N273 kom Baarlo

De Provincie Limburg gaat, in samenwerking met de gemeente Peel en Maas, de N273 in de kom van Baarlo reconstrueren.

Op de N273 is, tussen de twee komgrenzen van de gemeente Baarlo in, groot onderhoud nodig voor delen van de weg. De Napoleonsbaan, zoals de N273 wordt genoemd, stamt nog uit de tijd van Napoleon en de weg is vele malen gerenoveerd. Daardoor ligt de weg een stuk hoger ten opzichte van de woningen, waardoor er regelmatig wateroverlast is door afwatering.

Informatiebijeenkomsten

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke ontwerpvarianten is in november 2016 een consultatiebijeenkomst georganiseerd, waarin direct aanwonenden en bedrijven aan de N273 in de kom Baarlo aandachtspunten konden inbrengen. De meest genoemde zijn:

  • Hoge snelheid van het verkeer, vooral ’s nachts.
  • Hoogteligging weg in relatie tot de afwatering.
  • Oversteekbaarheid fietsers/voetgangers.
  • Bereikbaarheid van de percelen.
  • Verkeersveiligheid, met name op de kruispunten.
  • Toegankelijkheid bushaltes.
  • Openbare verlichting.
  • Onderhoud fietspaden.
  • Aandacht voor groenstructuren.
  • Ontsluiting Kuukven.

Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de ontwerpvarianten en eind januari 2017 met de direct aanwonenden en bedrijven aan de N273 besproken in een terugkoppelingssessie.

Stand van zaken voorjaar 2017

Aan de hand van de resultaten uit de terugkoppelingssessie van eind januari 2017 wordt het schetsontwerp verder geoptimaliseerd. De planning is om in april 2017 het geoptimaliseerde schetsontwerp tijdens een inloopbijeenkomst voor te leggen aan een breder publiek. Na deze inloopbijeenkomst zullen de ontwerpen online beschikbaar zijn.

Vooruitblik 2017-2018

In mei 2017 start de aanbesteding waarbij een adviesbureau de opdracht krijgt om het schetsontwerp in detail uit te werken. Dit adviesbureau voert hiervoor diverse onderzoeken uit. Te denken valt aan bestemmingsplanprocedures, grondverwerving, vergunning- en ontheffingsprocedures en diverse technische- en omgevingsonderzoeken. Dit heet de ontwerp- en bestekfase. 

Verder worden in deze fase van het project de plannen uitgewerkt voor onder andere het verleggen van kabels- en leidingen, openbare verlichting, bewegwijzering en groencompensatie. Ook worden direct belanghebbenden zoals aanwonenden, bedrijven, bus- en hulpdiensten geconsulteerd over de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Planning

Schetsontwerpfase

Tot en met april 2017

Ontwerp- en bestekfase

Start mei 2017

Aanbestedingsfase Uitvoering

Wordt nog nader ingepland

Realisatiefase

Wordt nog nader ingepland

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken