Beleid

 • Cultuur

  Onze rijke Limburgse cultuur is wat wij samen voortdurend tot ontwikkeling brengen. Het is één van de redenen waarom mensen hier graag wonen, bedrijven zich hier willen vestigen en toeristen vaak (terug)komen.
  Limburg heeft zoveel om trots op te zijn! Cultuur maakt ons wakker en houdt Limburg levendig. Binnen het provinciaal cultuurbeleid omvat cultuur zowel de professionele als amateurkunst(en), het bibliotheekwerk, de creatieve industrie en het materieel en immaterieel erfgoed.

 • Economie en Financiën

 • Energieneutraal en Asbestvrij

  Wereldwijd staan we voor de opgave om over te gaan naar een duurzame energiehuishouding. Belangrijk onderdeel is het terugbrengen van de CO²-uitstoot. Hoe? Door fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energie en energiebesparing. Nederland staat bovendien voor de opgave om voor 2024 alle daken, die blootgesteld zijn aan de atmosfeer asbestvrij ) te maken. Limburg koppelt deze opgave aan de overgang naar een energieneutrale provincie: het asbestvrij maken van daken stimuleert een succesvolle overgang naar een energieneutraal Limburg.
  Dat deze ambitie bijdraagt aan economische ontwikkeling, innovatie en werkgelegenheid in Limburg, is evident.

 • Europa

  Limburg kijkt over de grenzen heen. Dat geldt voor de Provincie, maar ook voor Limburgse instellingen en bedrijven en niet in de laatste plaats voor de Limburgers zelf. In het leven van alledag zijn er altijd al contacten geweest over de (latere) landsgrenzen heen. Limburg is dan ook een Europese regio in hart en nieren.
  Door onze ligging en onze historie is grensoverschrijdende samenwerking een vanzelfsprekendheid geworden. De Provincie werkt al vele jaren samen met onze buren in de Euregio. Samen gaan we uitdagingen aan, op velerlei gebied. Ook onderhouden we goede contacten met andere Europese regio's om op die manier van elkaar te leren. Door deze ervaringen heeft Limburg een sterke positie opgebouwd, zowel in Nederland als in Europa. Limburg heeft dan ook de ambitie om zich binnen de Europese Unie verder te ontwikkelen als een echte Europese regio.
  Bent u benieuwd wat Limburg zoal doet in Europa? En met wie we samenwerken? Wilt u weten waar u terecht kunt met vragen over Europa? Neem dan een kijkje op deze website waarmee we u informeren over onze Europese partners en projecten en over de voordelen die Europese samenwerking ook u kan bieden.

 • Gemeentefinanciën

  Met deze site willen wij iedereen die geïnteresseerd is in gemeentefinanciën in het algemeen en in de financiële ontwikkelingen bij de Limburgse gemeenten in het bijzonder van actuele informatie voorzien.

 • Interbestuurlijk toezicht

  20 juli 2015

  Het interbestuurlijk toezicht, het toezicht tussen gemeenten en provincies, is vereenvoudigd. Hiervoor is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht per 1 oktober 2012 ingevoerd. Uitgangspunt van de wet RGT is vertrouwen; het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken goed uitoefent. En het vertrouwen dat de horizontale verantwoording - van gemeentebestuur aan gemeenteraad en van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten - op orde is.

 • Land- en tuinbouw

  Met het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) wordt een volgende stap gezet om de in 2013, in LLtL1, geformuleerde ambitie te realiseren: 'In 2025 is elk Limburgs land- en tuinbouw bedrijf een lust voor zijn omgeving'. Dit past ook helemaal binnen de doelen van het Provinciale coalitieakkoord 2015-2019, om: 'Land- en tuinbouw duurzaam te verbinden met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en een leefbaar platteland in Limburg'.

  Op basis van resultaten/ervaringen van de afgelopen drie jaar en reflecties van binnen en buiten de sector zijn daarom voor vervolg vier investeringslijnen geformuleerd:
  1) ruim baan voor voorlopers en kwalitatieve doorontwikkeling;
  2) meerwaarde voor omgeving;
  3) perspectief voor ondernemers;
  4) fundament voor ontwikkeling.

  Het is aan de ondernemers zelf om een keuze te maken voor de toekomst, de Provincie wil hen ondersteunen met het kiezen van de beste koers voor het eigen bedrijf. Dit keuzeproces van de ondernemer wordt in het investeringsprogramma verbeeld via de 'ondernemersrotonde', de keuzes voor de toekomst die ondernemers kunnen maken zijn de 'richtingen' van deze rotonde. Met het investeringsprogramma wordt ondersteuning geboden aan ondernemers die hun bedrijf toekomstgericht willen verder ontwikkelen, maar ook aan degenen die gaan afbouwen en aan de nieuwe instroom.

 • Milieu

 • Natuur en Landschap

  Voor een duurzame ontwikkeling en optimaal gebruik van de bestaande ruimte van het stedelijk en landelijk gebied wil de provincie in de komende periode de aanwezige natuur- en landschapswaarden versterken en uitbreiden, soortenbescherming aanpakken via de zogeheten leefgebiedenbenadering, gezonde watersystemen realiseren, de milieubelasting verminderen en de landbouw de mogelijkheid bieden voor structuurversterking gebaseerd op duurzaamheid.
  De versterking en uitbreiding van natuurwaarden zal gerealiseerd worden door de steun voor aankoop van grond in de goudgroene natuurzones voort te zetten en door de inzet voor meer agrarisch en particulier natuurbeheer te intensiveren.
  De goudgroene natuurzones zijn onderdeel van het nationale stelsel van natuurgebieden, het Nationaal Natuurnetwerk.

 • Provinciaal Omgevingsplan Limburg

  Introbutton POL2014 Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is een plan van de Provincie en voor de provincie. In het plan staat de toekomst van Limburg beschreven op het gebied van wonen, werken, recreatie, natuur. Het gaat over zaken als: waar gaan we nog woningen bouwen, wegen aanleggen of bedrijventerreinen, en waar kunnen we wandelen, fietsen of kamperen. Zoiets als een bestemmingsplan, maar dan voor de hele provincie. Maar het plan gaat ook over zaken als milieu en water, hoe we bijvoorbeeld de waterkwaliteit willen verbeteren en overstromingen voorkomen. En over het bewaren van monumenten, de toekomst van de landbouw en de industrie, te veel om op te noemen. Je moet het maar eens doorlezen. Het POL wordt gemaakt door de Provincie, samen met veel andere partijen. Maar wie gaat dat plan nu uitvoeren? Je kunt wel opschrijven dat er ergens natuur moet komen, en een fietspad en verderop een bedrijf, maar wie gaat dat doen? Ook dat staat in het POL. Sommige dingen doet de Provincie, alleen of samen met gemeenten of bedrijven. Het meeste zal echter gewoon door burgers, bedrijven en gemeenten moeten worden gedaan. Voor een aantal zaken maken we wetten, maar het meeste gaat via subsidies, investeringen en projecten. En dan hopen wij dat over 10 jaar Limburg er een beetje anders, en beter uitziet dan nu.

 • Sport

  Limburg wil zich nog meer ontwikkelen als een aantrekkelijke regio om in te wonen, werken, studeren en recreëren. Een provincie waar jong en oud zich thuis voelt, waar alle burgers actief kunnen participeren en waar talent volop tot ontplooiing kan komen. Centraal staat het versterken van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg, voor burgers, bedrijven en overige instellingen. Juist daarom wordt de kracht van sport en bewegen ingezet voor een beter Limburg, waarin iedereen het beste uit zichzelf en Limburg haalt, hetgeen ook de titel is van het huidige provinciale coalitieakkoord 2013-2015.
  Wij kunnen dit niet alleen. Samen met de gemeenten, de sport, het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs hebben wij onze krachten rondom sport gebundeld voor een beter Limburg, op weg naar een internationale topregio. Deze samenwerking is vormgegeven in de Limburgse Olympische Ambitie (LOA).

 • Stedelijke Ontwikkeling

  Provincie Limburg legt de focus op de bevordering van een kenniseconomie (campussen, kennisas, investeringen in MKB) én gelooft daarnaast dat een sterke sociale structuur een voorwaarde is voor een sterk en welvarend Limburg. Het is belangrijk dat inwoners van Limburg deelnemen aan het arbeidsproces en meer zorg voor elkaar en voor hun omgeving op zich nemen. Om deze maatschappelijke opgaven aan te pakken zijn krachtige Limburgse steden nodig die elkaar versterken doordat ze elk handelen vanuit een uniek toekomstvast profiel. Zo ontstaat er een krachtig stedennetwerk met een passend en rijk aanbod voor alle inwoners en bezoekers van Limburg.

 • Toerisme en recreatie

  In Limburg beleven we meer. Dat is de titel van het meerjarig investeringsprogramma Toerisme & Recreatie voor deze coalitieperiode. Dit is een programma voor ondernemende mensen die willen werken aan de toeristisch-recreatieve versterking van onze provincie. Door innovatieve concepten in de markt te zetten, door onderscheidende kwaliteit te bieden en met elkaar versterkende samenwerking, een gezamenlijke uitstraling en het uitdragen van Limburgse trots. De Provincie trekt 12 miljoen euro uit voor de uitvoering van het programma.

 • Verkeer en Vervoer

 • Water

 • Welzijn en Zorg

 • Wonen en Leefomgeving

  Limburg is de woon- en leefomgeving voor ruim 1,1 miljoen mensen.Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan er steeds nieuwe opgaven voor deze woon- en leefomgeving. Hier vindt u onder andere informatie, beleid en regelingen over de thema’s wonen en leefomgeving.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken