Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 07 februari 2014

Het Limburgs Parlement nam besluiten over voor Limburg belangrijke onderwerpen zoals het tracé N280-west Baexem, het transitiefonds voor de Limburgse woningmarkt, samenwerking op het gebied van economie/cultuur én de miljoeneninvestering voor de structuurversterkende projecten. Er waren 11 personen die inspraken over het tracé N280 Baexem. Afscheid werd genomen van Statenlid mw. Aasted-Madsen.

Benoeming en beëdiging bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer

Vandaag gingen Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant akkoord met de benoeming van de heer prof.dr. M.J.M. (Mark) Vermeulen tot bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer, de gezamenlijke rekenkamer van beide provincies.
De beëdiging van de heer Vermeulen vond plaats tijdens de Statenvergadering door de Commissaris van de Koning, de heer Bovens.

Mondelinge vragen

Door 3 Statenleden werden mondelinge vragen gesteld naar aanleiding van een aantal actualiteiten. De vragen van GroenLinks (mw. Brugman) betroffen de recente illegale gif dumpingen. De SP (dhr. Prevoo) stelde vragen naar aanleiding van het onderzoek ‘Commissie van Geel’ over de toekomstbestendigheid van Limburgse gemeenten en meer in het bijzonder over de datum van openbaarmaking van deze resultaten in relatie tot de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. Tenslotte vroeg het CDA (mw. Aasted-Madsen) naar eventuele consequenties voor Limburg met betrekking tot de transitie van de jeugdzorg naar aanleiding van een recente rechterlijke uitspraak over de geldigheid van het opzeggen van het contract van de provincie Overijssel met het Bureau Jeugdzorg Overijssel.
Het College van Gedeputeerde Staten ging in op de gestelde vragen en zegde toe Provinciale Staten over de illegale gif dumpingen en de opzegging van het contract met jeugdzorginstellingen op de hoogte te houden van vervolgstappen. Ten aanzien van de publicatiedatum van de resultaten uit het onderzoek toekomstbestendigheid Limburgse gemeenten antwoordde de heer Bovens, de afspraken hierover met de Vereniging van Limburgse Gemeenten na te zullen komen, dat wil zeggen dat publicatie na de gemeenteraadsverkiezingen zal geschieden.
De later in de vergadering ingediende motie Prevoo c.s. met als doel het rapport nog vóór de verkiezingen te publiceren werd verworpen.

Voorkeursalternatief N280-west, wegvak Baexem

Veel publieke belangstelling was er voor de besluitvorming door Provinciale Staten over de uitwerking van de 2e stap (bepalen voorkeursalternatief) in de Milieueffectrapportage t.a.v. de N280-west, wegvak Baexem. Er werd door 11 belanghebbenden gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Het waren zowel voor- als tegenstanders van het door GS voorgestelde tracé. In het uitgebreide debat spitste de afweging zich toe op twee alternatieven (3c: verlegging N280 langs kern Baexem en 5e: randweg om Baexem). Tijdens het debat bleek dat de coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartij PvLD de voorkeur van het College voor alternatief 3c niet steunden. De VVD (Dhr. Van den Akker) diende een amendement in met als doel te kiezen voor het alternatief 5e. Dit amendement werd verworpen.
Provinciale Staten stemden in met het voorstel om Voorkeursalternatief 3c verder uit te werken.
Uiteindelijk is het de taak van Provinciale Staten om het definitieve tracé vast te stellen in het kader van het provinciaal inpassingsplan (PIP).

Transitiefonds Limburgse woningmarkt

Provinciale Staten gingen akkoord met de instelling van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt. Hiermee wordt mede uitvoering gegeven aan een eerdere motie van Provinciale Staten waarmee GS werd opgeroepen te komen tot de uitwerking van een sloopfonds.
Met het Transitiefonds is een bedrag gemoeid van € 16 miljoen. Het fonds richt zich op financiële ondersteuning van initiatieven die een bijdrage leveren aan de transitie van de Limburgse woningmarkt, het meer in balans krijgen van vraag en aanbod en daarmee het verkrijgen van meer dynamiek in de Limburgse woningmarkt. Onderdeel van het Transitiefonds is een sloopfonds met een budget van € 10 miljoen.

Structuurversterkende projecten Limburg, eerste tranche

Bij de begrotingsbehandeling 2013 e.v. in november 2012 werd de motie 284 Van den Akker c.s. ‘Analyse slagvaardigheid structuurversterkende projecten’ door het Limburgs Parlement aangenomen met als doel samen met lokale overheden en het bedrijfsleven te komen tot versterking en versnelling van structuurversterkende projecten voor Limburg. Een inhoudelijk kader hiervoor werd op grond van amendement 1 Van Helvert c.s. ‘Kaders flexibilisering obligatieportefeuille’ in juni 2013 door Provinciale Staten vastgesteld met de Voorjaarsnota 2013.
Vandaag ging het Limburgs Parlement akkoord met een eerste tranche van 7 structuurversterkende projecten.  Deze projecten zijn primair gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement: de projecten creëren werkgelegenheid en zijn een impuls voor het vestigingsklimaat.

In totaal gaat het om een investering door de Provincie Limburg van ca. € 130 miljoen.
Voor de uitvoering van deze projecten wordt voor het eerst door Provinciale Staten een beroep gedaan op de inzet van de zogenaamde immunisatiereserve: de Essentgelden van € 1,1 miljard.  Een gedeelte van de investeringen zijn revolverend, en worden op enig moment terugontvangen.

In totaal is er sprake van 7 projecten, waarvan 4 in het kader van economie en menselijk kapitaal:
1.  het project InsCiTe (onderzoeksinstituut DSM, UM, UM Medical Center, TU/e en Chemelot Campus op het gebied van biomedische en biobased materialen);
2.  het project pilot- en miniplant (basisvoorzieningen op de Chemelot Campus);
3.  het project materialencentrum (onderzoekscentrum voor materialen);
4.  de Human Capital Agenda’s met als doel doorontwikkeling van aantal en kwaliteit van kenniswerkers en vakkrachten.

In het kader van kwaliteit van wonen en leven is er sprake van 3 projecten verdeeld over de provincie:
5.  Belvédère Maastricht (ontwikkeling en herinrichting van een gebied in Noord-West Maastricht);
6.  Q4/Maasfront Venlo (renovatie theater De Maaspoort);
7.  Ontwikkeling Kerkrade centrum en Creative City Kerkrade.

In het debat gingen de Statenleden met name in op financiële aspecten (risico’s en beheersing), werkgelegenheid/social return en duurzaamheid.
Er werden 2 amendementen aangenomen: een amendement van de SP (dhr. Bus) gericht op het inzetten op het verkrijgen van nationale, Europese subsidies en bijdragen van het bedrijfsleven. Het tweede amendement van het CDA (dhr. Van Helvert) c.s. was gericht op prioritering van eerder door Provinciale Staten genoemde structuurversterkende projecten.
Uiteindelijk stemde het Limburgs Parlement in met de voorgestelde 7 projecten.

Plan van aanpak culturele en economische samenwerking

Nadat eind november 2013 bleek dat Maastricht niet de Europese Culturele Hoofdstad 2018 zou worden gaven Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten de opdracht om in samenwerking met de euregionale partners een plan uit te werken voor toekomstige cultureel-economische samenwerking. Provinciale Staten stemden in met het voorgelegde plan van aanpak waarmee een bedrag gemoeid is van € 15 miljoen.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen moties worden ingebracht. Aangenomen werden de moties:

  • Van Wageningen c.s. ‘Limburg vanuit ervaring met mijnbouw solidair met Groningen’ met als doel uit solidariteit met de Groningers ervaringen uit te wisselen en samen te zoeken naar oplossingen voor gedupeerden.
  • Van Helvert c.s. ‘Effecten accijnsverhoging’ met als doel in kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor de Limburgse economie van de accijnsverhoging en een vuist te maken richting Den Haag.
  • Van der Steen c.s. ‘Aanpassing Limburgs Energiefonds (LEF) voor (sport)verenigingen en scholen’ met als doel  het voor hen financieel aantrekkelijker te maken om duurzaam te investeren. . Deze motie werd overigens overgenomen door Gedeputeerde Staten.
  • Prevoo c.s. ‘Arbeidsvoorwaarden bij aanbestedingen n.a.v. uitbuiting werknemers A2 tunnel’ met als doel. goede arbeidsvoorwaarden te waarborgen bij projecten waarvan de provincie Limburg opdrachtgever is.

Een door de SP voorbereide motie om gezien de actualiteit in de Limburgse zorgsector met spoed een crisisregeling te ontwikkelen werd niet ingediend omdat Gedeputeerde Staten aangaven hierin al actie te hebben ondernomen en de betreffende Statencommissie hierover binnenkort wordt geïnformeerd.

Afscheid Statenlid mw. Aasted-Madsen

Afscheid werd genomen van Statenlid mw. Aasted-Madsen. Zij maakte begin december jl. bekend dat zij haar Statenlidmaatschap niet meer kon combineren met haar dagelijkse werkzaamheden in het kader van jeugdzorg/jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Zij werd toegesproken door dhr. Bovens en de CDA-fractievoorzitter Van Helvert waarbij ze werd geprezen en bedankt voor haar grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en inzet met name voor jongeren.
Mw. Aasted-Madsen maakte deel uit van Provinciale Staten sinds de verkiezingen van maart 2011.

Overnemen aanbevelingen Zuidelijke Rekenkamer

Tenslotte namen Provinciale Staten de aanbevelingen over van de Zuidelijke Rekenkamer naar aanleiding van een tweetal onderzoeken van de rekenkamer, te weten een onderzoek naar de kwaliteit van natuurcompensatie in Limburg en een onderzoek gericht op het toezicht op archiefzorg in Limburg. Beide rapporten leidden tot vervolgafspraken met Gedeputeerde Staten.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken