Bijzonderheden uit Statenvergadering 17 mei 2013

Er vond een interpellatiedebat plaats over de situatie bij luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA). Het Limburgs Parlement ging akkoord met een nieuw concept van merkversterking voor de provincie Limburg . Gedeputeerde Staten kreeg opdracht van Provinciale Staten om inzicht te geven in de doeltreffendheid van de provinciale subsidieregelingen.

Interpellatiedebat over situatie bij luchthaven Maastricht Aachen Airport.

Het door de SP gevraagde interpellatiedebat had als doel inzicht te krijgen in de ontstane situatie bij MAA voor wat betreft de actuele financiële positie, het dreigende faillissement en de mogelijke sociale en economische gevolgen. De SP was van mening dat het College van Gedeputeerde Staten de actieve informatieplicht aan Provinciale Staten heeft geschonden en vroeg naar de redenen waarom PS niet op de hoogte is gesteld over de nijpende situatie én de eerdere financiële hulp van het College aan MAA. Tijdens het debat diende de SP (dhr. Prevoo) een motie in met de titel ‘Onafhankelijke onderzoekscommissie Luchthaven MAA’. Met deze motie beoogde de indiener onder meer te komen tot een onafhankelijk feitenonderzoek naar het ontstaan van de huidige situatie en de rol van de betrokken partijen en inzicht in alle financiële documenten. De motie werd verworpen.
In het debat werden de door Statenlid De Beer (VVD) aangekondigde mondelinge vragen naar aanleiding van de actuele situatie bij MAA betrokken.
Verantwoordelijk gedeputeerde Beurskens gaf in zijn beantwoording aan dat de situatie bij MAA ernstig is. Bij het College bestaat de intentie om te komen tot een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzame oplossing, maar niet voor elke prijs. Het Rijk als primair bevoegd gezag is zijns inziens ook aan zet, aldus dhr. Beurskens. Er is volgens de gedeputeerde geen sprake van extra middelen van de Provincie aan MAA buiten het mandaatbedrag van € 3,7 miljoen. Het College heeft, aldus dhr. Beurskens, met betrekking tot dit bedrag, gehandeld conform het mandaat van Provinciale Staten. Toegezegd werd dat Provinciale Staten op korte termijn geïnformeerd worden over de handelwijze ten aanzien van provinciegelden. In dit kader zal het College aan MAA om een feitenoverzicht vragen met betrekking tot de bestedingen. Op dit moment is er, aldus de gedeputeerde, geen enkele aanwijzing dat er m.b.t. de financiële middelen op een andere wijze is gehandeld dan juridisch bedoeld. Door het CDA (dhr. Janssen), gesteund door PvdA, VVD, 50PLUS, PVV, PvLD, OSL, D66 en SP, werd een motie ingediend gericht op het spoedig komen tot overleg tussen Provincie en de verantwoordelijke bewindspersonen met als doel te komen tot een gezamenlijke toekomstvast en duurzame oplossing voor de luchthaven MAA. Deze motie werd overgenomen.

Nieuwe merkversterkende strategie voor Limburg (Limburg branding)

De nieuwe visie voor Limburg branding is tot stand gekomen met een groot aantal Limburgse partners. Doelstelling is het vergroten van de bekendheid en de reputatie van Limburg als grensregio in nationaal en internationaal perspectief binnen de terreinen van cultuur, mens, investeringen, export, toerisme en governance.
De kosten voor de activiteiten in het kader van Limburg branding worden begroot op jaarlijks € 1,2 miljoen.

Aanpassing Regeling Grote Projecten Provincie Limburg

Vanuit de controletaak van Provinciale Staten op projecten met aanzienlijke financiële middelen kent het Limburgs Parlement een zogenaamde Regeling Grote Projecten. Hierin wordt geregeld wanneer en op welke wijze GS rapporteert over grote Projecten.
Het Limburgs Parlement nam het besluit deze regeling met het oog op flexibelere toepassing van de regeling op enkele punten aan te passen w.o. het schrappen van een financiële ondergrens van een project van € 10 miljoen. Enkel een financiële ondergrens te hanteren als uitgangspunt biedt voor Provinciale Staten onvoldoende mogelijkheden om een gedegen afweging te maken of een project aangemerkt wordt als Groot Project. Het risico dat de Provincie loopt, zou veeleer voorop moeten staan bij de besluitvorming.

Inzicht in doeltreffendheid subsidieregelingen Provincie Limburg

De Provincie Limburg verstrekt op jaarbasis, exclusief mobiliteits- en Europese subsidies, ongeveer voor € 200 miljoen aan subsidies. De Zuidelijke Rekenkamer, een wettelijk verplichte instantie ingesteld door de Provincies Limburg en Noord-Brabant gezamenlijk, die onderzoek doet naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het handelen door het provinciaal bestuur, heeft naar aanleiding van een onderzoek geconcludeerd dat de uitgevoerde subsidieregelingen in Limburg slechts in beperkte mate worden geëvalueerd op doeltreffendheid. In het onderzoeksrapport zijn door de Zuidelijke Rekenkamer verbetervoorstellen gedaan. Deze verbetervoorstellen raken de kaderstellende en controlerende bevoegdheden van Provinciale Staten.
Het Limburgs Parlement nam het besluit om het College van Gedeputeerde Staten op te dragen inzicht te geven in de feitelijke resultaten, doeltreffendheid, van de subsidieregelingen.
Een amendement van PvLD (dhr. Bosman) om subsidies niet alleen op doeltreffendheid maar ook op doelmatigheid te evalueren en niet alleen achteraf maar ook vooraf en tijdens de looptijd van de subsidie werd verworpen.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda stonden werden de volgende moties ingediend:


Motie D66 (dhr. van Wageningen) inzake Essentgelden

Deze motie, gericht op het niet aanwenden van de vaste reserve voor subsidies, maar voor revolverende investeringen en GS een voorstel voor een kader voor de investeringen van de vaste reserve te laten uitwerken, werd aangehouden in afwachting van de Voorjaarsnota 2013.

Motie PvdA (mw. Medendorp) inzake voedselbanken

Doel van deze motie is te onderzoeken in hoeverre een eenmalige financiële impuls ervoor kan zorgen dat de toegang tot de hulpverlening van voedselbanken en uitgifte van voedselpakketten op peil blijft. Daarnaast bevat de motie een opdracht aan het College om campagne te voeren om het werk van de Limburgse voedselbanken te ondersteunen. Op basis van toezeggingen van Gedeputeerde Staten werd de motie door de indiener ingetrokken.

De beelden van deze Statenvergadering kunt u terugkijken via www.limburg.nl/ProvincialeStaten.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken