Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 25 april 2014

Tijdens deze extra ingelaste Statenvergadering in het kader van het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de nieuwe Limburgse OV-concessie werd dhr. Th. Krebber beëdigd tot Statenlid. Mondelinge vragen werden gesteld over de veiligheid van de provinciale wegen in Limburg. Verder werd de onderzoeks- en controlfunctie van Provinciale Staten geformaliseerd.

Beëdiging Th.F.W.A. (Theo) Krebber, Statenfractie Krebber

Na het onderzoek van de geloofsbrieven en het positieve advies daarover van de Commissie van onderzoek geloofsbrieven uit het Limburgs Parlement werd dhr. Krebber tijdens de Statenvergadering door dhr. Bovens, voorzitter van Provinciale Staten, beëdigd tot Statenlid. Theo Krebber, 68 jaar en woonachtig in Maastricht, is de opvolger van Laurence Stassen die recent om haar moverende redenen het Statenlidmaatschap voor de PVV heeft opgegeven.
Dhr. Krebber neemt zijn Statenzetel in onder de naam van Statenfractie Krebber.

Be�diging Statenlid Krebber 2014-04-25

Beëdiging dhr. Krebber door dhr. Bovens.

Mondelinge vragen

Door de VVD (dhr. Meerts) werden mondelinge vragen gesteld over de veiligheid van de Limburgse wegen, dit naar aanleiding van  recente perspublicaties over de bevindingen van een ANWB-onderzoek naar de veiligheid op de Limburgse provinciale wegen.
In zijn beantwoording ging verantwoordelijk gedeputeerde Koppe vooral in op het feit dat hij bezig is met het voorbereiden van de beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet (RVWN), waarin ook expliciet aandacht wordt besteed aan de veiligheid van provinciale wegen. Hij heeft toegezegd Provinciale Staten hierover direct na de zomer nader te informeren.

Programma van eisen (PvE) voor de aanbesteding van de nieuwe Limburgse OV-concessie

Deze extra ingelaste vergadering vindt zijn oorsprong in de motie Wijnands c.s. ‘Bespreking in PS Programma van Eisen aanbesteding Openbaar Vervoer’ (M494) waarmee het Limburgs Parlement besloot om het PvE in een Statenvergadering te bespreken.

Openbaar Vervoer (OV) is voor de provincie Limburg een majeur project waaraan de provincie jaarlijks structureel een bedrag van ca. € 48 miljoen bijdraagt en de bereikbaarheid van en de werkgelegenheid in Limburg bevordert.
De thans lopende concessie voor OV in Limburg loopt per december 2016 af. Vooruitlopend op een nieuwe Europese aanbesteding stelde het Limburgs Parlement op 15 november 2013 de nota van uitgangspunten vast. Daarbij hebben Provinciale Staten met de motie Wijnands c.s. duidelijk aangegeven bij de realisatie van het PvE nauw betrokken te willen zijn.

De stap die thans aan de orde is, betreft  het opstellen van het PvE. Dit is overigens een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten.

Betrokkenheid Provinciale Staten

Om goed geïnformeerd te zijn, zijn Provinciale Staten vanaf 2013  betrokken geweest bij werkateliers, informatiebijeenkomsten en het symposium OV op maat. Het onderwerp OV stond diverse malen op de agenda van de Statencommissievergadering Ruimte Infrastructuur en Financiën. Ook organiseerde Provinciale Staten begin 2014 zelf rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen. Deze gesprekken spitsten zich toe op de vraag ‘waar de knip moet worden gelegd tussen regulier vervoer en maatwerkvervoer’.

Het debat

Voorafgaand aan het debat werd er gebruik gemaakt van het inspreekrecht door dhr. Vissers namens Burgercoalitie Limburgers voor Duurzaam ondernemen. De bijdrage van dhr. Vissers werd betrokken bij het debat.

De fracties gaven tijdens de Statenvergadering diverse suggesties aan Gedeputeerde Staten mee voor de aanscherping van het PvE.

Er zijn2 moties aangenomen. Deze moties hebben tot doel het door GS voorgestelde PvE op onderdelen aan te scherpen.

  • Motie 512 Titulaer c.s. inzake aansporing Rijk vanwege OV-concessieverlening Limburg   met als doel het Rijk aan te sporen bepaalde besluiten z.s.m. te nemen w.o. de elektrificatie van de Maaslijn, verdubbeling van het spoor tussen Heerlen en Landgraaf, de bevoegdheid over het traject Maastricht-Randwyck-Eijsden over te dragen naar de provincie, duidelijkheid over het meedingen van de NS naar de Limburgse concessie en de mogelijkheid om stoptreinen op het traject Weert-Roermond mogelijk te maken.
  • Motie 513 Titulaer c.s. inzake Programma van Eisen OV-concessie Limburg met als doel het PvE aan te scherpen op o.a. het aspect duurzaamheid, grensoverschrijdend trein- en busvervoer en continue aandacht (ook na de concessieverlening) voor het vervoer van kinderen, jongeren en ouderen.

Gedeputeerde Van der Broeck heeft aangegeven beide moties te ondersteunen.
Verder benadrukte hij nog dat de concessieverlening vooral gericht is op het verbinden van mensen en niet ‘sec’ op het OV.

Overig besluit

Naar aanleiding van de  evaluatie van de onderzoeks- en controlfunctie van Provinciale Staten stemde het Limburgs Parlement in met het structureel maken van deze functie  en onder te brengen bij de Griffie, dit ter versterking van de eigen controlerende rol van Provinciale Staten. 
 

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken