Natura 2000 / PAS

Natura 2000 is de verzamelnaam voor het netwerk van Europese natuurgebieden. Natura 2000-gebieden vallen onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en zijn in nationale wetgeving verankerd in de Natuurbeschermingswet 1998.

Logo Natura 2000De soortenrijkdom in Europa gaat al jaren achteruit, duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. De Europese Unie heeft zich daarom als doel gesteld om bedreigde soorten en habitats te beschermen. Een lijst van de meest kwetsbare soorten waarvoor Europa een belangrijke rol speelt is in dit kader opgesteld. Aan de hand van deze lijst zijn opgaven opgelegd aan de landen binnen de Europese Unie. Nederland heeft deze opgaven voor de Natura 2000-gebieden geformuleerd als ‘instandhoudingsdoelstellingen’ voor bedreigde soorten dieren, planten en habitats. Deze zijn aan de EU gemeld. De toewijzing van de landelijke opgaven naar gebieden vindt plaats in aanwijzingsbesluiten. Het bevoegd gezag stelt aan de hand van het aanwijzingsbesluit een beheerplan op, waarin de gebiedsdoelen in ruimte en tijd voor het aangewezen gebied worden uitgewerkt. Ook het huidige gebruik (bestaand gebruik) van het Natura 2000-gebied wordt in het beheerplan behandeld. Het beheerplan vormt voor bestaand gebruik een handreiking om op een passende manier om te gaan met de beschermde natuurwaarden.

Informatie over de Natuurbeschermingswet leest op de pagina 'Natuurbeschermingswet' onder 'Vergunningen'

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via email: natura2000@prvlimburg.nl

Beheerplannen

Voordat een beheerplan definitief wordt vastgesteld legt het bevoegd gezag eerst een ontwerp-Beheerplan ter inzage en vindt er een inspraakprocedure plaats op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Van de 15 gebieden waar Provincie Limburg voortouwnemer is zijn hieronder de beheerplannen te downloaden. In 2009 zijn van deze gebieden concept-Beheerplannen vastgesteld. Voor één gebied (Abdij Lilbosch & voormalig klooster Mariahoop) is in 2014 het Beheerplan definitief vastgesteld.

Van de overige 8 Natura 2000-gebieden die in provincie Limburg liggen is de Provincie geen voortouwnemer, maar in 2015 wordt het voortouw voor deze gebieden overgedragen naar de Provincie. Gegevens van die gebieden zijn te vinden op Natura 2000 Limburg.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

Balans tussen natuur en economie
In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde economie. Het Rijk en Provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig.

Stikstofprobleem aanpakken
Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Herstel van natuur
Rijk, Provincies en natuurorganisaties nemen maatregelen om de natuur te herstellen, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. Agrarische ondernemers nemen maatregelen in hun bedrijfsvoering, zoals mest aanwenden met weinig stikstofverliezen en het gebruik van aangepast voer. Door deze combinatie van maatregelen ontstaat er ruimte voor nieuwe economische activiteiten.

PAS maatregelen
De PAS-maatregelen maken onderdeel van het Landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat in werking is getreden op 1 juli 2015. De gebiedsgerichte PAS-maatregelen zijn in de PAS-gebiedsanalyses Limburg vastgelegd. Het gebiedsgerichte PAS-maatregelenpakket maakt onderdeel van de gebiedsgerichte PAS-maatregelen Limburg en bestaat uit de herstelmaatregelen, onderzoeken en gebiedsspecifieke monitoring voor het eerste PAS-tijdvak (2015-2021).

Subsidieregeling PAS
o Voor de uitvoering van de gebiedsgerichte PAS-maatregelen in de PAS Natura 2000-gebieden en natuurterreinen grenzend aan de PAS Natura 2000-gebieden is een aparte subsidieregeling opgesteld. Via de onderstaande link kan een initiatiefnemer kennisnemen van de inhoud van de Nadere subsidieregels Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Limburg en de procedure subsidieaanvraag PAS inclusief de bijbehorende documenten, zoals het aanvraagformulier subsidie PAS, het begrotingsformat, PAS-gebiedsanalyses Limburg en overige beleidsdocumenten.

 Downloads

Bekijk ook

Natura 2000-gebieden

In Limburg liggen 23 verschillende Natura 2000-gebieden.

Documenten per Natura 2000-gebied

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken