Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming regelt onder meer dat de provincie bevoegd wordt voor het nemen van besluiten met betrekking tot vergunningen voor Natura 2000 gebieden, ontheffingen voor soorten en het kappen van houtopstanden.

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet is de vervanger van de Flora en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De wet regelt onder meer dat de provincie bevoegd wordt voor het nemen van besluiten met betrekking tot  vergunningen voor Natura 2000 gebieden, ontheffingen voor soorten en het kappen van houtopstanden.

Meer informatie en aanvraagformulieren kunt u op de website van vergunningen vinden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken