Nieuws uit Provinciale Staten 11-12-2015: Provinciaal waterplan Limburg 2016-2021

Provinciale Staten stelden het Provinciaal Waterplan Limburg 2016-2021 vast. Op hoofdlijnen was het provinciaal waterbeleid al vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL). Externe stakeholders zijn nauw betrokken bij de planvorming van het waterplan, ook heeft het ontwerp ter inzage gelegen.

Het provinciale waterplan moet voldoen aan de vereisten van de Europese Kaderrichtlijn Water en aanvullende nationale kaders. Belangrijke onderwerpen uit het waterplan zijn bijvoorbeeld ‘een veilige en aantrekkelijke Maasvallei’, ‘een klimaatbestendig watersysteem’, ‘behoud en herstel natte natuur, verbetering waterkwaliteit’ en ‘duurzame drinkwatervoorziening en grondwaterbeheer’.
De totale kosten voor de planperiode bedragen ongeveer € 580 miljoen en worden verdeeld over verschillende partijen: gemeenten, waterschappen, Rijk, Europa en de Provincie Limburg (€ 24 miljoen).

  • De motie Schaminée  c.s. inzake knelpunten waterkwaliteit Limburg werd met algemene stemmen aangenomen. Met deze motie roepen Provinciale Staten het college van GS op om in samenwerking met de Limburgse waterschappen, WML en Rijkswaterstaat jaarlijks op basis van actuele metingen de grootste knelpunten op het gebied van waterkwaliteit te rapporteren aan PS, daarbij de ontwikkeling van de waterkwaliteit in Limburg inzichtelijk te maken en deze binnen de financiële kaders als opgaven mee te nemen in de uitvoering van het nieuwe waterbeleid en/of in het overleg met stakeholders en PS.
  • Ook de motie Geraats c.s. met de titel ‘code oranje’ werd aangenomen. Met deze motie dragen Provinciale Staten het college van Gedeputeerde Staten op om de ruimte voor natuurontwikkeling én de ontwikkeling van het watersysteem zoveel mogelijk samen te laten vallen en dit via een gebiedsgerichte aanpak te realiseren en waar mogelijk aan te vullen met relevant provinciaal beleid op het gebied van energie, asbest, recreatie, monumenten etc.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken