Bijzonderheden vergadering Provinciale Staten 8 november 2013

Het Limburgs Parlement ging in debat over de begroting voor 2014 waarmee een bedrag gemoeid is van € 583,2 miljoen (begroting 2013: € 628 miljoen). In het debat werd betrokken de door de PVV ingediende tegenbegroting ‘Meer Limburg, minder Overheid’. Aan het einde van het debat werden uiteindelijk 6 amendementen en 28 moties in stemming gebracht. De begroting 2014 werd door het Limburgs Parlement gewijzigd vastgesteld.

Begrotingsbehandeling

De begrotingsbehandeling werd geopend met een in memoriam in verband met het recente overlijden van de heer Hummel, oud-Statenlid PNL en de heer Verhagen, oud Statenlid en oud-gedeputeerde voor de KVP/het CDA.

Inbreng fracties

PVV (dhr. Heemels) presenteerde in zijn inbreng een tegenbegroting; een unicum in het Limburgs Parlement. In deze tegenbegroting ‘Meer Limburg, minder Overheid’, die behandeld werd als ware het een amendement (inhoudelijke wijziging op de voorliggende begroting), werd een bedrag van € 38 miljoen t.o.v. de voorliggende begroting omgebogen naar meer inzet op het gebied van veiligheid, ouderenbeleid en een verlaging van de opcenten. Ook zou jaarlijks een substantieel bedrag overblijven. Deze wilde de PVV laten terugvloeien in de algemene middelen. De begroting zou daardoor jaarlijks kleiner worden. De PVV werd door diverse partijen gecomplimenteerd dat zij de moeite had genomen een tegenbegroting in te dienen. De PVV-tegenbegroting werd verworpen evenals de door de PVV ingediende moties.

 

CDA (dhr. Helvert) steunde de voorliggende begroting en ging in zijn betoog in op het belang van verdere versterking van de Limburgse economie en aandacht voor jeugdwerkeloosheid, ouderenparticipatie, zorg en onderwijs en het belang van snel internet in de hele provincie. De volgende door het CDA ingediende moties werden aangenomen:
• motie Janssen c.s. inzake Jeugdwerkeloosheid met als doel het actief betrekken van jongeren bij beleidsvorming, het creëren van extra banen in Limburg voor jongeren en het starten van pilots voor werkervaringsprojecten;
• motie Van Helvert c.s. inzake Veerponten over de Maas met als doel tot structurele oplossingen te komen om de veerponten in Limburg te handhaven met acceptabele prijzen;
• motie Titulaer c.s. inzake 3e Tranche Bouw met als doel verdere projecten in het kader van de crisis voortvarend ten uitvoer te brengen;
• Motie Verhoijsen c.s. inzake Snel internet in heel Limburg met als doel ook de Limburgse buitengebieden te ontsluiten en hiertoe pilots te initiëren.

 

SP (Prevoo) steunde de voorliggende begroting niet en vroeg om daadkrachtige investeringen die op korte termijn zorgen voor werkgelegenheid en sociaal beleid met solidaire maatregelen, bestrijding armoede en duurzame oplossingen. Gevraagd werd om meer aandacht voor de consequenties van het miljardentekort bij gemeenten voor de uitvoering van toekomstige taken voor jeugdzorg en Wmo. Naar aanleiding van de eerder gemaakte afspraken omtrent inzet op Social Return on Investment bij de Limburgse crisismaatregelen bouw en stimuleringsprojecten werkgelegenheid vroeg SP naar concrete en meetbare resultaten.
De door de SP ingediende moties werden verworpen.

 

VVD (dhr. van den Akker) gaf aan verheugd te zijn met de voorliggende begroting en de in gang gezette versnelling en versterking van de economische structuur. De VVD riep Gedeputeerde Staten op om in 2014 te komen met een fusiebesluit van de Limburgse waterschappen.
Het amendement Van den Akker inzake Opcenten MotorRijtuigenBelasting (MRB) met als doel de opcenten te verlagen werd aangenomen evenals het amendement Kirkels c.s. inzake herbestemming leegstaande monumenten.
De volgende door VVD ingediende moties werden aangenomen:
• motie De Beer c.s. inzake Startersbeurs Limburg met als doel om jong werkzoekenden met een stagevergoeding werkervaring te laten opdoen;
• motie Van den Akker c.s. inzake Uitbreiding Limburgs traineeprogramma met als doel het bestaande programma bij de Provincie Limburg te intensiveren.

 

GroenLinks (mw. Brugman) wees erop dat de provinciale begroting en beleidsstukken nog steeds een duurzaamheidsparagraaf missen. GroenLinks wenst een economie die een hoge levenskwaliteit combineert met een laag beslag op het milieu, waarin voedselzekerheid, bodemkwaliteit, duurzame landbouw, duurzame productie en consumptie een belangrijk rol spelen. Op basis hiervan diende GroenLinks een aantal moties in die door het Limburgs Parlement niet werden aanvaard.
  
PvdA (mw. Medendorp) steunde de visie die ten grondslag ligt aan de begroting. De moties en amendementen die door de PvdA werden ingediend hadden allen ten doel de mens duurzaam en sociaal te versterken in zijn mogelijkheden, de economie te versterken en waar mogelijk kansen op werk te vergroten.
Het amendement Medendorp c.s. inzake Buurtaalonderwijs Limburgse werkzoekenden en kinderen met als doel extra inzet op taalonderwijs werd aanvaard. Aanvaard werden ook het amendement en de motie Medendorp c.s. inzake Via2020 met als doel cultuurversterking en versterking van de economie. De dekking hiervan zou moeten komen uit een aanzienlijk deel van de gereserveerde gelden voor het project Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 (€ 15 miljoen).
Ook werd aanvaard de motie Medendorp c.s. inzake Voorfinancieringsruimte spoor Sittard-Heerlen-Aken met als doel bij de realisatie van elektrificatie en verdubbeling van de lijn Heerlen-Aken ook het instrument voorfinanciering in te zetten. Tenslotte ging het Limburgs Parlement unaniem akkoord met de motie Medendorp c.s. inzake Impuls duurzame verlichting en veiligheid op provinciale wegen met als doel verduurzaming van de verlichting op provinciale wegen en daarmee bevordering van de Limburgse verkeersveiligheid.

D66 (dhr. van Wageningen) sprak waardering uit voor de daadkracht van Gedeputeerde Staten op het gebied van de Limburgse werkgelegenheid. Niet op alle punten beoordeelde D66 de begroting als transparant en op basis hiervan riep de fractievoorzitter op tot een ‘open en eerlijk bestuur’.
De motie Zijp c.s. inzake Open data met als doel bij openbare gegevens (data) van de Provincie Limburg het principe:  ‘open, tenzij’ te hanteren en alle openbare data via een open portaal ter beschikking te stellen werd aangenomen.

50PLUS (dhr. Wijnands) steunde de inzet in de begroting voor arbeidsparticipatie en leefbaarheid. Het amendement Wijnands c.s. met als doel de bestaande tarieven voor ouderen in het Openbaar Vervoer te continueren en te onderzoeken hoe 65plussers gefaciliteerd kunnen worden om makkelijk en vaker gebruik te maken van OV, werd aangenomen.
 
Onafhankelijke Statenfractie Limburg (OSL, dhr. Uringa) sprak zijn zorgen uit over de effecten van het beleid van de nationale overheid op de lagere overheden en dus ook op de provincie Limburg en daarbinnen de Limburgse gemeenten. OSL pleitte voor een behoudend beleid m.b.t. de begroting en de reserves. OSL riep daarnaast zowel PS als GS op om de gemaakte afspraken over vertrouwelijkheid na te komen. Hij stelde in dit kader voor het OM en/of het Ministerie van Binnenlandse zaken in te schakelen om het recente lek rondom de actualiteiten van Maastricht Aachen Airport te identificeren en aan te pakken.

Partij voor Leefbaarheid en Democratie (PvLD, dhr. Bosman) stelde vraagtekens bij de meerjarenbegroting 2014-2017 v.w.b. de aanwending van de reserves voor 2016/2017 omdat PvLD inschat dat als gevolg van de decentralisatieopgaven bij de gemeenten door die gemeenten noodgedwongen aanspraak wordt gemaakt op de provinciale reserves. Verder was PvLD van mening dat er vanuit de provincie meer toezicht moet worden gehouden als activiteiten op afstand worden geplaatst. 2 moties hiertoe werden niet aangenomen.

Universele Seniorenpartij:  dhr. Leppers was afwezig waardoor er geen inbreng was van de nieuwe eenmansfractie (per 5 november jl.) in het Limburgs Parlement, de Universele Seniorenpartij als gevolg van een afsplitsing van de fractie 50PLUS.

Definitieve vaststelling begroting 2014

De begroting 2014 c.s. werd geamendeerd vastgesteld. PVV en SP stemden tegen.
Met de vaststelling van de begroting 2014 werden ook vastgesteld de (geamendeerde) verordening provinciale opcenten 2014 en de begroting 2014 Fonds nazorg stortplaatsen Provincie Limburg.
De deelbegroting 2014/meerjarenbegroting 2015-2017 van Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer werd unaniem vastgesteld.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken