Tijdelijke benoeming van de vicevoorzitter van PS en voorzitter en vicevoorzitter van de Ad hoc commissie

Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 26 maart 2015 Statenlid drs. E.H.J. Bus tijdelijk benoemd tot vicevoorzitter van PS en daarmee tevens tot voorzitter van Presidium, Werkgeverscommissie, Agendacommissie en Commissie Afstemmingsgesprekken. Deze benoeming geldt tot het moment waarop Provinciale Staten het vergaderstelsel 2015-2019 vaststellen en het Presidium de voorzitters en leden van de Statencommissies benoemt

Zolang Provinciale Staten nog geen Statencommissies hebben ingesteld, worden de werkzaamheden van de Statencommissies waargenomen door de  Ad hoc commissie. Nadere informatie over de taken van de Statencommissies en de Ad hoc commissie is opgenomen in de  artikelen 2 en 3 van het Reglement van Orde voor de Statencommissies.

Tijdens het overleg van het Seniorenconvent op 26 maart 2015 is Statenlid C. Brugman-Rustenburg benoemd tot voorzitter en Statenlid M.T. Bosch tot plaatsvervangend voorzitter van de Ad hoc commissie.

Het aantal af te vaardigen Statenleden per Statenfractie in de Ad hoc commissie bedraagt één commissiezetel per drie Statenzetels, met een minimum van één commissielid per Statenfractie.

Naar de huidige samenstelling in de Staten bestaat de Ad hoc commissie volgens deze methode uit 19 leden.

Knipsel

Elke Statenfractie bepaalt zelf door welk(e) Statenlid/Statenleden zij in een vergadering van de Ad hoc commissie vertegenwoordigd word(t)en. Voor de grotere fracties is het tijdens de vergadering mogelijk om per thema/onderwerp te wisselen van woordvoerder.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken