Integriteitschending melden

De Provincie Limburg heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Integriteit staat voor rechtschapenheid, onomkoopbaarheid en ongeschondenheid. Integriteit gaat ook over goed ambtenaarschap. Goed ambtenaarschap houdt in dat de ambtenaar zorgvuldig en verantwoordelijk omgaat met de bevoegdheden, middelen en informatie waarover hij/zij beschikt ten behoeve van het algemene belang dat hij/zij dient en dat hij/zij op correcte wijze omgaat en rekening houdt met burgers, collega's, klanten en andere belanghebbenden. Hier kunt u terecht als u een (vermoeden van een) integriteitschending wilt melden.

Een integriteitschending is een gedraging die indruist tegen de integriteit en in strijd is met goed ambtenaarschap. Het kan gaan om een feit dat strafbaar is gesteld in de wet, maar ook om een feit in strijd met geschreven of ongeschreven regels. Voorbeelden van integriteitschendingen zijn financiële schendingen, misbruik van positie en belangenverstrengeling, lekken en misbruik van informatie, misbruik van bevoegdheden, misbruik van bedrijfsmiddelen, overmatig alcohol of drugsgebruik en ongewenste omgangsvormen.

Integriteitschendingen melden

Als u een (vermoeden van een) integriteitschending wilt melden kunt u terecht bij de Servicedesk van de Provincie Limburg. De Servicedesk registreert de melding en zorgt dat deze in behandeling genomen wordt.

Meldingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Als u een mondelinge melding wilt indienen zult u echter wel in de meeste gevallen het (vrijblijvende) verzoek krijgen om uw melding op papier te zetten en toe te zenden of het contactformulier op internet in te vullen. Het telefoonnummer van de Servicedesk van de Provincie Limburg is (043) 389 77 77 en is bereikbaar tijdens werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Als u een schriftelijke melding wilt indienen, kunt u deze klacht toezenden aan:
Servicedesk Provincie Limburg
Antwoordnummer 1100
6200 VB Maastricht

Ook kunt u uw melding indienen via het klachtenformulier. U dient op het contactformulier te kiezen 'klacht over gedrag van ambtenaren / bestuurders'.

U ontvangt, ongeacht de wijze waarop u uw melding doet, in alle gevallen een schriftelijke bevestiging. U weet dan dat uw melding in behandeling is en wordt geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure.

Anoniem melden
Anoniem melden wil zeggen dat de identiteit van de melder niet bekend wordt. De melder blijft onzichtbaar voor de Provincie Limburg. De Provincie Limburg geeft er de voorkeur aan dat mensen mogelijke integriteitschendingen openlijk melden, dus niet anoniem. Openlijk melden betekent namelijk dat nader contact met de melder mogelijk is. Alleen dan kan gewerkt worden aan herstel van het vertrouwen, kan hoor en wederhoor worden toegepast, kan ingegaan worden op nadere details, kan de afloop van de zaak worden besproken met de melder, enzovoorts.

Toch kan de melder om wat voor reden dan ook huiverig zijn om zich bekend te maken, bijvoorbeeld uit angst voor represailles. In die gevallen bestaat de mogelijkheid een telefonische melding te doen. Dit kan bij het meldpunt M, beter bekend als Meld Misdaad Anoniem, op het telefoonnummer 0800-7000. Anonimiteit is gegarandeerd.

Een potentiële melder krijgt een gekwalificeerde medewerker van het meldpunt M aan de lijn. Deze is goed in staat door te vragen en relevante informatie te verzamelen. Daarna wordt een selectie toegepast: behandelbare meldingen van serieuze integriteitschendingen worden overgedragen aan de betrokken organisatie, zoals de Provincie Limburg. Meldingen van strafbare feiten worden overgedragen aan de politie, Rijksrecherche of andere opsporingsdienst. De verdere afhandeling van de melding gebeurt door de instantie aan wie de melding door meldpunt M is doorgezonden.

Meer informatie

Voor meer informatie over integriteit bij de Provincie Limburg, kijk op 'Organisatie – Integriteit'.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken