescherming van de zeer kwetsbare gebieden tegen de effecten van ammoniakdepositie. De wet geeft regels voor veehouderijen gelegen in zo’n zeer kwetsbare gebied of in een zone van 250 meter daaromheen. De wet bepaalt dat Provinciale Staten de zeer kwetsbare gebieden aanwijzen.
  Provinciale Staten hebben het besluit Zeer kwetsbare gebieden op 18 april 2008 vastgesteld. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het besluit op 11 juli 2008 goedgekeurd.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken