December 2015

 • Nieuwjaarsontvangst Provinciaal Bestuur

  23 december 2015

  Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg nodigt u uit voor de Nieuwjaarsreceptie op maandag 4 januari 2016 van 16.30 tot 19.00 uur. De receptie vindt plaats in de Feestzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht. U bent van harte welkom.

 • Informatieavond Maaslijn (Roermond – Nijmegen)

  22 december 2015

  Op 6 januari 2016 vinden in Cuijk en Reuver informatieavonden plaats over de plannen rondom de verbeteringen van de Maaslijn.

 • Een welvarend Limburg vraagt om gezonde en vitale Limburgers

  ‘Koers voor een vitaler Limburg’, dat is de titel van het strategisch kader voor de Sociale agenda 2025 dat begin februari 2016 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Limburg is met de Sociale Agenda 2025 de eerste Provincie in Nederland die erkent dat sociale structuurversterking een voorwaarde is voor een economisch welvarende provincie.

 • Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg

  07 januari 2016

  De Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg is in het leven geroepen om voorziening toe te kennen in die gevallen waarbij de veiligheid van wonen in het geding is als gevolg van schade veroorzaakt door vroegere mijnbouwactiviteiten.
  Deze voorziening bestaat uit een geldelijke bijdrage aan de eigenaar-bewoner resp. in geval van huur aan de eigenaar van de desbetreffende woning in de kosten van bouwtechnische werkzaamheden om de woning weer veilig en bewoonbaar te maken. Voor het uitvoeren van deze bouwtechnische werkzaamheden sluit het bestuur een intentieovereenkomst met vijf aanneembedrijven.

 • Minister Blok neemt deel Limburgs Maatwerk over

  18 december 2015

  Gedeputeerde Daan Prevoo (Wonen) is tevreden over de ruimte die minister Stef Blok vandaag heeft geboden aan woningcorporaties als het om huisvesting van statushouders gaat. Woningcorporaties krijgen, onder voorwaarden, de mogelijkheid om gebouwen door te verhuren en te verbouwen die ze zélf niet in eigendom hebben.

 • Eerste projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

  17 december 2015

  Interreg Vlaanderen-Nederland heeft deze week de eerste acht projecten goedgekeurd. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 31.7 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt een bedrag van 15.3 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie stelt via Interreg Vlaanderen-Nederland de komende zeven jaar ruim 152 miljoen euro ter beschikking voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio bevordert. In totaal gaat hiermee zo’n € 1,8 miljoen aan Europees geld naar de Limburgse partners voor hun bijdragen in de diverse projecten.

 • Limburgse regio’s werken aan veiligere en betere verkeersdeelname in goede bereikbaarheid

  17 december 2015

  Een goed bereikbare regio waarin veiligere en betere verkeersdeelname voorop staat. Dat beoogt het Limburgs Mobiliteits Programma. Met als inzet regionale oplossingen voor de Limburgse regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg, Sittard-Geleen, Parkstad en Maastricht-Heuvelland krijgen projecten die daaraan bijdragen, dan ook een provinciale bijdrage van in totaal ruim 11 miljoen euro.

 • Gemeenten hebben financiën op orde

  16 december 2015

  Alle 33 Limburgse gemeenten zijn erin geslaagd een sluitende begroting voor 2016 of voor één van de jaren 2017-2019 te presenteren. Ook gekoppeld aan de meerjarenraming 2017-2019 van gemeenten is er voldoende evenwicht tussen plannen van gemeenten en de betaalbaarheid ervan. Deze constatering uit het toezicht op de gemeentefinanciën door de Provincie Limburg leidt ertoe dat alle gemeenten onder het repressieve toezicht komen te vallen. Dat is de lichtste vorm van toezicht.

 • Maastricht in 2017 hart van archeologisch Europa

  16 december 2015

  Limburg is schatrijk qua bodemvondsten, zoals werktuigen van Neanderthalers, sporen van de vroegste landbouwers, grafheuvels van stamhoofden uit de IJzertijd, resten van Romeinse herenboerderijen, vroegmiddeleeuwse kerken en verdedigingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog. Geen wonder dat 2000 archeologen uit heel Europa in 2017 vier dagen naar Limburg komen als in Maastricht het jaarlijkse congres plaatsvindt van de European Association of Archaeologists (EAA). Vandaag werd voor de organisatie van dat congres een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de gemeente Maastricht, de Provincie Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Tom Dumoulin en Juul Franssen Limburgse sporters van het jaar

  15 december 2015

  In de Maaspoort in Venlo werd tijdens een feestelijke bijeenkomst op maandag 14 december de Provinciale Sportprijs Limburg 2015 uitgereikt.

 • Bestuurders unaniem voor grensoverschrijdend project: trambaanfietsroute Maastricht-Aken

  14 december 2015

  Een historische, rustige en vrijwel vlakke fietsroute van Maastricht, door het rijke cultuurlandschap van het Heuvelland, naar hartje Aken. Een route die het tracé volgt van een vroegere trambaan die nog altijd herkenbaar is in het landschap. Als startschot voor dit project ondertekenden bestuurders van vier Heuvellandgemeenten, Stadt Aachen en de Provincie Limburg, vandaag een intentieverklaring in Kasteel Wittem. De trambaanfietsroute moet leiden tot economisch rendement en werkgelegenheid: gebaseerd op het succes van de vergelijkbare Vennbahn is de nieuwe route goed voor zo’n 500 fietsers per dag in het toeristisch seizoen.

 • Limburg werkt samen aan water

  11 december 2015

  Provinciale Staten van Limburg hebben vandaag het provinciaal beleidsplan Water 2016-2021 vastgesteld. Onder het motto ‘Samen werken aan water’ wordt de komende 6 jaar meer dan een half miljard euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van een klimaatbestendig en ecologisch gezond watersysteem en een duurzame watervoorziening voor de Limburgse samenleving.

 • Roerdelta viert haar successen

  10 december 2015

  Op donderdag 10 december hebben de bewoners, Provincie, gemeente en de projectontwikkelaar op feestelijke wijze stilgestaan bij de tot nu toe behaalde resultaten in het Roermondse nieuwbouwplan Roerdelta. Tezamen met wethouder Raja Fick-Moussaoui heeft gedeputeerde Hans Teunissen (Ruimte) de lampen ontstoken van de historische schoorsteen in het stadspark, die tijdelijk is omgetoverd tot een kerstboomsilhouet.

 • Zuid-Limburgse gemeenten werken samen aan gezonde woningmarkt

  04 december 2015

  Om voor nu en in de toekomst een zo goed mogelijk evenwicht te krijgen tussen vraag en aanbod van woningen in Zuid-Limburg, hebben Zuid-Limburgse gemeenten de afgelopen periode samen de ‘Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg’ in concept opgesteld. Het is uniek dat de Zuid-Limburgse gemeenten dit gezamenlijk oppakken.
  Deze visie heeft als doel de toekomstige woningvoorraad binnen Zuid-Limburg kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk af te stemmen op de verwachte woonbehoefte. De gemeenten pakken dit samen op, met procesmatige ondersteuning van de Provincie Limburg, zoals afgesproken in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014).

 • Eerste Ironman Maastricht Limburg was succes

  03 december 2015

  De eerste editie van het internationale topsportevenement Ironman Maastricht Limburg heeft positieve cijfers opgeleverd. De economische waarde van de triatlon op zondag 2 augustus was 2,7 miljoen euro. De bezoekers waardeerden het sportevenement met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. De cijfers bevestigen tevens het internationale karakter van het evenement. Dat blijkt uit een onderzoek door de Hogeschool Zuyd in opdracht van de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg.

 • Ruud van Heugten benoemd tot directeur ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

  01 december 2015

  Per 1 januari 2016 gaat Ruud van Heugten (54) het ontwikkelbedrijf van Greenport Venlo leiden. De heer Van Heugten heeft een ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als de overheid. Zo was hij gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en werkte hij onder meer bij Philips, Christian Salvesen en Afval Verwijdering Limburg.

 • Nachtafsluiting N276 Hasseltsebaan - Dr. Nolenslaan te Sittard-Geleen

  01 december 2015

  In de nacht van woensdag 2 december, 20:00 uur, tot donderdag 3 december, uiterlijk 06:00 uur, is de kruising N276 Hasseltsebaan - Dr. Nolenslaan te Sittard-Geleen afgesloten. Gedurende deze nachtafsluiting worden de werkzaamheden om de bypass* en de oude Rijksweg Noord aan te sluiten op de N276 afgerond.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken