Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement 30 september 2016

Het Limburgs Parlement besloot onder meer tot de overname van de grondexploitatie Industriepark Swentibold (IPS) en Yard van LIOF. Ook werden besloten genomen t.a.v. de financiering van het project Zuidoost Nederland Protonen Therapie Centrum en werd de verordening impulsplan ‘Starters een eigen thuis’ gewijzigd.
Mondeling vragen werden gesteld over de goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken.

Mondelinge vragen over de goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken

Namens de VVD-fractie stelde de heer Van den Akker mondelinge vragen naar aanleiding van een bericht deze week in ‘Het belang van Limburg’ dat de Belgische spoorbeheerder Infrabel het onderhoud en beheer van de goederenspoorlijn tussen Maastricht en Lanaken beëindigt. Ook de exploitatie van de railterminal in Lanaken is inmiddels gestaakt. Hiermee lijkt een investering door vooral Nederlandse, Belgische en Europese overheden van € 33,5 miljoen teniet te zijn gegaan. Naar aanleiding van dit bericht stelde de VVD-fractie een aantal vragen aan de verantwoordelijk gedeputeerde Van der Broeck. In zijn beantwoording gaf de gedeputeerde aan op de hoogte te zijn van het feit dat over deze lijn amper treinen lopen. De Provincie Limburg heeft in dit Belgische project € 7,2 miljoen bijgedragen. Eventuele ontwikkelingen op het spoor zijn mede afhankelijk van nieuwe exploitanten. Daarnaast loopt een deel van het spoor over het geplande tracé van de tramverbinding Hasselt-Maastricht-Lanaken. Recent heeft het Vlaamse Parlement de minister opgeroepen zich in te zetten om de goederenspoorlijn te gebruiken voor de tramverbinding.  

Project Zuidoost Nederland Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC)

Om de bouw en exploitatie (mede) mogelijk te maken van een centrum voor protonentherapie op de Brightlands Maastricht Health Campus in Maastricht gingen Provinciale Staten akkoord met het verlenen van een achtergestelde geldlening van € 5 miljoen van de Provincie aan ZON-PTC en de wijze van financiering daarvan. 

Wijziging verordening impulsplan ‘Starters een eigen thuis’

Provinciale Staten gingen akkoord met de gewijzigde verordening impulsplan ‘Starters een eigen thuis’. Deze wijziging bleek nodig als gevolg van de Wet maatregelen Woningmarkt 2014, waarin voor de startersleningen voor een periode van 3 jaar een uitzondering werd gemaakt m.b.t. fiscale regels voor hypotheekaftrek. Om de startersregeling als stimuleringsinstrument te behouden, maar ook in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek, bleek deze gewijzigde verordening noodzakelijk inclusief de introductie van een combinatielening. 

Overname grondexploitatie Industriepark Swentibold (IPS) en Yard van LIOF door de Provincie

Het Limburgs Parlement ging akkoord met het overnemen van de (voor de Provincie budgettair neutrale) grondexploitatie IPS/Yard en stelde hiervoor een revolverend krediet van € 18,5 miljoen ter beschikking.

Deze overname past binnen de focuswijziging van het takenpakket van LIOF. Door deze overname worden de betreffende grondposities veiliggesteld ten behoeve van de verankering van VDL Nedcar in relatie tot de ontwikkeling van de automotive/maakindustrie en de logistieke sector. 

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag.

  • De motie Brugman c.s. ‘Rijksbijdrage onderhoud railwerk’ werd aangenomen. Deze motie werd ingediend door alle fracties mede naar aanleiding van het recente Rijksstandpunt in andere spoordossiers, namelijk dat kosten voor beheer en onderhoud (mede) door de regio’s gedragen moeten worden. Provinciale Staten zijn van mening dat de Provincie door te co-financieren al een deel van de Rijksverantwoordelijkheden overneemt. Daarnaast is er duidelijke taakverdeling: Rijksinfrastructuur is eigendom van het Rijk en dient door het Rijk beheerd en onderhouden (en betaald) te worden. Met de motie wordt het college van GS opgeroepen dit standpunt van PS over te brengen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu en op basis hiervan te komen tot eenduidige afspraken over het gehele railnetwerk van de provincie Limburg. Ook riepen Provinciale Staten de fracties op dit onderwerp bij hun betreffende Tweede Kamerfracties onder de aandacht te brengen.
  • De motie Plusquin c.s. ‘instrumentarium aanpak volksgezondheidsproblemen’ werd verworpen.
  • Met de motie Vaessen c.s. ‘financiering regionale omroepen’ werd GS opgeroepen een lobby te starten rondom de eerstvolgende begrotingsbehandeling Tweede Kamer met als doel de bezuinigingen op de regionale omroepen ongedaan te maken. Verantwoordelijk gedeputeerde Teunissen gaf aan deze motie over te willen nemen. De motie werd door het Limburgs Parlement aangenomen. 
  • De motie Kuntzelaers c.s. ’selectie- en benoemingsprocedures’ leidde tot een uitgebreider debat. De motie riep op om te komen tot meer transparantie en diversiteit in selectieprocedures en benoemingen door de Provincie, te vertalen in een totaalplan  benoemingen en selecties. Verantwoordelijk gedeputeerde Koopmans gaf aan deze motie over te willen nemen en volstrekt te ondersteunen. De motie werd door het Provinciale Staten aangenomen. 

Verder

Provinciale Staten gingen onder meer akkoord met het voorbereidingsbesluit provinciaal inpassingsplan opwaardering Maaslijn alsmede het kredietbesluit 2016 Maaslijn. Tenslotte werd een lijst vastgesteld van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van Provinciale Staten niet is vereist inzake Buitenring Parkstad Limburg.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien via de webcast.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken