Bijzonderheden vergadering Provinciale Staten 21 oktober 2011

Het Limburgs Parlement vergaderde voor het eerst onder voorzitterschap van Gouverneur Theo Bovens. Mondelinge vragen werden gesteld door mw. Ine Aasted-Madsen (CDA) over het aanbestedingstraject voor de levering van 5 mobiliteitsconsulenten jeugdzorg. Het Limburgs Parlement ging onder meer akkoord met een regeling reiskosten voor minderjarige MBO-ers en een verlenging van de Startersregeling.

Basisrapportage Greenportlane

Voortgangsrapportage Openbaar Vervoer

Beide rapportages komen voort uit de zogenaamde regeling Grote Projecten. Het Limburgs Parlement geeft aan welke omvangrijke Limburgse projecten moeten vallen onder deze regeling. De regeling Grote Projecten is een belangrijk middel van het Limburgs Parlement om grip te krijgen op de uitvoering van grote projecten. Zowel de basisrapportage Greenportlane als de voortgangsrapportage Openbaar Vervoer werden vastgesteld, maar er werden wel wat kritische kanttekeningen richting GS geplaatst.
Naar aanleiding van de voortgangsrapportage Openbaar Vervoer, diende CDA de motie ‘Packagedeal Agenda Treinverkeer’ in, waarmee Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om met de Minister tot een afsprakenpakket te komen in het belang van het grensoverschrijdende treinverkeer in Limburg. Op de korte termijn dient dit pakket gericht te zijn op snelle verbindingen tussen Maastricht-Luik en Sittard-Heerlen-Aken. Op de lange termijn zijn de te maken afspraken onder meer gericht op de realisatie van een intercityverbinding Eindhoven-Aken-Luik-Dusseldorf en overheveling van alle regionale treindiensten in Limburg zodat de provincie de bevoegdheid krijgt alle stoptrein/lightraildiensten in Limburg aan te besteden.
De motie werd unaniem aangenomen.


Reiskostenvergoeding minderjarige MBO-ers
Het voorstel om te komen tot een reiskostenvergoeding voor minderjarige mbo-deelnemers die een opleiding volgen in of buiten Limburg werd door het Limburgs Parlement in meerderheid aangenomen. Het betreft een voorlopige regeling voor de duur van 2 schooljaren. Met dit voorstel is een bedrag gemoeid van ca. € 3.500.000,-- per schooljaar.
De inbreng van inspreker dhr. Scholl werd meegenomen in het debat. Dhr. Scholl wees namens de 4 Limburgse MBO-instellingen op de mogelijke negatieve effecten van dit voorstel, namelijk uitstroom van 16- en 17-jarige leerlingen naar andere provincies met vergaande consequenties voor de werkgelegenheid binnen de opleidingsinstituten en voor de kwaliteit en mogelijk zelfs het voortbestaan van MBO-opleidingen in Limburg.
Overigens zullen de scholen rechtstreeks met de leerlingen communiceren over deze regeling.

Financiering Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg OML
Het Limburgs Parlement ging in meerderheid akkoord met een achtergestelde lening van € 10 mln. aan Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg. OML heeft zich verplicht tot overname van het te ontwikkelen bedrijventerrein St.Joost van de gemeente Echt Susteren. Om te kunnen voldoen aan de solvabiliteitscriteria van de banken is de provincie gevraagd bedoelde achtergestelde lening te verstrekken. In het debat ging het vooral over de principiële vraag of de voorgestelde vorm waarin deze lening wordt verstrekt wel gewenst is of dat deze moet lopen via het provinciale grondbedrijf.

Behoud Gesamtkunstwerk Kasteel Wijlre
Het Limburgs Parlement stemde in meerderheid in met het verlenen van een subsidie (ca. € 2 mln.) en een lening (ca. € 1 mln.) aan het Bonnefantenmuseum voor de aankoop van de kernkunstcollectie Kasteel Wijlre. Concreet betreft het de koop van het roerend goed (kunstcollectie). Aan het besluit werd door een aangenomen amendement (ingediend door PVV, VVD e CDA) als beslispunt toegevoegd dat de Provincie Limburg geen financiële bijdrage levert aan de exploitatie van het Bonnefantenmuseum of aan derden om eventuele tekorten van het Gesamtkunstwerk te compenseren.

Verlenging Startersregeling "Starters: een eigen thuis!"
De startersregeling is al in 2006 door het Limburgs Parlement vastgesteld en heeft een looptijd t/m 31 december 2011. Het voorstel om de regeling te verlengen t/m december 2015 werd in meerderheid aangenomen. Deze regeling maakt het voor starters makkelijker om toe te treden tot de Limburgse woningmarkt. Daarnaast is de regeling een impuls voor de bouwsector en de doorstroom op de woningmarkt. Met deze regeling is een bedrag gemoeid van € 6,5 mln.

Moties vreemd aan de orde van de dag
Tijdens de vergadering werden moties ingediend over onderwerpen die niet op de agenda stonden:

Motie asielzoekerscentra Sweikhuizen en Baexem
Deze motie van CDA was gericht op het openhouden van het AZC Sweikhuizen in plaats van het uitbreiden van het AZC Baexem. Deze motie werd in meerderheid aangenomen.
Motie Mauro Manuel (motie van GroenLinks, gesteund door SP, PvdA, D66).
Met deze motie werd GS opgeroepen de verantwoordelijk Minister Leers te verzoeken de interpretatie van het immigratiebeleid opnieuw tegen het licht te houden waar het gaat om schrijnende gevallen zoals bij Mauro Manuel het geval is. Na hoofdelijke stemming werd de motie verworpen.
Motie aanbesteding mobiliteitsconsulenten (motie van CDA, gesteund door VVD, PvdA, SP, GroenLinks, D66, 50PLUS en Onafhankelijke Statenfractie Limburg).
Deze motie werd in meerderheid aangenomen waardoor Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om het lopende aanbestedingstraject voor het werven van 5 mobiliteitsconsulenten stil te leggen in afwachting van definitieve besluitvorming voor het Limburgs Parlement.

En verder

Het Limburgs Parlement besloot de aanbevelingen over te nemen uit de rapporten van de Zuidelijke Rekenkamer over het besluitvormingsproces in Noord-Brabant over Essent en over investeringsagenda’s Provincie Limburg. Deze aanbevelingen zijn onder meer gericht op gewenste informatievoorziening van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

Het Limburgs Parlement stelde het coördinatiebesluit Greenportlane vast. Dit besluit maakt het mogelijk dat GS de herziening van het inpassingplan Greenportlane kan coördineren met de overige te verlenen besluiten voor de verwezenlijking van fase 2 van de Greenportlane.
Ook werd vastgesteld het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2011. Dit is de jaarlijkse opdracht aan de accountant om de jaarrekening die door Gedeputeerde Staten worden opgesteld niet alleen op de wettelijke items te controleren maar ook op enkele door Provinciale Staten aangegeven specifieke aandachtspunten.

Tenslotte stemde het Limburgs Parlement in met het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) Noord-Limburg 2011 en stelde hiervoor een bedrag beschikbaar van € 450.000,--.
MIP 2011 draagt bij aan de realisatie van de gezamenlijke ambitie van de Regio Venlo en Provinciale Staten de provinciale bijdrage aan het project A74 van € 2,5 mln. beschikbaar.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken