Klacht over gedraging indienen

Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.

Klagen bij de Provincie Limburg

Uiteraard doen bestuurders en medewerkers van de Provincie Limburg hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Helaas is het niet altijd te voorkomen dat u desondanks ontevreden bent over de wijze waarop u behandeld bent. In deze gevallen heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De Provincie Limburg neemt alle klachten serieus en zal elke klacht zorgvuldig afhandelen. Alleen op deze manier kan de Provincie Limburg immers leren van eventuele gemaakte fouten.

Het wettelijk kader bij de afhandeling van klachten door bestuursorganen wordt gevormd door hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hieronder komen onderdelen van hoofdstuk 9 Awb aan de orde. Het betreft echter geen uitputtende beschrijving van dit hoofdstuk.

Wie kunnen een klacht indienen?

Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan. Het is geen voorwaarde dat u een inwoner bent van de provincie Limburg. De behandeling van uw klacht kost niets.

Waarover kan een klacht ingediend worden?

U kunt een klacht indienen naar aanleiding van de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid ten opzichte van u of een ander heeft gedragen. Bij de Provincie Limburg kan het gaan om een gedraging van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning (hierna wordt kortheidshalve gesproken over de Provincie Limburg). Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

Voorbeelden van gedragingen die voor u aanleiding kunnen zijn om een klacht in te dienen zijn het niet of te laat beantwoorden van uw brief of verzoek om informatie, het niet nakomen van toezeggingen, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie of beledigend of discriminerend gedrag.

U kunt bijvoorbeeld niet klagen over algemeen provinciaal beleid. Ook is het niet mogelijk om een klacht in te dienen tegen een gedraging waartegen door u bezwaar gemaakt had kunnen worden of waartegen door u beroep kan of kon worden ingesteld. Klachten tegen (bestuurders of medewerkers van) gemeenten of waterschappen kunnen niet bij de Provincie Limburg worden ingediend maar moeten bij de betreffende gemeente of waterschap worden ingediend.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Klachten kunt u indienen bij de servicedesk van de Provincie Limburg. De servicedesk registreert de klacht en leidt deze door naar het team Rechtsbescherming van de Provincie Limburg. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Als u een mondelinge klacht wilt indienen zult u in de meeste gevallen het (vrijblijvende) verzoek krijgen om (de gronden van) uw klacht op papier te zetten (of het contactformulier in te vullen) en toe te zenden. In alle gevallen ontvangt u een schriftelijke bevestiging. U weet dan dat uw klacht in behandeling is en wordt geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure.

Als u een schriftelijke klacht wilt indienen, kunt u deze klacht toezenden aan:
Servicedesk Provincie Limburg

Antwoordnummer 1100
6200 VB Maastricht

Het telefoonnummer van de servicedesk Provincie Limburg is (043) 389 77 77, bereikbaar tijdens werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
Ook kunt u uw klacht indienen via een formulier op internet: Servicedesk Provincie Limburg 

Eisen die worden gesteld aan een schriftelijke klacht

Een schriftelijke klacht moet worden ondertekend en moet tenminste de naam en het adres van de klager, de dagtekening van de klacht en een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht bevatten. Bovenstaande voorwaarden volgen uit artikel 9:4, tweede lid, van de Awb.  

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

Na ontvangst van een klacht wordt allereerst beoordeeld of het betreffende bestuursorgaan verplicht is de klacht in behandeling te nemen. In artikel 9:8 Awb zijn enkele situaties opgesomd waarin dit niet het geval is. Het gaat dan bijvoorbeeld over het geval waarin het een gedraging betreft waarover al eerder een klacht is ingediend en behandeld of die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Ook kan het zo zijn dat de mogelijkheid open staat of stond om een bezwaarschrift of beroepschrift in te dienen. Daarnaast is het betreffende bestuursorgaan niet verplicht uw klacht te behandelen als uw belang of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. Als de klacht met toepassing van artikel 9:8 Awb niet in behandeling wordt genomen wordt u hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht, in kennis gesteld.

Vervolgens wordt beoordeeld of de klacht voldoet aan de eisen zoals deze worden gesteld in artikel 9:4, tweede lid, Awb (zie hiervoor onder 'eisen die worden gesteld aan een schriftelijke klacht'). Als dit het geval is wordt de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigd en wordt de klacht in behandeling genomen. Als dit niet het geval is wordt de ontvangst van de klacht eveneens schriftelijk bevestigd waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een aangegeven termijn alsnog aan de gestelde eisen te voldoen. Op het moment dat u alsnog aan deze eisen heeft voldaan wordt de klacht in behandeling genomen.

Klachten worden in de meeste gevallen door de Provincie Limburg voor advies voorgelegd aan de (plaatsvervangend) klachtenfunctionaris van de Provincie Limburg. Deze klachtenfunctionaris is een onafhankelijke buitenstaander. Hiermee is een onpartijdige afhandeling van uw klacht gewaarborgd.

De klachtenfunctionaris zal in de meeste gevallen een gesprek plannen waarvoor ook de beklaagde(n) en/of (indien van toepassing) diens leidinggevende en eventuele andere belanghebbenden zullen worden uitgenodigd. Tijdens dit gesprek zal hij waar mogelijk proberen de klacht informeel af te handelen. Dit betekent dat hij probeert in goed onderling overleg een oplossing te bereiken waarmee alle partijen tevreden zijn. Als dit lukt en hiermee naar volle tevredenheid tegemoet is gekomen aan uw klacht, zal er een verslag van het gesprek gemaakt worden. Dit verslag zal aan alle betrokken partijen worden toegezonden waarna de klacht als afgehandeld wordt beschouwd.

Als het niet mogelijk is de klacht informeel af te handelen zal er eveneens een verslag van bovengenoemd gesprek gemaakt worden. De klachtenfunctionaris zal een advies opstellen en dit advies, tezamen met het verslag van het gesprek, uitbrengen aan de Provincie Limburg. De Provincie Limburg stelt u vervolgens schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de conclusies die het daaraan verbindt. Hierbij worden het advies van de klachtenfunctionaris en het verslag van het gesprek als bijlagen bijgevoegd.
 

Afhandelingstermijn

Een klacht moet binnen tien weken na ontvangst afgehandeld zijn. De afhandeling van de klacht kan voor ten hoogste vier weken verdaagd worden. Als de Provincie Limburg van deze mogelijkheid gebruik maakt ontvangt u daarover schriftelijk bericht.
 

Nationale Ombudsman

De Provincie Limburg is aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw klacht of deze beslissing niet tijdig wordt genomen, kunt u de Nationale Ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen. U wordt hierover in de beslissing op uw klacht nader geïnformeerd. Ook kunt u kijken op de internetpagina van de Nationale Ombudsman (www.nationaleombudsman.nl) of bellen met het gratis telefoonnummer 0800 - 33 55 555.

Opgemerkt moet worden dat u pas met succes naar de Nationale Ombudsman kunt gaan nadat u uw klacht bij de Provincie Limburg heeft ingediend. Het heeft dus geen zin om rechtstreeks naar de Nationale Ombudsman te gaan omdat de Nationale Ombudsman uw klacht naar de Provincie Limburg zal doorsturen.
 

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over (de afhandeling van) klachten en/of over de klachtenfunctionaris van de Provincie Limburg, dan kunt u contact opnemen met het team Rechtsbescherming van de Provincie Limburg, telefoon (043) 389 88 88.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken