Integriteit

In deze gedragscode voor ambtenaren van de Provincie Limburg zijn enkele kernbegrippen en afspraken vastgelegd met betrekking tot integriteit.

Kernbegrippen van ambtelijke integriteit
Provinciale ambtenaren stellen bij hun handelen de kwaliteit van de provinciale dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de provincie, en in het verlengde daarvan de belangen van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. Ambtelijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover rekenschap af te leggen. Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst de ambtelijke integriteit in een breder perspectief:

 • Dienstbaarheid
  Het handelen van een ambtenaar is altijd en volledig gericht op het belang van de provincie.
 • Professionaliteit
  Ambtenaren zijn vakmensen op hun terrein. Zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en weten met nieuwe situaties om te gaan. Zij houden hun vak bij en nemen, waar nodig, initiatief.
 • Onafhankelijkheid
  Het handelen van een ambtenaar wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging

      optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

 • Verantwoordelijkheid
  De ambtenaar krijgt en neemt de verantwoordelijkheid die bij zijn functie past en is bereid daarover verantwoording af te leggen aan collega's, leidinggevenden, provinciebestuur en de burger.
 • Betrouwbaarheid
  Op een ambtenaar moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.
 • Zorgvuldigheid
  Het handelen van een ambtenaar is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.

Gedragsregels ambtelijke integriteit
Deze gedragscode is openbaar. Elke ambtenaar ontvangt bij indiensttreding een exemplaar van de code. In die gevallen waarin de code niet voorziet, waarbij de toepassing niet eenduidig is of tot kennelijke onbillijkheden leidt, beslissen Gedeputeerde Staten.

Geschenken en giften
Geschenken en giften mogen nooit worden aangenomen in ruil voor een tegenprestatie. Wanneer de waarde van een geschenk of gift beneden € 50 blijft, kun je dit aannemen en mag je het houden. Gaat het om iets dat meer dan € 50 waard is, dan moet je het inleveren bij je leidinggevende. Het wordt dan eigendom van de Provincie, en er wordt een geschikte bestemming voor gezocht. Geschenken en giften mogen niet worden aangenomen wanneer er onderhandelingssituaties gaande zijn.

Excursies, werkbezoeken, studiereizen, congressen en evenementen
Uitnodigingen voor excursies, werkbezoeken, studiereizen congressen en evenementen worden nooit aanvaard in ruil voor een tegenprestatie. De uitnodiging moet binnen de grenzen van de redelijkheid liggen. De provincie neemt altijd de reis- en verblijfkosten voor haar rekening.

Deelname aan dit soort activiteiten moet verder functioneel zijn en in het belang van de provincie. Als dat niet het geval is, maar deelname toch nuttig kan zijn, moet je in overleg met je leidinggevende bepalen of er een uitzondering gemaakt kan worden. Daarvoor is het in ieder geval nodig dat er volledige openheid bestaat over de activiteit waaraan je wil deelnemen en dat er door meerdere instanties aan wordt deelgenomen.

Lunches, diners en recepties
Het deelnemen aan lunches, diners of aan recepties op uitnodiging van relaties van de provincie moet functioneel zijn. Je meldt de uitnodiging, zo mogelijk vooraf, bij je leidinggevende. Dergelijke uitnodigingen worden nooit aanvaard in ruil voor een tegenprestatie en ze moeten in ieder geval binnen redelijke grenzen blijven. Wanneer er sprake is van een lopende onderhandelingssituatie wordt de uitnodiging niet geaccepteerd.
Bij lunches en diners moet waar mogelijk sprake zijn van wederkerigheid: de betrokkenen nemen bijvoorbeeld om beurten de kosten voor hun rekening.

Verrichten van incidentele activiteiten voor derden in werktijd
Verzoeken om incidenteel in werktijd activiteiten voor derden te verrichten, zoals bijvoorbeeld het houden van een lezing of presentatie, leg je vooraf ter goedkeuring voor aan je leidinggevende. Als je hiervoor een vergoeding ontvangt in natura, zoals bijvoorbeeld een fles wijn, mag je die houden voor zover de waarde daarvan niet meer bedraagt dan € 50,-. Als dat niet het geval is moet je de vergoeding inleveren bij je leidinggevende, waarna er een geschikte bestemming voor wordt gezocht. Vergoedingen in geld of cadeaubonnen komen ten goede aan de provincie voor zover die meer bedragen dan €50.

Draaideurconstructies
Als ambtenaar kun je niet worden ingehuurd om tegelijkertijd als externe voor de provincie werkzaamheden te verrichten. Voormalige ambtenaren kunnen niet, direct of indirect, binnen 2 jaar na ontslag ingehuurd worden voor het verrichten van werkzaamheden voor de provincie.

Belangenverstrengeling en opdrachtverlening
Als je nauwe persoonlijke contacten onderhoudt met een (potentiële) opdrachtnemer van de provincie, kun je niet deelnemen aan de besluitvorming over het verlenen van opdrachten aan die opdrachtnemer. Je kunt daarover ook niet adviseren aan degenen die daarover beslissen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken