Bijzonderheden Statenvergadering 19 juni 2015

De Statenvergadering stond in het teken van de behandeling van de Jaarstukken 2014. Mondelinge vragen werden gesteld over het Rijksbelastingplan en de grenseffecten. Een interpellatiedebat werd gehouden over de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg.

Bij aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij het overlijden op 5 juni jl. van de heer F. Dragstra, oud-lid Provinciale Staten voor de CPN in de periode 1966-1978.

Mondelinge vragen belastingplan/grenseffecten

Dhr. Titulaer (CDA) stelde mondelinge vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) over de belastingplannen van de regering en de mogelijke nadelige grenseffecten hiervan. Gedeputeerde Beurskens gaf in zijn beantwoording aan dat de plannen nog zeer vers zijn. GS wensen vooral in dialoog te blijven met Den Haag. GS gaan bezien hoe zij hierin verder opereren en op welke wijze Provinciale Staten hierbij betrokken kunnen worden. Dhr. van Rey (Volkspartij Limburg) verwees naar het succes van Provinciale Staten Groningen rondom het dossier gaswinning en riep op om tot een gezamenlijk overleg te komen met de 7 grensprovincies. Dhr. Titulaer zal over dit onderwerp een motie voorbereiden, te behandelen bij de Voorjaarsnota 2015 op 10 juli a.s.

Interpellatiedebat over de ontwikkelingen rondom de aanbesteding van het OV in Limburg

Het interpellatiedebat was aangevraagd door dhr. Kuntzelaers (PvdA) naar aanleiding van de ontstane situatie rondom de aanbesteding van het Limburgse Openbaar Vervoer. Dhr. Kuntzelaers leidde het debat in met een aantal vragen die inzicht moesten geven in de rol, aanpak en werkwijze van Gedeputeerde Staten gedurende het traject. Verantwoordelijk gedeputeerde Van der Broeck benadrukte, aanvullend op de reeds schriftelijk gegeven antwoorden, dat de keuzes door GS met alle overtuiging zijn genomen maar dat niemand had kunnen voorzien dat er sprake bleek te zijn van ‘ordinaire bedrijfsspionage’. Deze kwestie zal ongetwijfeld naar de rechter gaan en het verloop daarvan moet afgewacht worden. Op de vraag of deze affaire tot schade heeft geleid voor de Provincie, antwoordde de gedeputeerde bevestigend, zeker voor wat betreft extra inzet op capaciteit. Voor het vervolg kiezen GS voor een traject met zo weinig mogelijk risico’s waarbij het belang van de reiziger voorop staat.
Door de fracties werden in het debat diverse aspecten aan de orde gesteld zoals hoe geleerd kan worden over deze affaire, inzicht in vervolgonderzoeken en de mogelijkheid van eigen Statenonderzoek, het bezwarentraject Veolia en de belangen van de reiziger. Ook werd gevraagd Provinciale Staten te blijven betrekken bij de vervolgstappen door GS.

Jaarstukken 2014

De behandeling van de jaarstukken 2014 verliep redelijk vlot en leidde bij de fracties vooral tot vragen en opmerkingen over techniek, leesbaarheid en toetsbaarheid.
PVV (dhr. Housmans) riep op om te komen tot besluitvorming die voor iedereen en zeker ook burgers helder, transparant en begrijpelijk zijn. Hiertoe diende de PVV een motie in. Een andere motie ging over het mandaat van Gedeputeerde Staten bij de verstrekking van subsidies. De moties werden in afwachting van de gelijktijdig bij de Voorjaarsnota nog te presenteren financiële spelregels aangehouden.
GroenLinks (dhr. Rossel) vroeg aandacht voor een aantal inhoudelijke projecten, zoals Laarbroek, duurzaamheid en jeugdzorg. Zowel GroenLinks als de VVD (dhr. Heuvelings) stelden vragen naar aanleiding van het project Ruimte voor Ruimte. Daarnaast stelde de VVD ook Klavertje 4 aan de orde.
SP (mw. Evers) diende een Statenbrede motie in met als doel het project Traffic Informers te continueren en hiervoor middelen te reserveren in de begroting. Deze motie werd Statenbreed aangenomen. Na het zomerreces volgt een uitgewerkt voorstel van GS.
Dhr. Wassenberg (PvdD) vroeg, verwijzend naar de verplaatsing van intensieve veehouderij en de daarvoor gebruikte natuurbudgetten, naar de rechtmatigheid van het inzetten van middelen voor andere doelen dan oorspronkelijk bedoeld. Gedeputeerde Van der Broeck zegde toe hier later op terug te komen.
Dhr. Van Wageningen (D66) vroeg naar de actuele financiële situatie rondom de aanleg van de Buitenring Parkstad. Deze informatie volgt na het zomerreces aan Provinciale Staten.
Dhr. Kuntzelaers (PvdA) riep op om de controlerende taak (vergadering Jaarstukken) en de kaderstellende taak (vergadering Voorjaarsnota) niet te combineren op een dag, maar in het kader van een optimale voorbereiding, deze vergaderingen niet binnen 3 weken te plannen.
Dhr. Van Rey (Volkspartij Limburg) miste bij de jaarstukken een onafhankelijk oordeel van o.a. de Zuidelijke Rekenkamer en het meerjarenperspectief Grondbedrijf.
Dhr. Koopmans gaf in zijn beantwoording aan reeds een aanzet te hebben gemaakt voor een verbetering op veel door de fracties ingebrachte aspecten, zonder overigens het rapportagesysteem te wijzigen. Hij zal de Jaarrekeningcommissie uit Provinciale Staten betrekken bij deze verbeterslag. Voor een aantal inhoudelijk projecten verwees dhr. Koopmans naar spelregels die nog gedeeld worden met Provinciale Staten in het kader van de Voorjaarsnota.
De Jaarstukken werden met algemene stemmen vastgesteld.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken