Onderzoeksresultaten subsidieverstrekking VAK

Oordeel Controlecommissie uit Provinciale Staten: verstrekte subsidie van Gedeputeerde Staten aan Stichting VAK (VeiligheidsAdviezen Keurmerk) doelmatig en rechtmatig.

De door Gedeputeerde Staten toegekende subsidie van € 900.000,-- voor het veiligheidsproject woninginbraken is doelmatig en rechtmatig, aldus de conclusie van het onderzoeksrapport van de Controlecommissie uit Provinciale Staten naar deze subsidieverstrekking eind 2011. Mede op basis van de bevinding dat door een sturende rol van Gedeputeerde Staten de schijn kan zijn ontstaan dat sprake was van een opdrachtverstrekking, zijn in het rapport aanbevelingen gedaan voor zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten.

Aanleiding en procedure

In maart 2012 deed de SP-fractie uit Provinciale Staten het verzoek aan de Controlecommissie van Provinciale Staten om een onderzoek in te stellen naar de subsidieverlening van € 900.000,-- door GS aan de Stichting VAK, voor het project ‘integrale aanpak preventie woninginbraken en –overvallen en verhoging aangifte en meldingsbereidheid’. Op 26 april 2012 besloot de Controlecommissie een onderzoek te laten verrichten door de eigen Statenonderzoekers van Provinciale Staten naar de vraag of het waar is dat er, al dan niet bewust, ongeoorloofd gebruik is gemaakt van het instrument subsidie.
Het onderzoeksrapport werd op donderdagavond 7 februari, inclusief de bestuurlijke reactie van GS, besproken in de Controlecommissie en vastgesteld.
Het rapport en het advies van de Controlecommissie wordt nog besproken in de Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid en tenslotte in de vergadering van Provinciale Staten.
Doel van deze bespreking is besluiten te nemen over de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport.

Conclusie en aanbevelingen

Met het onderzoeksrapport d.d. 7 februari 2013 hebben de Statenonderzoekers gerapporteerd over hun  bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
Uit de bevindingen kan worden geconcludeerd dat de subsidie van € 900.000,-- door GS aan de Stichting VAK voor het veiligheidsproject woninginbraken, als doelmatig en rechtmatig kan worden aangemerkt.
Op basis van de bevindingen en daarop gebaseerde conclusie wordt in het onderzoeksrapport een aantal aanbevelingen gedaan aan zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten met het oog op het verstrekken van incidentele, structurele en projectsubsidies.

Een aanbeveling aan GS is onder meer terughoudend te zijn met het door subsidieaanvragers laten aanpassen van een subsidieverzoek op een zodanige wijze dat deze (beter) binnen het provinciale beleid past. Door het nemen van een sturende rol kan de schijn ontstaan dat sprake was van een opdrachtverstrekking in plaats van een subsidieverstrekking.
Een aanbeveling aan PS is om GS op te dragen periodiek informatie te verstrekken van alle incidentele subsidies, inclusief de hoogte van subsidiebedragen en informatie van de subsidieontvangers.

Klik hier (pdf, 4 MB) voor het rapport inclusief de bestuurlijke reactie van GS.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken