Stand van zaken vervolgstappen n.a.v. fraude door voormalig Statenlid Heemels

In het overleg op 26 februari 2016 tussen de CdK, de voorzitter van het Presidium, de waarnemend fractievoorzitter PVV en de Statengriffier over fraude door voormalig Statenlid Heemels en de al dan niet rechtmatige besteding van de fractievergoeding van de PVV, werden afspraken gemaakt voor vervolgstappen. De stand van zaken van deze vervolgstappen werd besproken in de bijeenkomst van het Presidium van vandaag, 25 maart 2016.

Het Presidium van Provinciale Staten heeft met grote afkeuring en ontsteltenis kennis genomen van de vermoedelijke fraude met fractiegelden en de vermoedelijke omvang daarvan  door voormalig PVV-Statenlid Heemels. Het Presidium heeft uitgesproken dat het volledig onrechtmatig uitgegeven bedrag teruggevorderd dient te worden.

In afwachting van het moment waarop beschikt kan worden over de definitieve resultaten van het accountantsonderzoek meldt het Presidium het volgende:

1. De recherche is op dit moment intensief bezig met een strafrechtelijk onderzoek n.a.v. de aangifte door de heer Housmans, waarnemend voorzitter van de PVV-Statenfractie, op 19 februari jl. van verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte door voormalig Statenlid de heer Heemels.   

2. De door de PVV-fractie ingehuurde externe registeraccount heeft een conceptrapport van bevindingen opgeleverd n.a.v. de bestudering van bankafschriften. Het betreft feitelijk een reconstructie van de administratie van de Stichting Ondersteuning Provinciale Fractie Limburg Partij voor de Vrijheid (PVV) over de boekjaren 2011 tot en met 2016. Op deze conceptbevindingen volgt nog nader onderzoek en een definitieve beoordeling door de PVV-fractie.

3. Op basis van de opnieuw door de PVV-fractie aangeleverde originele bescheiden ter onderbouwing van de fractie-uitgaven zal onze interne controller, bijgestaan door een externe accountant, opnieuw de ingediende verslaglegging toetsen aan de verordening fractieondersteuning.

4. Het onderzoek door de interne controller start zodra de stukken zijn overgelegd. Tijdstip van afronding van het onderzoek hangt mede af van de bevindingen en van het onder 1 genoemde nog te verrichten nadere onderzoek en de beoordeling daarvan.

5. Het is in elk geval al duidelijk dat het Presidium een vordering heeft op de fractie van de PVV. De hoogte van die vordering kan pas definitief worden bepaald na de in 4 genoemde controlewerkzaamheden.

6. Er is door de PVV-fractie op eigen initiatief een terugbetalingsvoorstel gedaan aan het Presidium voor het bedrag dat de fractie aan de provincie verschuldigd zal zijn. Het Presidium zal zich beraden over dit voorstel.

7. Een eerste globale conceptadvies van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn naar de juridische posities van (Provinciale Staten en/of het Presidium) de Provincie Limburg is ontvangen. Dit heeft nog nadere uitwerking nodig. De definitieve versie wordt spoedig verwacht.

8. Gezien de hierboven geschetste ontwikkelingen kan er nu nog geen definitieve uitspraak worden gedaan over de omvang van de door voormalig Statenlid Heemels gepleegde fraude en de al dan niet rechtmatige besteding van de fractievergoeding van de PVV-fractie vanaf 2011. Op dit moment wordt uitgegaan van ongeveer € 175.000,00.

9. Binnen enkele weken wordt er een extra Presidiumvergadering over dit onderwerp ingepland. Dan zullen de definitieve cijfers en feiten bekend zijn, op basis waarvan concrete afspraken zullen worden gemaakt over o.a. de betalingsregeling en de maatregelen die door het Presidium worden voorgesteld ter voorkoming van een dergelijke situatie in de toekomst. Zo mogelijk voor de zomer zal een extra Statenvergadering worden uitgeschreven, waarin over de gehele situatie kan worden gesproken. 

In het overleg op 26 februari 2016 tussen de CdK, de voorzitter van het Presidium, de waarnemend fractievoorzitter PVV en de Statengriffier over fraude door voormalig Statenlid Heemels en de al dan niet rechtmatige besteding van de fractievergoeding van de PVV, werden afspraken gemaakt voor vervolgstappen (zie het persbericht van 2-3-2016).

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken