Berichtgeving naar aanleiding van overleg over fraude door Statenlid Heemels

Berichtgeving naar aanleiding van een overleg op vrijdag 26 februari 2016 tussen Commissaris van de Koning, voorzitter Presidium, waarnemend fractievoorzitter PVV en Statengriffier over fraude door Statenlid Heemels

Aanleiding

Het overleg tussen de Commissaris van de Koning, voorzitter van het Presidium, waarnemend voorzitter van de PVV-fractie en Statengriffier is belegd mede op initiatief van de waarnemend voorzitter van de PVV-fractie n.a.v. de constatering dat de mate waarin Statenlid Heemels als penningmeester van de PVV-fractie heeft gefraudeerd met fractiegelden van de PVV veel omvangrijker schijnt dan aanvankelijk gedacht werd. De wens van de waarnemend voorzitter van de PVV-fractie om de aanpak van deze zaak door de PVV-fractie te delen met genoemde personen kwam daarmee tegemoet aan de vraag om opheldering die de CdK en de voorzitter Presidium eerder die week hadden geuit.

Toelichting op door de PVV-fractie gezette stappen

De stappen die door de PVV-fractie zijn gezet vanaf het moment dat zij constateerde bij de controle van de verantwoordingen van 2014 en 2015 dat er zaken in de administratie van de boekjaren 2014 en 2015 niet klopten zijn achtereenvolgens:

 • de CdK, voorzitter van het Presidium en Statengriffier informeren n.a.v. de persverklaring van Statenlid Heemels op 18 februari 2016;
 • aangifte doen bij de politie van fraude: diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte, oplichting en bedrog; 
 • de PVV-fractie voegen als gesmade partij in het strafproces;
 • opdracht verlenen aan een extern registeraccountant om de jaarrekening en administratie van de PVV-fractie van de boekjaren 2011 tot en met 2016 te controleren;
 • de CdK op zijn verzoek inzage geven in zowel de aangifte van de PVV-fractie, als in de opdrachtverlening van de PVV-fractie aan de registeraccountant.

Toelichting op de door de CdK gezette stappen

 • overleggen met de Korpschef van de Politieregio en de Hoofdofficier van Justitie over rol en mogelijke positie van de Provincie Limburg bij aangifte, m.a.w. of het zelfstandig doen van aangifte, dan wel het voegen bij de bestaande aangifte een juridische meerwaarde heeft;
 • melden van (mogelijke) integriteitsschending door Statenlid Heemels bij de extern Adviseur Integriteit van Provinciale Staten, t.b.v. bespreking in de (Staten)Commissie Integriteit.

Gemaakte afspraken

De PVV-fractie

 • zal de bevindingen van de door haar ingehuurde extern registeraccountant inclusief de berekening van het bedrag dat wederrechtelijk door Statenlid Heemels is toegeëigend, aan de CdK, de voorzitter van het Presidium en de Statengriffier z.s.m.  overleggen;
 • zal de onrechtmatig door  Statenlid Heemels uitgegeven c.q. ontvangen bedragen volledig  terugvorderen van de heer Heemels inclusief de extra hiervoor gemaakte kosten; 
 • zal aan het Presidium een terugbetalingsvoorstel van door Statenlid Heemels onrechtmatig toegeëigende / onrechtmatig besteedde fractiegelden doen. De fractie neemt hierbij uitdrukkelijk, ondanks dat zij zich slachtoffer voelt van de handelingen van Statenlid Heemels, een eigen verantwoordelijkheid.

De CdK

 • geeft de Statengriffier opdracht om de interne controller het werk van de door de PVV-fractie ingehuurde externe registeraccountant te laten controleren. Om de schijn van partijdigheid te vermijden zal de interne controller zich laten bijstaan door een onafhankelijke derde. Het vigerend toetsingskader is daarbij leidend. Echter, indien nodig kan de accountant van Provinciale Staten van de CdK en/of het Presidium nog een extra controleopdracht krijgen, dan wel kan er door hen een forensisch accountant ingeschakeld worden. Hierover kan beslist worden zodra meer gegevens bekend zijn;
 • geeft de Statengriffier opdracht aan de Landsadvocaat te vragen om de mogelijke positie(s) van (Provinciale Staten van) de Provincie Limburg, in kaart te brengen, zowel straf-, bestuurs-, civiel-  en eventueel gedragsrechtelijk.

De voorzitter van het Presidium

 • schrijft een extra Presidiumvergadering uit op vrijdag 25 maart a.s. van 13.00 – 14.00 uur in de verwachting dat er dan helderheid is over de omvang van de fraude gepleegd door Statenlid Heemels in de periode 2011 en 2016. Onderwerp van gesprek zijn dan de wijze waarop het wederrechtelijk toegeëigende bedrag bij Statenlid Heemels / de onrechtmatig besteedde fractiegelden door de PVV-fractie wordt teruggevorderd en de eventuele terugbetalingsregeling die tussen Provinciale Staten en de PVV-fractie gesloten moet worden. Tevens zal het Presidium dan spreken over de wensen van Provinciale Staten om de rechtmatigheid en doelmatigheid van fractie-uitgaven anders te controleren, c.q. strengere regels vast te stellen.

Tenslotte

 • de fraude door Statenlid Heemels zal ook ter bespreking worden geagendeerd voor de (Staten)Commissie Integriteit van vrijdag 25 maart a.s.;
 • vóór de Presidiumvergadering van vrijdag 25 maart a.s. zal er een nieuw overleg worden gearrangeerd in dezelfde samenstelling als op 26 februari 2016;
 • de CdK, de voorzitter Presidium, de waarnemend voorzitter van de PVV-fractie en de Statengriffier wachten met het doen van nadere mededelingen aan de pers tot het moment dat ze beschikken over de resultaten van het accountantsonderzoek, mede om speculaties te voorkomen.

Drs.  Th.J.F.M.  Bovens, Commissaris van de Koning

Drs. G.H.C. Frische, voorzitter Presidium

R.W.P.E. Housmans, waarnemend fractievoorzitter PVV 

Mw. drs. J.J. Braam, Statengriffier 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken