Maart 2015

 • Europese subsidieregeling burgerparticipatie bij inrichting platteland opengesteld

  26 maart 2015

  Per 20 maart 2015 heeft de Provincie Limburg de Europese subsidieregeling Leader voor Limburg opengesteld. De komende vijf jaar is 2,1 miljoen euro voor Limburg beschikbaar voor projecten die samenwerking en burgerparticipatie stimuleren bij de inrichting van het platteland. De regeling is bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden die een zogenaamde Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) opstellen. Zulke plannen kunnen vanaf 18 maart tot en met 15 mei worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Limburg.

 • Intentieovereenkomst over inrichting Sibelco-groeve

  26 maart 2015

  De Provincie Limburg heeft vandaag een intentieovereenkomst getekend met het bedrijf Sibelco over de toekomstige inrichting van de zilverzandgroeve in Heerlen en Landgraaf.

 • Koninklijke onderscheidingen voor twee scheidende leden van Provinciale Staten

  26 maart 2015

  Gouverneur Theo Bovens overhandigde op 25 maart 2015, tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten in de huidige samenstelling, aan twee scheidende Statenleden de versierselen die horen bij een Koninklijke Onderscheiding.

 • Belastingoverzicht 2015 Limburgse gemeenten

  07 april 2015

  De lastendruk voor Limburgse burgers stijgt dit jaar weer. Huurders zien hun lasten met gemiddeld 2,35% toenemen en eigenaar/gebruikers met 2,15%. Voor bedrijven is de belastingdruk van gemeente hoger geworden (2,84%). In enkele Limburgse gemeente daalt de raming van de OZB-opbrengst voor de bedrijven.

 • Limburg aan de slag met aanpak ‘bromtonen’

  24 maart 2015

  De Provincie Limburg heeft, samen met de GGD Limburg-Noord, GGD Zuid-Limburg en Adelante (een Limburgse zorginstelling, onder andere gespecialiseerd in audiologie) de brochure ‘Ik hoor een bromtoon!’ ontwikkeld. Deze brochure informeert Limburgers die last hebben van een voortdurend ‘laagfrequent geluid’ over de oorzaken en helpt bij het zoeken naar een oplossing voor dit hardnekkige probleem.

 • Reizigers geven openbaar vervoer in Limburg wederom een dikke zeven

  24 maart 2015

  In de ogen van de reiziger in het openbaar vervoer haalt Veolia wederom een dikke voldoende. De reiziger in Noord- en Midden-Limburg beoordeelt het openbaar vervoer met het rapportcijfer 7,1 en in Zuid-Limburg met het cijfer 7,5. Dat blijkt uit de OV-klantenbarometer 2014, een landelijk onderzoek naar de klanttevredenheid in het Openbaar Vervoer dat jaarlijks in de maand november wordt gehouden.

 • Tenderregelingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt

  18 maart 2015

  De Provincie Limburg heeft het afgelopen jaar een tenderregeling voor projecten in Midden-Limburg ter beschikking gesteld om projecten die de woningmarkt verder in balans brengen te stimuleren. De projecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn op 17 maart 2015 bekend geworden. Met het resterende subsidiebudget van Midden-Limburg is er opnieuw een tenderregeling voor Midden-Limburg opgesteld. Daarnaast heeft de Provincie Limburg een tenderregeling opgesteld voor Zuid-Limburg. Per regio is er 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de tenderregelingen. De tenderregelingen vallen binnen het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt.

 • Bijdrage Rijk voor Buitenring Parkstad Limburg

  18 maart 2015

  Gedeputeerde Erik Koppe overhandigde op dinsdag 17 maart 2015 een samenwerkingsovereenkomst aan Diederik Timmer, Directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat voor de aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) aan de A76, ter hoogte van Nuth. Dit gebeurde tijdens de starthandeling van de Buitenring Parkstad Limburg in Brunssum. In de overeenkomst zijn nadere afspraken vastgelegd betreffende het ontwerp en de uitvoering, evenals de wijze van financiering van de aansluiting.

 • De heer mr. drs. F.H.H. Weekers waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen

  18 maart 2015

  De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer mr. drs. F.H.H. Weekers met ingang van 1 april 2015 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen. De heer Weekers was onder meer Staatssecretaris van Financiën.

 • Provincie en gemeenten Beek en Stein zetten schouders onder stationsomgeving Beek-Elsloo

  16 maart 2015

  Vandaag hebben wethouder Peter Hovens (gemeente Beek), wethouder Danny Hendrix (Stein) en gedeputeerde Ger Koopmans hun handtekening gezet onder een intentieverklaring. Daarin staat dat de Provincie en de beide gemeenten zich maximaal zullen inspannen om de aanpak van de stationsomgeving Beek-Elsloo samen tot een goed einde te brengen.

 • Onderzoek spoorverbinding Maastricht-Luik

  27 maart 2015

  De Provincie Limburg en de Nederlandse Spoorwegen komen binnen een half jaar met een concreet voorstel voor een directe treinverbinding tussen Maastricht en Luik. De partijen hebben daartoe vandaag een intentieovereenkomst getekend in Eijsden. Uitgangspunt is een verbinding elk half uur tussen beide steden met tussenstops in onder meer Eijsden en Visé.

 • Verduurzaming particuliere woningen

  18 maart 2015

  Op maandag 16 maart bezocht gedeputeerde Erik Koppe (Volkshuisvesting) samen met wethouder Wim van den Beucken van Venlo een van de zeven pilotprojecten in het kader van het project verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Doel is om de particuliere woningbezitter zoveel mogelijk te ontzorgen op het gebied van duurzaamheid. Op dit moment worden bij de eerste woningen binnen dit project in Venlo fysieke maatregelen aan de woning getroffen (isolatie van de woning). Daarmee is het begin van de 200 te verduurzamen particuliere woningen in Venlo een feit.

 • ROCKWOOL investeert in nieuw logistiek centrum Roermond

  16 maart 2015

  Steenwolfabrikant ROCKWOOL investeert € 10 miljoen in een nieuw logistiek centrum van negen hectare, direct gelegen naast haar productielocatie op het bedrijventerrein Roerstreek in Roermond. De investering wordt mogelijk gemaakt door LHB en OML die voor max. € 6 miljoen risicodragend investeren in een te herontwikkelen bedrijfskavel, die overgenomen wordt van ROCKWOOL. Met de investering optimaliseert ROCKWOOL haar logistiek waardoor zij de internationale concurrentie met succes kan blijven aangaan. Het logistiek centrum draagt bij aan de verankering van ROCKWOOL in Roermond en daarmee aan de werkgelegenheid in Midden-Limburg. Met de investering komt tevens een ruilverkaveling op gang die een impuls geeft aan de kwaliteit van het bedrijventerrein en ruimte vrijspeelt voor nieuwe bedrijvigheid.

 • ‘Joint venture DSM/CVC borgt werkgelegenheid’

  16 maart 2015

  Limburgs Gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken vindt de joint venture van DSM en investeerder CVC op de Chemelot Site in Sittard-Geleen een logische stap.

 • Groen licht voor restauratie Hoeve Klinkenberg in Meerssen

  16 maart 2015

  De Provincie Limburg gaat ervoor zorgen dat de eerder verleende subsidie (ad € 500.000) voor het restaureren van Hoeve Klinkenberg in Rothem (gemeente Meerssen) behouden blijft, omdat de initiatiefnemers/eigenaars van de hoeve een lening van het Nationaal Restauratiefonds gekregen hebben. Daarmee kan, na de besluitvorming bij de gemeente Meerssen over hun bijdrage van 100.000 euro, de restauratie na een aantal jaren van onzekerheid en hard werken eindelijk van start.

 • Campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start

  16 maart 2015

  Maandag 16 maart 2015 gaat wederom de campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start. Deze, vorig jaar zeer succesvol verlopen campagne, richt zich op de bewustwording van automobilisten die in principe van goede wil zijn, maar toch harder rijden dan toegestaan.

 • Co-Creatielab in Villa Flora

  13 maart 2015

  In de Villa Flora van de Brightlands Campus Greenport Venlo wordt een zogeheten Co-Creatielab gebouwd. Het lab bestaat uit diverse ruimten waar studenten en ondernemers op de campus gebruik van kunnen maken. De kosten bedragen ruim een miljoen euro.

 • Mergellandroute in Eijsden-Margraten veiliger dankzij bijdrage Provincie

  13 maart 2015

  Op vrijdag 13 maart is het startsein gegeven voor het project ‘Verbeteren verkeersveiligheid Mergellandroute’ door de officiële onthulling van het eerste projectbord ter hoogte van de komgrens nabij Herkenrade. In hoofdlijnen komt het erop neer dat gescheiden fietspaden worden aangelegd buiten de bebouwde kom. De verbeteringen zullen de veiligheid van fietsers, zoals schoolgaande jeugd van en naar Maastricht verhogen.

 • Grootste distributiecentrum van Nederland op Holtum-Noord

  13 maart 2015

  Op multimodaal bedrijventerrein Holtum-Noord verrijst binnenkort het grootste distributiecentrum van Nederland. Leeyen Vastgoed bouwt op een 18 hectare groot perceel dit logistieke centrum met een totaaloppervlakte van ruim 145.000 vierkante meter.

 • Limburg kiest voor aanpak overgewicht

  13 maart 2015

  De aanpak van overgewicht is een maatschappelijke opgave die de provincie faciliteert. Het gaat om bewustwording, het creëren van prikkels en wegnemen van verleidingen in de leefomgeving van mensen.

 • Test met elektrische stadsbus in Maastricht

  13 maart 2015

  In Maastricht rijdt vanaf 13 maart bij wijze van proef op het traject van lijn 4 (Maastricht Vilapark naar azM) een volledig elektrisch aangedreven stadsbus. De bus, geproduceerd door VDL Bus & Coach, wordt ingezet in het kader van het project Zero Emissie Busvervoer (ZEB). Deelnemers aan dit project zijn de Provincie Limburg, de gemeente Maastricht, vervoerder Veolia Transport Limburg en de stichting ZEB. De proef moet een opmaat zijn naar een omschakeling van alle huidige diesel- en gasbussen naar elektrisch aangedreven bussen.

 • Provincie Limburg heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel

  14 maart 2015

  De Provincie Limburg besteedt veel aandacht aan verkeersveiligheid. Vooral de kwetsbare doelgroepen, zoals scholieren, voetgangers en fietsers krijgen speciale aandacht. Een van de manieren om dit te doen is het plaatsen van informatiesystemen boven of naast provinciale wegen. Deze zijn te vinden op verkeersonveilige locaties maar ook op die locaties waar de doelgroepen een provinciale weg oversteken. Gedeputeerde Erik Koppe: “In de meeste gevallen is het doel gedragsbeïnvloeding. Belangrijk is dat er informatie wordt gegeven zodat de weggebruiker meer rekening houdt met andere weggebruikers, door zijn de snelheid daarop aan te passen.”

 • Initiatievenfonds maakt nieuwe toeristische activiteiten in Maasbedding mogelijk

  12 maart 2015

  Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en gemeenten rondom de Maasplassen in Midden-Limburg hebben de handen ineen geslagen om toeristische en recreatieve initiatieven in de maasbedding te stimuleren. Daarvoor hebben zij een Initiatievenfonds opgericht. Bedrijven of organisaties in de toeristisch-recreatieve sector kunnen gebruik maken van de daarin beschikbare middelen van in totaal 1,5 miljoen euro om hun plannen te verwezenlijken. De eerste resultaten worden al zichtbaar.

 • ‘Startersregeling’ populair in Limburg

  02 augustus 2016

  Sinds 2006 neemt de Provincie Limburg deel aan het Impulsplan: Starters een eigen thuis! – ook wel bekend als de Startersregeling. Deze regeling is in het leven geroepen om de positie van starters op de Limburgse woningmarkt te verbeteren. Vanwege de kredietcrisis werd de Startersregeling verlengd tot eind 2015. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de Limburgse woningmarkt en economie. Het aantal huishoudens dat gebruikt maakt van de regeling blijft stijgen: 2014 kende een stijging van 30% ten opzichte van het voorgaande jaar.

 • Buitenring Parkstad Limburg mag volledig worden aangelegd

  11 maart 2015

  De Raad van State heeft vandaag (11 maart 2015) het project Buitenring Parkstad Limburg groen licht gegeven. In de uitspraak heeft de hoogste bestuursrechter (Raad van State) de door de Provincie genomen besluiten voor de Buitenring Parkstad Limburg in stand gelaten.

 • Provincie Limburg en bedrijfsleven onderzoeken haalbaarheid BrightClusterVenlo

  10 maart 2015

  Op 25 februari tekenden gedeputeerde Twan Beurskens namens Provincie Limburg en Meiny Prins, algemeen directeur van Priva B.V., een samenwerkingsovereenkomst voor een gezamenlijk onderzoek naar de haalbaarheid en uitwerking van een zogenaamde Cluster Company op het Kennislandschap van de Campus Greenport Venlo, het voormalige Floriadeterrein te Venlo. Een Cluster Company is een 'verzamelgebouw' voor bedrijvigheid, jonge startende ondernemers, ervaren ondernemers, kenniswerkers, business developers, marketeers, en alles wat nieuwe bedrijvigheid kan helpen ontwikkelen binnen het tuinbouwcluster. Het project krijgt de naam BrightCluster Venlo.

 • Provincie Limburg en bedrijfsleven onderzoeken haalbaarheid BrightClusterVenlo

  Provincie Limburg en bedrijfsleven onderzoeken haalbaarheid BrightClusterVenlo

 • Bundeling innovatiekracht Limburgse ouderenzorg noodzakelijk

  12 maart 2015

  Veel Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) zijn innovatief bezig om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, maar ze weten te weinig van elkaars activiteiten af. Hierdoor worden projecten soms tegelijkertijd op verschillende plekken ontwikkeld. De Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) bracht vindingen van 26 Limburgse VVT-organisaties in kaart tussen september 2013 en november 2014. Dit resulteerde in een lijst met 253 innovaties en het rapport ‘Innovaties in de ouderenzorg’, dat onlangs door de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid is overhandigd aan Peter van Dijk, gedeputeerde Zorg en Welzijn van de Provincie Limburg. De provincie wil samen met de onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool komend najaar een symposium organiseren om het thema onder de aandacht van professionals in de ouderenzorg te brengen.

 • Limburg de groentetuin van Nederland en Ruhrgebied

  23 september 2016

  Limburgse Land en Tuinbouw loont en concrete acties van innovatieve Limburgse ondernemers zijn hiervoor het inspirerende bewijs. Dat was de heldere conclusie tijdens de inspiratiemiddag LLtL op 5 maart jl.. Een gevarieerd gezelschap van meer dan 120 ondernemers, bestuurders, adviseurs en betrokkenen beoordeelde de oogst van 1,5 jaar LLtL en keek vooruit.

 • Eigen Cultuurparticipatiefonds voor Limburg

  06 maart 2015

  De Provincie Limburg krijgt een eigen cultuurfonds om daarmee de bevolking actief te betrekken bij cultuur in de eigen leefomgeving. Het Cultuurparticipatiefonds Limburg is opgericht in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat het fonds beheert en meehelpt om projecten en initiatieven te vinden.

 • Provincie Limburg draagt bij aan verkeersveilig fietspad Epen-Mechelen

  05 maart 2015

  Om de verkeersveiligheid van woon-werk, recreatieve en schoolgaande fietsers tussen Epen en Mechelen sterk te verbeteren, draagt de Provincie Limburg € 105.000,- bij aan de realisatie van veilige fietsvoorzieningen tussen Epen en Mechelen. De route door het heuvelland van Epen naar Mechelen wordt veelvuldig gebruikt door scholieren en recreatief fietsverkeer. De realisatie van de fietsvoorzieningen wordt verzorgd door de gemeente Gulpen-Wittem.

 • Provincie investeert in herbestemming Watertoren Tegelen

  04 maart 2015

  De Watertoren in Tegelen (in het buurtschap Egypte) krijgt een nieuwe bestemming. De markante toren van 33 meter wordt door toffedag.nl omgebouwd tot dé plek in de regio om te klimmen en abseilen. Bovendien komt er een kleine horecagelegenheid en een unieke vergaderlocatie en uitzichtpunt met een weids panorama op de omgeving. De toren wordt grotendeels geëxploiteerd door mensen met een beperking of anderszins afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Tijdelijke verkeersregelinstallatie N271 Well officieel in gebruik genomen

  04 maart 2015

  Gisteren heeft Gedeputeerde Erik Koppe (Wegen) samen met wethouder Ben Buiting van de gemeente Bergen (L.) een tijdelijke oversteekplaats aan de N271 ter hoogte van de Wezerweg in gebruik genomen.

 • Limburgse tuinbouw op weg naar marktgericht produceren

  04 maart 2015

  Over vijf jaar heeft het Limburgse tuinbouwcluster de markt leidend gemaakt. Een deel van de oude bedrijven en structuren is verdwenen en vervangen door nieuwe partijen en samenwerkingsverbanden. De afzetstructuur voor de tuinbouw is gekanteld. Er zijn verticale keten-samenwerkingen gevormd, soms ontstaan vanuit telersgroeperingen die intensief zijn gaan samenwerken met handelspartners richting retailcombinaties. Ondernemers en ketenpartijen hebben geïnvesteerd in marketing en een regiobrand geïntroduceerd dat vooral in het Ruhrgebied is aangeslagen.

 • Techniekverkiezingen van start met interactieve voorstelling

  04 maart 2015

  Scholieren van het VMBO, HAVO/VWO, MBO en HBO kunnen vanaf vandaag meedoen aan de techniekverkiezingen. Zij worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met het bedenken van innovatieve ideeën en mee te dingen naar mooie prijzen. Via sociale media kan iedereen op hun ideeën stemmen. Vanmiddag werd het startschot van de verkiezing gegeven met een interactieve voostelling in Trevianum te Sittard.

 • Limburgse havens versterken positie

  04 maart 2015

  Om de strategische achterlandpositie van Limburg te behouden en te versterken gaan de Provincie Limburg en de tien Limburgse havengemeenten nog nauwer samenwerken. De vier jaar geleden gesloten intentieverklaring van de zogeheten Blueports Limburg is vandaag omgezet in een samenwerkingsovereenkomst.

 • Groep Heylen bouwt Europese ‘e-commerce shopping mall’ op Trade Port Noord Venlo

  04 maart 2015

  HERENTALS/VENLO, 4 maart 2015 – De Belgische ontwikkelaar Groep Heylen uit Herentals gaat op Trade Port Noord Venlo een Europese ‘e-commerce shoppingmall’ van 140.000 vierkante meter groot bouwen. Met de bouw wordt deze maand begonnen. Het is de verwachting dat de nieuwbouw eind dit jaar gereed is. Groep Heylen bouwt deze zogeheten Venlo e-commerce Logistic Campus (met verwijzing naar de diverse e-commerce activiteiten die er gaan plaatsvinden) voor over enkele maanden bekend te maken gebruikers. Daarmee is het de ‘e-commerce shoppingmall’ van de toekomst: 24/7 geopend en digitaal bereikbaar voor alle consumenten in Europa. Volgens Groep Heylen is de ligging van Trade Port Noord Venlo ideaal ten opzichte van multimodale transportstromen en op korte afstand van meerdere Europese knooppunten van de grote pakketdiensten. Dat laatste is een noodzakelijke voorwaarde om de consumenten binnen korte tijd te kunnen bereiken.

 • Openbare inloopdagen Tram Vlaanderen Maastricht 6 en 13 maart

  04 maart 2015

  De gemeente Maastricht en de Provincie Limburg organiseren op 6 en 13 maart twee openbare inloopdagen over het project Tram Vlaanderen Maastricht.

 • Accenture en Conclusion vestigen zich op Smart Services Campus in Heerlen

  04 maart 2015

  Het wereldwijde bedrijf Accenture en zakelijk dienstverlener Conclusion vestigen zich definitief op de nieuwe Smart Services Campus in Heerlen. Dit werd vandaag bekend gemaakt door alle betrokken partijen.

 • Provincie investeert in de restauratie van archeologische objecten

  17 maart 2015

  De Provincie restaureert voor circa € 10.000 enkele archeologische objecten die zich in het provinciaal depot bevinden. Het gaat om objecten waarvoor een bruikleenverzoek is binnengekomen, maar die in hun huidige conditie niet getoond kunnen worden. Na restauratie wordt een aantal objecten, waaronder bronzen kannen, aardewerk urnen en een zilveren sieraad, via exposities tentoongesteld in de bibliotheek van Bocholtz en het gemeentehuis van Bergen (L).

 • OPZuid open per 1 april dit jaar

  01 april 2015

  Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) gaat per 1 april dit jaar open. Bij de twee tenders op het gebied van innovatiebevordering gaat het om een bedrag van in totaal € 20 miljoen. Subsidieaanvragen zijn in te dienen van 1 t/m 30 april 2015.

 • Eerste resultaten Limburgse Woontest bekend

  03 maart 2015

  In het najaar van 2014 hebben ruim 11.000 huishoudens in Limburg meegedaan aan de Woontest Limburg. De Woontest is de eerste fase van het Leefstijlonderzoek dat de Provincie Limburg door het bureau SmartAgent laat uitvoeren. Met dit Leefstijlonderzoek wil de Provincie de behoeften en wensen van bewoners op het gebied van wonen in beeld brengen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om vraag en aanbod op de woningmarkt beter op elkaar af te stemmen. De eerste resultaten van de Woontest zijn inmiddels bekend.

 • Limburg wil treinagenda voltooien

  02 maart 2015

  De Provincie Limburg heeft een Europees subsidieverzoek ingediend voor onderzoeken naar betere grensoverschrijdende spoorverbindingen. Het gaat om de intercityverbindingen Düsseldorf-Venlo-Eindhoven en Keulen-Aken-Heerlen-Eindhoven en de treinverbindingen Brussel-Leuven-Luik-Maastricht en Antwerpen-Hamont-Weert. Hiermee wil gedeputeerde Patrick van der Broeck de Limburgse spooragenda voltooien.

 • Provinciale subsidie beschikbaar voor sloop van woningen in Limburg

  02 maart 2015

  Vanaf vrijdag 27 februari is in de provincie Limburg subsidie beschikbaar voor sloop en samenvoeging van woningen. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van het Transitiefonds Limburgse woningmarkt. Het Transitiefonds is in het leven geroepen om de Limburgse woningmarkt beter te laten aansluiten bij de huidige en de toekomstige woningvraag. De subsidieregeling heeft als doel hieraan bij te dragen door de kwantitatieve vermindering van de woningvoorraad door sloop of samenvoeging van woningen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken