Uitvoering Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum kan van start

De Raad van State heeft op 15 maart jl. uitspraak gedaan over de beroepen tegen het inpassingsplan van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Van de 30 beroepen die bij de hoogste bestuursrechter zijn ingediend, is er slechts één gegrond verklaard. De provincie had ter zitting al aangegeven dat het beroep terecht was.

De gegrondverklaring heeft geen consequenties voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling. Met de uitspraak van de Raad van State is het inpassingsplan voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum onherroepelijk geworden en kan gestart worden met de uitvoering ervan.

Hubert Mackus, gedeputeerde van de Provincie Limburg: “We zijn blij dat de Raad van State op deze wijze kenbaar maakt dat het inpassingsplan zorgvuldig en rechtmatig met een goede afweging van alle belangen is opgesteld.” Oorspronkelijk waren er 30 beroepen ingediend, maar door constructief overleg hebben 7 bezwaarmakers hun beroep voortijdig ingetrokken. “Uiteraard blijven we ook na deze uitspraak met de omgeving in gesprek om te kijken op welke wijze we tijdens de uitvoering rekening kunnen houden met de verschillende belangen.”

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
De komende jaren zullen er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum tal van maatregelen worden genomen om de hoogwaterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken aangelegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien het industrieterrein uitgebreid en een rondweg aangelegd. De toekomstige bestemmingen zijn vastgelegd in het inpassingsplan, dat nu door de Raad van State is bekrachtigd.

 

Meer informatie is te vinden op www.ooijen-wanssum.nl.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken