Natuur en Landschap

Thematische viewers die onder Natuur en Landschap te vinden zijn:
- PAS maatregelen
- Natuurgidsen
- Natura 2000
- Provinciaal Natuurbeheerplan
- Broedvogels en Planten

PAS maatregelen

PAS maatregelen

De Programmatische Aanpak Stikstof maakt onderdeel uit van Natura 2000. Het betreft een landelijk programma om tot ecologisch herstel van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden te komen, in samenhang met economische ontwikkelingen. Het maatregelenpakket bevat de herstelmaatregelen voor de eerste

6 jaar (2015-2021).

Natuurgidsen

Natuurgidsen

Kom kijken en gidsen in de nieuwe natuurgebieden. Ieder jaar komt er “nieuwe natuur” bij in Limburg. Voormalige rechte beken mogen weer kronkelen, saaie akkers worden weer levendige natuur. Zulke plekjes nieuwe natuur zijn echter vaak nog onbekend bij het publiek en de mensen die in de buurt wonen. Vaak weten ze niet wat er allemaal voor moois te zien is en hoe ze er kunnen komen. Deze Natuurgidsen-viewer wil daarbij helpen. IVN-gidsen en andere natuurgidsen kunnen hier de informatie vinden om een excursie te organiseren. Kijk op de kaart wat er in jouw buurt te zien is; kijk wie de terreinbeheerder is; en bel die voor een afspraak, zijn telefoonnummer staat er in de viewer bij. Terreinbeheerders op hun beurt kunnen met deze viewer ook de dichtstbijzijnde IVN gidsen vinden om afspraken te maken. Dus waar wacht je nog op? Open de viewer en ontdek de nieuwe natuur in je buurt! Kom je er niet uit, bel dan met Tineke de Jong van het IVN Limburg, 043-3521109 of email tineke.de.jong@kpnplanet.nl

Natura 2000

Natuurgidsen

Natura 2000 is de verzamelnaam voor het netwerk van Europese natuurgebieden. Natura 2000-gebieden vallen onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en zijn in nationale wetgeving verankerd in de Natuurbeschermingswet 1998. De soortenrijkdom in Europa gaat al jaren achteruit, duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. De Europese Unie heeft zich daarom als doel gesteld om bedreigde soorten en habitats te beschermen. Een lijst van de meest kwetsbare soorten waarvoor Europa een belangrijke rol speelt is in dit kader opgesteld. Aan de hand van deze lijst zijn opgaven opgelegd aan de landen binnen de Europese Unie. Nederland heeft deze opgaven voor de Natura 2000-gebieden geformuleerd als ‘instandhoudingsdoelstellingen’ voor bedreigde soorten dieren, planten en habitats. Deze zijn aan de EU gemeld. De toewijzing van de landelijke opgaven naar gebieden vindt plaats in aanwijzingsbesluiten. Het bevoegd gezag stelt aan de hand van het aanwijzingsbesluit een beheerplan op, waarin de gebiedsdoelen in ruimte en tijd voor het aangewezen gebied worden uitgewerkt. Ook het huidige gebruik (bestaand gebruik) van het Natura 2000-gebied wordt in het beheerplan behandeld. Het beheerplan vormt voor bestaand gebruik een handreiking om op een passende manier om te gaan met de beschermde natuurwaarden. 

Provinciaal Natuurbeheerplan

provinciaal natuurbeheerplan

De viewer van het Provinciaal Natuurbeheerplan maakt het mogelijk de status van percelen binnen het Provinciaal Natuurbeheerplan te bepalen. Het Provinciaal Natuurbeheerplan geeft de gebieden weer die in aanmerking komen voor subsidiering vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer. De viewer bevat een digitale versie van de kaart die is opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg. Daarnaast bevat de viewer de kaarten van het Informatiemodel Natuurbeheer (IMNA), waaronder ook de beheertypenkaart (beheergebied) die weergeeft welke beheersubsidie op een perceel kan worden aangevraagd. 

Broedvogels en Planten

broedvogels

Door de komst van de Flora- en Faunawet en de Europese regelgeving op het vlak van soortenbescherming bestaat momenteel de plicht om meer dan ooit te voren rekening te houden met de natuur. Bij allerlei ruimtelijke ingrepen moet inzichtelijk worden gemaakt of er door deze activiteiten beschermde planten- en diersoorten worden geschaad. Met de Natuurgegevens website kunnen initiatiefnemers al in een heel vroeg stadium kennis nemen van de actuele planten- en vogelwaarden in hun plangebied.

 

Zoeken

Uitgelicht

Geografische informatie

Zoeken