‘Spoorboekje’ inpassingsplan railaansluiting VDL Nedcar

De Provincie Limburg zet de eerste stap voor het inpassingsplan spooraansluiting VDL Nedcar. Daarmee wordt autofabriek VDL Nedcar vanwege het grote provinciale en nationale economische belang verankerd in de regio. Ook kan daarmee de groei van het wegvervoer rond de autofabriek worden getemperd.

Voordat tot de daadwerkelijke aanleg van rails wordt overgegaan moet deze aansluiting eerst planologisch worden vastgelegd in een zogeheten (provinciaal) inpassingsplan. Dat is een bestemmingsplan van de provincie. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds opgestart. Middels dit persbericht wil de Provincie Limburg iedereen informeren over deze procedure. Met name omwonenden en belanghebbenden moeten weten hoe ze kennis kunnen nemen van het plan en wanneer ze kunnen reageren.

Hieronder treft u het ‘spoorboekje’ aan voor wat betreft de planning van de procedure:

 • 21 maart  Gedeputeerde Staten stellen een zogeheten voorontwerp van het inpassingsplan vast 
 • 24 maart - 20 april: inspraakperiode
 • 28 maart  dialoog met bewoners
 • 30 maart dialoog met belangengroepen
 • 6 april informatiemarkt 19.00 uur, gemeenschapshuis, Millenerstraat 4a in Nieuwstadt
 • 7 april bespreking voorontwerp in Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur
 • 11 april toelichting aan raadscommissie gemeente Echt-Susteren
 • 13 april toelichting aan raadscommissie gemeente Sittard-Geleen
 • 30 mei Gedeputeerden Staten stellen het ontwerp van het inpassingsplan vast
 • 5 juni - 14 juli: het ontwerp ligt ter inzage en er kunnen zienswijzen worden ingediend. ? 13 juni dialoog met bewoners
 • 15 juni dialoog met belangengroepen
 • 22 juni informatiemarkt
 • 17 november behandeling inpassingsplan in de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur
 • 6 december behandeling en vaststelling inpassingsplan in Provinciale Staten (Limburgs Parlement)
 • na bekendmaking van het vaststellingbesluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Deze beroepstermijn bedraagt 6 weken en zal naar verwachting lopen van medio december 2017 tot eind januari 2018.

Nadere toelichting
De Provincie gaat ook het voorontwerp al deze maand bespreken met omwonenden en met belangengroepen. Dat gebeurt tijdens dialoogbijeenkomsten en een informatiemarkt. Op deze manier hoort de Provincie al in een vroegtijdig stadium eventuele bedenkingen en kan het ontwerp mogelijk nog worden aangepast. Ook kunnen wensen op tafel worden gelegd voor mogelijke compenserende maatregelen om de leefbaarheid in het gebied te borgen.

Intussen zijn klankbordgroepen gevormd om de dialogen vorm te geven. Hierin zitten niet alleen inwoners van Nieuwstadt maar ook vertegenwoordigers van belangengroepen. In de dialoogrondes zal gesproken worden over de wijze waarop de deelnemers kijken naar de ontwikkeling en worden de (on-)mogelijkheden besproken die er vanuit de provincie zijn om tegemoet te komen aan de wensen of ideeen.

Daarnaast kan iedereen informatie vinden over het plan op de website van de Provincie Limburg (www.limburg.nl/spooraansluitingyard)  en de websites van de betrokken gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Verder zijn publicaties gepland in huis-aan-huisbladen. Dit geldt ook voor de officiële bekendmakingen met betrekking tot de komende inspraak-, zienswijzen- en beroepsprocedure (via www.limburg.nl/Actueel/Bekendmakingen/2017). Tenslotte wordt eind mei ook nog een informatiekrant in de omgeving verspreid.

Zoals gesteld verzamelt de Provincie de reacties en past  het ontwerp-inpassingsplan daarop eventueel aan. Naar verwachting stellen Provinciale Staten het inpassingsplan in december 2017 vast. Zodra de  procedure is doorlopen en er duidelijke afspraken met VDL Nedcar gemaakt kunnen worden over het gebruik van de sporen, zal de realisatie van de spoorontsluiting ter hand genomen kunnen worden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken