Maastricht

Het provinciaal bestuur van Limburg zetelt in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht, de oudste stad van Nederland. Maastricht werd in het begin van onze jaartelling als "Mosae Trajectum" gesticht door de Romeinen langs de leger- en handelsroute tussen Gallia (nu Frankrijk) en de militaire versterkingen langs de Rijn.

De hoofdstad van Limburg is Maastricht.

Lang voor het ontstaan van de stad Maastricht was er al menselijke bewoning in het gebied. Bij opgravingen in de kleigroeve Belvédère werden sporen gevonden van menselijke bewoning uit de Oude Steentijd (±250.000 jaar geleden), de oudste archeologische vondsten in Nederland.

Rond het jaar 10 v. Chr. legden de Romeinen de belangrijke heirbaan Keulen-Tongeren aan (later Via Belgica genoemd) die bij Maastricht de Maas kruiste. Bij de Romeinse brug ontstond een nederzetting, waarvan het centrum nabij de huidige Stokstraat lag. Rond 270 na Chr. werd Romeins Maastricht verwoest door invallende Germaanse stammen. Ter bescherming van de brug werd in het jaar 333 na Chr. of kort daarna op de linkeroever het Romeins castellum gebouwd. Langs de uitvalswegen buiten de nederzetting begroeven de Romeinen hun doden. Op een van die begraafplaatsen, het huidige Vrijthof, werd volgens de traditie in het jaar 384 de van oorsprong Armeense missionaris en bisschop van Tongeren Servatius begraven.

Maastricht wordt in schriftelijke bronnen uit de vroege middeleeuwen regelmatig genoemd. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is dat van een voor die tijd redelijk grote, redelijk welvarende stad, die dankzij de aanwezigheid van een bisschopszetel en wellicht een koninklijke palts een zeker machtscentrum binnen het Merovingische en Karolingische rijk vormde. Ondanks het bestaan van een lijst van 21 heilige bisschoppen van Maastricht is er geen zekerheid over de eerste bisschoppen. Wel is duidelijk dat de christelijke godsdienst hier al vroeg geworteld was. In de loop van de 8e eeuw verloor Maastricht de bisschopszetel aan Luik.

Na de Tweede Wereldoorlog nam de bevolking explosief toe, wat leidde tot de bouw van uitgestrekte nieuwbouwwijken, vooral ten westen van de Maas. Op 1 juli 1970 vond opnieuw een gemeentelijke annexatie plaats, waardoor het inwonertal steeg naar 112.500. 

In 1974 ging de Rijksuniversiteit Limburg (inmiddels Universiteit Maastricht / Maastricht University) van start. De komst van de universiteit leidde tot meer diversificatie van de Maastrichtse bevolkingssamenstelling en een toenemende internationalisering van de stad. Geleidelijk aan vond er binnen de stedelijke economie een transformatie plaats van voornamelijk industriële werkgelegenheid naar meer banen in de dienstensector. In 1981 en 1991 vonden in Maastricht topconferenties van de Europese Raad plaats. Vooral aan die laatste bijeenkomst, en het daaruit voortvloeiende Verdrag van Maastricht, dankt Maastricht een grote internationale naamsbekendheid.

De laatste decennia heeft de stad zich ontwikkeld tot een van de nieuwe Europese centra, met o.a. een groot aantal internationale instituten op het gebied van bestuurskunde, medische technologie, arbeidsmarkt en communicatie. Van dit specifieke kennisnetwerk wordt gebruik gemaakt door nationale overheden, de Europese Unie, de Verenigde Naties, universitaire centra en grote ondernemingen. Ook als congresstad geniet Maastricht een internationale reputatie, vooral dank zij de faciliteiten van het Maastricht Exhibition & Congress Centre (MECC). 

stadhuis Maastricht

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken