Conclusie onderzoek WK Wielrennen 2012: Provinciale Staten is geen informatie onthouden.

De Controlecommissie uit Provinciale Staten concludeert, op basis van het onderzoeksrapport naar aanleiding van de financiële problemen voor de Stichting WK Wielrennen, onder meer dat Gedeputeerde Staten met betrekking tot het evenement richting Provinciale Staten geen relevante informatie hebben onthouden.

Aanleiding en doel onderzoek

N.a.v. de in oktober 2012 door de Stichting WK Wielrennen Limburg 2012 bij het College van Gedeputeerde Staten gesignaleerde liquiditeitsprobleem ter grootte van € 2.200.000 is op 12 oktober 2012 door Provinciale Staten besloten een onderzoek uit te voeren in het kader van het onderzoeksrecht van Provinciale Staten. Onder regie van de Controlecommissie uit Provinciale Staten is het onderzoek uitgevoerd door de Statenonderzoekers.

Het doel van het onderzoek was om Provinciale Staten inzicht te geven in de factoren die tijdens de organisatie van het WK hebben gespeeld waardoor de financiële resultaten wellicht anders hadden moeten worden ingeschat.
De centrale vraagstelling van het onderzoek luidde:

  • in hoeverre heeft de Stichting duidelijk gemaakt dat zij inhoudelijk en financieel voldeed aan de doelstellingen en de voorwaarden die door GS zijn gesteld?
  • hoe en wanneer heeft de Stichting GS van informatie voorzien over haar doen en laten;
  • op welke wijze hebben GS invulling gegeven aan de informatieplicht naar PS.

Conclusies en aanbevelingen

In het rapport worden 3 hoofdconclusies geformuleerd (behorend bij de centrale vraagstelling) en een aantal deelconclusies. De hoofdconclusies zijn gericht op de centrale vraagstelling, de deelconclusies zijn gericht op liquiditeit en begroting én op informatie en toezicht.
Hoofdconclusies:
1. De Stichting kan pas bij het sluiten van de boeken en het opmaken van de eindafrekening, in financiële zin aangeven in hoeverre zij heeft voldaan aan de door GS gestelde doelstellingen en voorwaarden uit de subsidiebeschikking.
2. De Stichting heeft GS voorzien van informatie. Bij zowel het begrotingsspoor als het liquiditeitspoor hebben GS zich een beeld en mening kunnen vormen van de ontwikkeling van de financiële situatie bij de Stichting.
3. GS hebben PS geen relevante, cijfermatige, financiële informatie onthouden aangaande het WK Wielrennen 2012 gedurende de onderzochte periode die liep van het voorjaar 2009 t/m 5 januari 2013.

In het onderzoeksrapport wordt ten aanzien van liquiditeit/begroting en informatie/toezicht een aantal aanbevelingen gedaan aan Gedeputeerde Staten. Ook richting Provinciale Staten zijn in het rapport diverse aanbevelingen opgenomen, onder meer met betrekking tot begrotingen bij complexe projecten.

Klik hier voor het rapport en de bestuurlijke reactie (pdf, 4 MB) van Gedeputeerde Staten.

Dit onderzoek is het tweede onderzoek dat vanuit de in 2012 ingestelde en bij de Griffie ondergebrachte onderzoeksfunctie voor Provinciale Staten is verricht op initiatief van (een lid/leden van) Provinciale Staten. De onderzoeksfunctie wordt vervuld door 2 parttime Statenonderzoekers.

Vervolgtraject

Naar verwachting worden het rapport inclusief de aanbevelingen op 21 juni a.s. in de vergadering van Provinciale Staten besproken.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken