Verkeer heuvelland

Het Heuvelland is een prachtig stuk Limburg. De Provincie wil dit prachtige stuk Limburg veilig stellen voor de toekomst. Dat gebeurt op tal van gebieden, maar een belangrijk onderdeel is het Heuvelland bereikbaar te houden voor alle bezoekers. Zowel voor bezoekers als bewoners, maar ook voor ondernemers.

De Provincie heeft hiervoor samen met allerlei partijen in het Heuvelland het Uitvoeringsplan toeristisch-recreatief verkeer Heuvelland opgesteld. Om dit plan kracht bij te zetten, trekt de Provincie € 430.000,- uit.
heuvelland-banner


Het uitvoeringsplan beslaat een mix van samenhangende maatregelen, die zijn gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid én de leefbaarheid voor bezoekers en bewoners van het Heuvelland. Concreet gebruikt de Provincie de bijdrage om initiatieven en projecten in het Heuvelland financieel te ondersteunen waardoor deze makkelijker van de grond komen. Ook versnelt de Provincie de uitvoering van de eigen projecten (ca. € 15 miljoen) op het provinciaal wegennet in het Heuvelland.

De samenwerking en overleg met diverse belanghebbende organisaties en overleg met de bewoners hebben tot een breed draagvlak voor de plannen geleid. Dat blijkt ook uit de participatie van de deelnemende partijen (Gewest, gemeenten, politie, VVV, Staatsbosbeheer en Provincie) in de geplande uitvoeringsprojecten. Het is daarmee dan ook een plan van de samenwerkende partijen, die onder het motto 'Heuvelland samen natuurlijk bereikbaar' overgaan tot de uitvoering van de plannen.

'Samen' in het motto duidt op de gezamenlijke inzet van de partijen, de integrale belangenafweging, maar ook op het Heuvelland voor alle verschillende gebruikers en vervoerwijzen. Natuurlijk heeft naast de betekenis van vanzelfsprekend ook de betekenis met respect voor natuur en landschap van het Heuvelland. In relatie met bereikbaarheid verwijst dat ook naar de visie: bereikbaarheid van voorzieningen via een goed stelsel van hoofdwegen en bescherming van natuur en landschap daarbinnen.

Het doorgaande verkeer maakt daarbij gebruik van de hoofdwegen die daarvoor zijn bedoeld. De hoofdwegen worden daarom ook verder verbeterd. De gemeenten zullen in overleg met belanghebbenden onverharde en ondergeschikte wegen in natuurgebieden selectief bereikbaar maken voor wandelaars, fietsers, ruiters en belanghebbenden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de rustzoekende bezoeker van het Heuvelland. Meer en betere parkeerplaatsen, beter openbaar vervoer (waaronder CVV) en goed toegankelijke informatie over de bereikbaarheid van het Heuvelland nodigen mensen verder uit de auto te laten staan. Afstemming van evenementen en verscherpte controles op het verkeersgedrag verhogen de verkeersveiligheid en verminderen de overlast voor bewoners.

Zie het onderstaande uitvoeringsplan voor nadere informatie over hetplan en de uitvoeringsprojecten.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken