Installatie Provinciale Staten 2015-2019

Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten zijn op 26 maart de 47 nieuwe Limburgse Statenleden voor de 24e Statenperiode geïnstalleerd. De 47 Statenleden komen voort uit 11 fracties: CDA (11), PVV (9), SP (8), VVD (5), D66 (4), PvdA (4), GroenLinks (2), 50PLUS (1), Partij voor de Dieren (1), Volkspartij Limburg (1) en Lokaal-Limburg (1). Ten opzichte van de vorige Statenperiode zijn de 3 laatstgenoemde fracties nieuwkomers in Provinciale Staten, evenals 28 van de 47 Statenleden.

Installatie

Ten overstaan van Gouverneur Bovens, voorzitter van Provinciale Staten, legden alle 47 Statenleden de eed of de verklaring en belofte af. Vervolgens tekenden de Statenleden een verklaring dat zij kennis hebben genomen van de Gedragscode Bestuurlijke Integriteit en dat zij deze zullen naleven. Dat is nieuw ten opzichte van vorige Statenperioden en is ingevoerd met de vaststelling van de nieuwe Gedragscode Bestuurlijke Integriteit juli 2014.

Voorzitter Bovens overhandigde het overdrachtsdocument van de Staten uit de vorige periode aan de even daarvoor tijdens de vergadering gekozen vicevoorzitter van Provinciale Staten, de heer Bus. Dit overdrachtsdocument bevat adviezen ten aanzien van het functioneren van Provinciale Staten en benoemt een aantal prioritaire dossiers, kortom een handvat waarmee Statenleden hun functie verder kunnen vormgeven.

In zijn installatierede onderstreepte Gouverneur Bovens, onder meer dat “de Statenleden vanaf vandaag samen de stem van alle Limburgers vormen en samen besluiten nemen die alle Limburgers aangaan, dus ook de kiezer die niet voor u gekozen heeft of niet naar de stembus is gegaan. Daarmee draagt u als Provinciale Staten samen de zorg voor een Limburg die het best mogelijke te bieden heeft aan al haar inwoners”. Hij riep op om de kar als Provincie niet alleen te trekken, maar dit zoveel mogelijk te doen samen met partners vanuit een gezamenlijke sociale verantwoordelijkheid. Een aanpak volgens het zogenaamde Rijnlandse model, niet enkel denkend voor een bepaalde gemeente of (sub)regio, maar voor heel Limburg en haar (internationale) omgeving. Verder wees hij op een belangrijke kracht van Limburg, de kracht van constante transitie: van landbouw naar mijnen, van mijnen naar Daf, zware chemie en data, de mini en de campusontwikkeling. Hij nodigde de nieuwe leden van Provinciale Staten uit om ook op dit punt te scoren in de komende periode. Afsluitend feliciteerde hij de Statenleden met het behaalde verkiezingsresultaat en de aanvaarde bijzonder eervolle job van Statenlid.

Terugblik op verkiezingen

De in Provinciale Staten gekozen partijen -  CDA (dhr. Koopmans), PVV (dhr. Heemels), SP (dhr. Prevoo), VVD (dhr. Van den Akker), D66 (dhr. Vaessen), PvdA (dhr. Geurts), GroenLinks (Mw. Brugman), 50PLUS (dhr. Van der Linden), PvdD (dhr. Wassenberg), Volkspartij Limburg (dhr. Van Rey) en Lokaal-Limburg (dhr. Franssen) - gaven een korte terugblik op de uitslag van de verkiezingen, hun eigen prioriteiten voor de komende Statenperiode en hun visie op de brief van dhr. Koopmans van 24 maart 2015 met diens overwegingen naar aanleiding van de eerder gehouden gesprekken met de 10 andere lijsttrekkers over de te vormen nieuwe coalitie.

Dhr. Koopmans reageerde vervolgens op het voorstel van de PVV om bij besprekingen ook de PVV te betrekken en zo meer recht te doen aan verkiezingsuitslag voor de PVV. Ook ging hij in op 2 vragen van Volkspartij Limburg met betrekking tot een advies in het overdrachtsdocument om te streven naar een breed gedragen Statenakkoord en een nadere onderbouwing voor de keuze van dhr. Koopmans zelf als informateur in plaats van een externe informateur.
Dhr. Koopmans onderbouwde zijn reactie met zijn streven naar continuïteit en vernieuwing. Ook gaf hij aan niet alleen als informateur te willen starten met gesprekken tussen CDA, SP, VVD, D66 en PvdA, maar de coalitievorming ook te willen afronden met deze 5 partijen.


Nieuwe Statenleden Provincie Limburg 1

Nieuwe Statenleden Limburgs Parlement 2015-2019

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken