Bijzonderheden uit Statenvergadering van 26 september 2014

Onderwerp van gesprek in de Statenvergadering van 26 september 2014 was onder meer de actuele criminaliteitscijfers in Limburg. Mondelinge vragen werden gesteld over de eventuele reactivering van de Clauscentrale in Maasbracht en het transformatieproces van de Sibelco-groeve.

Voor aanvang van de vergadering werd een moment van stilte in acht genomen voor de 298 slachtoffers van vlucht MH17, waaronder de 11 Limburgse slachtoffers. Bij dit moment werden ook herdacht mw. Van Loo-Caris, fractiemedewerkster PvdA en oud Statenlid Van Stralen. Hij was lid van Provinciale Staten van1978 tot 1995 voor de PvdA.

Mondelinge vragen

De vragen van de heer Prevoo (SP) over het transformatieproces Sibelco en met name de betrokkenheid van belanghebbenden daarbij werden beantwoord door verantworodelijk gedeputeerde Van Dijk. Hij onderkende het belang van het blijven betrekken van de Heerlense bewoners bij de te maken vervolgstappen in dit dossier. De vragen van de heer Meerts (VVD) inzake de reativering van de Clauscentrale te Maasbracht werden beantwoord door de verantwoordelijken in dit dossier, gedeputeerde Kersten en CdK Bovens. Het College van Gedeputeerde Staten steunt de gedachte om de Clauscentrale in Maasbracht aan te sluiten op het Belgisch elektriciteitsnet, maar is wat betreft de beleids- en besluitvorming mede afhankelijk van andere partijen zoals RWE/Essent, het Rijk en de Belgische overheid.

Motie Kockelkoren c.s. inzake voortzetten subsidiekader bovenlokale evenementen

De heer Kockelkoren (PvdA) maakte mede namens andere Statenleden gebruik van het recht om over onderwerpen die niet op de agenda staan moties in te dienen, een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag. Zijn motie was erop gericht om voor de huidige evenementensubsidieregeling die loopt t/m 2015 aanvullende financiële dekking te zoeken omdat de gelden eind 2014 ontoereikend zijn. De motie werd niet in stemming gebracht, maar aangehouden tot de begrotingsbehandeling 2015, die plaatsvindt op 7 november a.s., zodat de Statencommissie Cultuur Welzijn en Leefbaarheid zich in oktober van dit jaar kan buigen over een nog door gedeputeerde Koopmans op te stellen notitie, waarin alle subsidieregelingen voor evenementen zijn opgenomen.

Interpellatie naar aanleiding van recent gepubliceerde politiecijfers

De heer Van Helvert, fractievoorzitter CDA, maakte gebruik van het recht om over onderwerpen die niet op de agenda staan nadere informatie te vragen. Hij deed dit naar aanleiding van de actualiteit rondom recent gepubliceerde politiecijfers over de veiligheidssituatie in Limburg. De vragen van de heer Van Helvert waren vooral gericht op interpretatie van de cijfers en hoe zich deze verhouden met de provinciale ambities en taken op het gebied van leefbaarheid en sociale veiligheid, het optreden van justitie en politie in de provincie en de te verwachten ontwikkelingen, samenwerking met België en Duitsland en de mogelijke rol van de Provincie Limburg om bij te dragen aan een veiliger Limburg.
CdK, de heer Bovens, gaf in zijn functie als Rijksorgaan antwoord op de vragen van de heer Van Helvert. Hij ging onder meer in op de taken van de landelijke overheid in dezen. Hij wees op het belang voor juiste analyse en interpretatie van de gepubliceerde cijfers en onder meer de resultaten van onderzoeken naar het veiligheidsgevoel van burgers in Limburg.
Vanuit zijn portefeuille openbare orde en veiligheid gaf hij aan dat er veel overlegd wordt met de ketenveiligheidspartners Limburg-Brabant zoals de politie en de burgemeesters.
Omdat er veel onduidelijkheid over de cijfers was, besloten Provinciale Staten het onderwerp te agenderen in een van de komende commissievergaderingen.

Verder gingen Provinciale Staten akkoord met:

  • de delegatie regelgevende bevoegdheid Natuur en Plattelandsontwikkeling;
  • het gunnen van de Accountancydiensten 2014-2017 voor de Provincie Limburg aan Deloitte;
  • de afhandeling van het bezwaarschrift van de heer Bromet over de beantwoording van zijn WOB-verzoek.

 

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken