Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 12 en 13 mei 2016

Gezien de vele besluiten die er door het Limburgs Parlement genomen moesten worden werd er over 2 dagen vergaderd. Provinciale Staten namen onder meer besluiten over de kaders met betrekking tot stedelijke ontwikkeling, IBA Parkstad, het provinciaal onderwijsbeleid en de versterking van het Limburgse MKB.
De heer C. Schilders werd geïnstalleerd als Statenlid voor de SP-fractie.
Voor het eerst stemde het Limburgs Parlement in met een burgerinitiatief, het initiatief Stop de Hobbyjacht.

Bij aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij het recente overlijden van de oud-Statenleden Straus (KVP) en Zuidgeest (PvdA).

Kader stedelijke ontwikkeling Limburg

Provinciale Staten stelden het kader vast voor stedelijke ontwikkeling in Limburg. Met dit kader is de inzet van de Provincie Limburg vastgelegd voor de periode 2015-2019 voor - toekomst vaste, duurzame - stedelijke ontwikkeling, bedoeld voor plannen en projecten die leiden tot krachtige steden die Limburg in zijn geheel sterker maken en waarmee grensoverschrijdende stedelijke agglomeratie wordt gestimuleerd. Voor grote steden is in totaal € 32 miljoen en voor middelgrote steden is € 8 miljoen beschikbaar.

Voorafgaand aan de behandeling van dit punt werd er ingesproken door de heer Van Eersel, wethouder gemeente Weert, en door mevrouw Waajen-Crins, wethouder gemeente Roermond. Beiden pleitten ervoor om ook te focussen op de steden Weert en Roermond en wezen daarbij op het sociale en economische belang van deze steden.

Het tijdens het debat ingediende amendement Brugman om te komen tot een evenredigere verdeling van de beschikbare gelden over alle Limburgse steden werd verworpen.

De motie Franssen ‘stedelijke ontwikkeling voor gemeenten tussen circa 35.000 en 80.000 inwoners én centrumfunctie’ met als doel voor deze gemeenten aanvullende middelen ter beschikking te stellen werd verworpen.

De motie Werrij c.s. ‘Samenhangende strategische agenda Midden-Limburg’ werd aangenomen, waarmee het college van GS wordt opgeroepen de Midden-Limburgse gemeentebesturen uit te dagen samen met GS te komen met een samenhangende strategische investeringsagenda met regionale plannen voor de economische ontwikkeling van Midden-Limburg en een daarbij passende, eenduidige structuur.

Verantwoordelijk gedeputeerde Geurts gaf in zijn reactie op het debat aan dat indien andere steden, zoals Weert en Roermond, met uitdagende visies komen die aansluiten bij de ambities van de Provincie er voldoende mogelijkheden zijn om ook deze steden in hun ontwikkeling te steunen.

 

Bijzonderheden 13 mei 2016 

Afscheid Statenlid mevrouw Weingarten, fractie SP, beëdiging Statenlid Schilders

Als opvolger van mevrouw Weingarten is binnen de SP-fractie de heer C. (Chris) Schilders geïnstalleerd. Dit gebeurde tijdens de Statenvergadering van 13 mei 2016 door de CdK, de heer Bovens.

Voorafgaand aan de beëdiging onderzocht de Commissie van onderzoek geloofsbrieven, zoals gebruikelijk, de geloofsbrieven van het nieuw toe te laten Statenlid. De commissie adviseerde positief.

De heer Schilders is 55 jaar en woonachtig in Munstergeleen. Hij is de opvolger van mevrouw Weingarten. Mevrouw Weingarten diende haar ontslag in als Statenlid omdat zij het Statenlidmaatschap niet meer kan combineren met haar werk.

Burgerinitiatief Van Vogelvrij nar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht

Op 15 december 2015 stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe Wet natuurbescherming. Deze wet, die naar verwachting per 1-1-2017 in werking zal treden, regelt dat diverse bevoegdheden van het Rijk overgeheveld worden naar de provincies. Via het burgerinitiatief werd aan Provinciale Staten gevraagd om in de later dit jaar door PS vast te stellen Natuurvisie beperkingen te stellen aan de hobbyjacht, en alles te doen wat binnen haar bevoegdheden ligt om bejaagbare en niet-bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te bieden.

Provinciale Staten besloten conform het verzoek in het Burgerinitiatief alles te doen wat binnen haar bevoegdheden ligt om de jacht op de vrij bejaagbare diersoorten stop te zetten en bejaagbare en niet-bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te beiden. Daarnaast namen Provinciale Staten het besluit om binnen haar jurisdictie geen vrijstelling of vergunning te geven voor het zonder noodzaak bejagen van houtduiven, hazen, konijnen, fazanten en wilde eenden en dit beleid later vast te leggen in de nog vast te stellen Natuurvisie.

Met dit besluit steunden Provinciale Staten voor het eerst een burgerinitiatief in Limburg. In 2008 behandelden Provinciale Staten 3 burgerinitiatieven. Een 1e initiatief gericht op ENCI werd niet in stemming gebracht, een 2e initiatief inzake ENCI werd verworpen evenals een burgerinitiatief met betrekking tot megastallen.

Een burgerinitiatief geeft burgers onder bepaalde voorwaarden het recht om onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten te plaatsen.

De motie Plusquin ‘Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht’ werd aangenomen waarmee GS gevraagd wordt een voorstel te doen voor een Verordening Faunabeheer op grond van de nieuwe wet en daarin tegemoet te komen aan het beginsel van gelijkwaardige bescherming van bejaagbare en niet-bejaagbare soorten.

Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont

Provinciale Staten stemden in met het investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 voor de periode 2016-2019. Het totaal beschikbare bedrag dat Provinciale Staten voor de uitvoering hiervan ter beschikking stellen bedraagt € 20 miljoen.

Voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp maakte de heer Faassen, voorzitter LLTB, gebruik van het spreekrecht.

De motie Claessens c.s. ‘stimulering biologische landbouw en duurzame marktconcepten’ werd aangenomen met als doel te komen tot een marktverkenning voor biologische en duurzame concepten, onderzoek te doen naar mogelijkheden van kennisontwikkeling en innovatie op dit gebied op de Greenportcampus en te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de omschakeling naar duurzame productiewijze te vergemakkelijken c.q. de nadelige concurrentiepositie te doorbreken.

Provinciaal Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Provinciale Staten stemden in met het inpassingsplan ten behoeve van de realisatie van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Kort gezegd bevat dit project de verbetering van de hoogwaterveiligheid, rivierverruiming, uitbreiding van de haven van Wanssum en de aanleg van een rondweg om Wanssum. Het ontwerp van dit inpassingsplan heeft ter inzage gelegen waarop er 156 zienswijzen werden ingediend. Een aantal van deze zienswijzen heeft uiteindelijk geleid tot een wijziging van het inpassingplan.

Op 6 november 2015 stelden Provinciale Staten voor de realisatie van dit project reeds een investeringskrediet beschikbaar van € 194.480.000,--.

Vandaag stemden PS in met het beschikbaar stellen van een provinciale garantstelling van € 25 miljoen om de financiële uitvoerbaarheid van het project Ooijen-Wanssum te borgen, en met het beschikbaar stellen van € 8,85 miljoen voor de aankoop van 6 ha grond aan de kade Wanssum.

Voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp werd er ingesproken door de heer Pingen namens ‘de werkgroep Red den Schellaert’. Uitvoering van de plannen betekent sloop van dit voormalige raadhuis van de voormalige gemeente Wanssum.

Het behoud van dit voormalige raadhuis bleek een belangrijk punt in het debat. Kosten van behoud ter plekke worden geschat op € 3 miljoen, kosten van verplaatsing worden geschat op € 900.000,--. De middelen hiervoor ontbreken.

Met de toezegging van de verantwoordelijk gedeputeerde Van der Broeck om in overleg te treden met de gemeente Venray om tot mogelijke oplossingen te komen werd de motie Brugman ‘Den Schellaert’ aangehouden. Deze motie vraagt om een quick scan naar de haalbaarheid en gevolgen van verplaatsing van het pand.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indenen, de zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag.

  • De motie Rossel ‘optimale sturing en controle Gemeenschappelijke Regelingen (GR)’ werd aangenomen, waarmee GS verzocht wordt ervoor te zorgen dat er een overzicht komt bij de door AB(algemeen bestuur) van een GR definitief vastgestelde begrotingen en jaarstukken met daarin de zienswijzen van de deelnemers alsook de reactie daarop van AB, en daarnaast ervoor te zorgen dat begrotingen/jaarstukken zo worden ingericht dat PS een inhoudelijk oordeel kunnen vormen over de doelmatigheid van het te voeren of gevoerde beleid.
  • De motie Koppe c.s. inzake steun aanleg B221 (voorheen L42n) werd aangenomen waarmee GS opgeroepen werd om (financiële) voorbereidingen te treffen voor de aanleg van de B221 (Parkstad richting Nordrhein-Westfalen (D)).
  • De motie Tegels c.s. inzake continuïteit van faunabeheer in Limburg werd aangenomen. Hiermee wordt GS opgeroepen om in het kader van professioneel en goed georganiseerd faunabeheer in Limburg in samenwerking met de Faunabeheereenheid Limburg en de Wildbeheereenheden te komen tot een plan van structurele kennisuitwisseling, laagdrempeligere startmogelijkheden voor jagers in Limburg. Ook is gevraagd een natuurgebied in Limburg aan te wijzen dat voor minimaal 15 jaar jachtvrij wordt verklaard. Deze plannen dienen vervolgens onderdeel te worden van de nog door PS vast te stellen Natuurvisie.

En verder

  • gingen Provinciale Staten akkoord met een ophoging van de kredietfaciliteit voor het impulsplan ‘Starters: een eigen thuis’: voor de periode 2016-2019 met een bedrag van € 10.500.000,--;
  • stemden Provinciale Staten in met het provinciale kader voor IBA Parkstad (Internationale Bau Ausstellung). In dit kader is o.a. vastgelegd de wijze waarop Gedeputeerde Staten invulling geven aan hun rol als provinciaal aandeelhouder (50%) in IBA Parkstad BV. PS gingen daarnaast akkoord met de inzet van een bedrag van € 24.385.000,--, (zijnde € 25 miljoen minus reeds eerder aan IBA Parkstad ter beschikking gestelde middelen). Op 20 juni 2013 stemden PS in om gelden te reserveren voor IBA Parkstad: in totaal € 4,5 miljoen. De wijze van het beschikbaar stellen van het totaal van deze gelden is eveneens beschreven in het provinciale kader;
  • stelden Provinciale Staten het kader vast voor het provinciaal onderwijsbeleid voor de periode 2016-2019 en de daarbij behorende inzet van middelen van € 10 miljoen. Vanuit dit kader en in samenwerking met de onderwijsinstellingen wordt invulling gegeven aan een 4-tal investeringslijnen: buurtaal- en euregionaal onderwijs, onderwijskwaliteit voor de toekomst, onderwijs als schakel naar andere provinciale speerpunten en de Human Capital Agenda’s / Techniekplan. De motie Franssen ‘werkpoolfonds buurtalen onderwijs’ met als doel op korte termijn te komen tot een werkpoolfonds waardoor jonge vakleerkrachten aangesteld kunnen worden op basisscholen en hiertoe middelen vrij te maken, werd aangehouden gezien de toezegging van verantwoordelijk gedeputeerde Teunissen om hier later bij de behandeling van uitwerkingsplannen op terug te komen;
  • werd ingestemd met het Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo, het werklandschap en het kennislandschap. De motie Rossel c.s. ‘meetbare doelstelling deelname bedrijfsleven Greenport’ werd ingetrokken op basis van de toezegging van verantwoordelijk gedeputeerde Beurskens om voor het einde van 2016 met de partners te komen tot gezamenlijke concrete, toetsbare doelstellingen van wat een voldoende participatie van het bedrijfsleven is op enig moment en daarnaast van wat een voldoende exploitatie is van de Innovatoren en Villa Flora op enig moment;
  • stemden Provinciale Staten in met het kader voor versterking van het Limburgse MKB ‘Vitaal bedrijfsleven’. De motie Heuvelings c.s. ‘startersleningen winkeliers’ werd aangenomen. Hiermee kreeg GS het verzoek om gezien de structurele crisis binnen de winkeldetailhandel met spoed te komen tot beleid waarmee het MKB-leningenfonds ook toegankelijk wordt voor innovatieve ideeën van startende winkeliers en daarnaast het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt in te zetten voor onderzoek en uitvoering van wonen boven winkels c.q. het herbestemmen van winkels voor wonen.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien via webcast.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken