Kennisgevingen staatssteun

Steunmaatregelen van de overheid moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen vastgesteld op grond waarvan - wanneer voldaan is aan de daarin genoemde voorwaarden - de aanmelding achterwege kan blijven. Een voorwaarde voor toepassing van deze vrijstellingsverordeningen is dat de provincie een kennisgeving aan de Europese Commissie moet zenden met informatie over de steunmaatregel en (een samenvatting van) de steunmaatregel op haar internetsite bekend moet maken. Hieronder treft u aan informatie over steunmaatregelen die op grond van de geldende vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden.

 • Steunverlening Cultus Agro Advies B.V.

  25 september 2017, pdf, 263kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 125.000,00 aan Cultus Agro Advies B.V. voor het project Bright Tree 2.0.

  Innovaties zijn essentieel om zowel de primaire sector als toeleveranciers daarvan in staat te stellen nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. De land- en tuinbouw staat voor grote uitdagingen met betrekking tot duurzaamheid en het vervangen van milieubelastende bestrijdingsmiddelen door "groene gewasbescherming" en biologischere teelt. Het project Bright Tree 2.0 draagt daar aan bij. Daarnaast versterkt het project de community van innoverende ondernemers, die zich verbindt aan de campusontwikkeling en willen zij met anderen een cluster vormen binnen Innoveins.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25, tweede lid, onder d, van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt € 125.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 250.000,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 50%.

 • Steunverlening Stichting Via Zuid Het Lab en Residenties en broedplaatsen Talent op weg

  18 september 2017, pdf, 325kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie te verlenen van in totaal € 150.000,00 voor de jaren 2017 en 2018 aan Stichting Via Zuid voor de deelprojecten “HET LAB” en Residenties en broedplaatsen van het project Talent op weg.
  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.
  Binnen het project “Talent op weg” worden twee deelprojecten onderscheiden:
  1. HET LAB: een speciaal ingerichte werkplaats waar zeven bewezen talenten aan een interdisciplinaire presentatie werken. Een collectief aan podiumkunstenaars met verschillende signatuur: acteurs, dansers, muzikanten, vormgevers, performers, choreografen en regisseurs. De makers uit het LAB kunnen mogelijk doorstromen naar een residentieplek of co-productieplek met een kernpartner om zichzelf verder te ontwikkelen.
  2. Residenties en broedplaatsen: samen met een aantal van haar partners gaat Via Zuid volwaardige artistieke (onderzoeks)residenties ontwikkelen. Hierin gaan jonge, ambitieuze nieuwe makers, aan het begin van hun carrière en uit verschillende disciplines, in een korte periode nieuw werk maken, onderzoek doen, hun handtekening verder ontwikkelen en de uitkomst van die zoektocht presenteren aan het publiek, hierbij worden ze begeleid door ervaren artistieke coaches en gezelschappen.
  De verleende subsidie bedraagt € 150.000,00, zijnde 46,5% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening Stichting Circular Science Center

  31 juli 2017, pdf, 263kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 400.000,00 aan Stichting Circular Science Center.

  Het Circular Science Center is een fysieke locatie waar bedrijven samen met onderwijs- en kennisinstellingen nieuwe producten ontwikkelen en realiseren. Gesignaleerde kansen en behoeftes in de markt, specifieke klantvragen of goede ideeën worden met ondernemend gedreven kennis en kunde ontwikkeld tot marktrijpe producten. De inspirerende en open samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen leidt ertoe dat innovaties beter en sneller kunnen worden uitgevoerd.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 27 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt € 400.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 1.440.000,00.
  Het steunpercentage bedraagt daarmee 27,78%.

 • Steunverlening Sappi Van grafisch papier naar specialiteitenSteunverlening Sappi Maastricht BV voor het project Van Grafisch papier naar Specialiteiten

  18 september 2017, pdf, 284kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 200.000,00 aan Sappi Maastricht BV voor het project Van Grafisch papier naar Specialiteiten.

  Om beter en efficiënter aan te sluiten op de papiermarkt voor grafisch papier, die al jaren - voornamelijk door de digitalisering van de communicatie- krimpt, gaat Sappi Maastricht BV overschakelen op nieuwe papiersoorten. Dit vergt een grote verbouwing waarbij meerdere onderdelen uit het hart van de bestaande productiefaciliteiten worden vervangen waardoor Sappi Maastricht een specialiteitenfabriek wordt. Daartoe is het noodzakelijk om 420 vaste medewerkers van Sappi Maastricht zodanig op te leiden, zodat zij klaar zijn voor de overgang naar het vernieuwde productieproces en de overgang naar nieuwe producten, klanten en klanteisen.
  Het project draagt tevens bij aan het behoud van de werkgelegenheid voor de regio.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 31 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening Kipster Venray B.V.

  24 augustus 2017, pdf, 354kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 250.000,00 aan Kipster Venray B.V. voor het project Kipster – de revolutionaire kippenboerderij.

  Kipster wil de voedselketen (verder) verduurzamen. In een revolutionaire stal gaat productie plaatsvinden van een diervriendelijk en klimaatneutraal ei. Qua emissies wordt deze boerderij de boerderij met de allerlaagste uitstoot van alle kippenboerderijen ter wereld. Er is voorzien dat de uitstoot van fijnstof wordt gereduceerd met 99%. De afzet van het klimaatneutraal en diervriendelijk ei wordt gerealiseerd door LIDL-Nederland waarmee een afzetovereenkomst voor 5 jaar overeengekomen is.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 14 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L193/1, 1 juli 2014) en bedraagt € 250.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen
  € 1.004.865,00, zijnde de meerkosten van deze revolutionaire stal ten opzichte van een conventionele stal. Het steunpercentage bedraagt daarmee 25%.

 • Steunverlening Stichting WMC Kerkrade voor het project WMC online toeristische promotie

  07 juli 2017, pdf, 293kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 24.000,00 aan Stichting WMC Kerkrade voor het project WMC online toeristische promotie.

  In de nieuwe vermarkting strategie toerisme en recreatie van de Provincie Limburg staat content marketing centraal. Evenementen zijn een waardevolle vorm van content marketing en verdienen een plek te krijgen in de content marketingstrategie. Het project heeft tot doel om, met toepassing van social media en online platforms, aan bezoekers van WMC Kerkrade een unieke beleving te bieden en meer publiciteit te genereren.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening voor de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)

  28 juni 2017, pdf, 260kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg besloten een subsidie te verlenen van € 249.000,00 aan de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij voor het jaarplan 2017. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.
  De subsidie wordt verleend als bijdrage in het exploiteren van de museumspoorlijn en het voldoen van de jaarlijkse gebruiksvergoeding. De ZLSM zorgt voor het behoud en beheer van Limburgs industrieel spoorerfgoed door het verzorgen van een toeristische treindienstregeling, met historisch spoorwegmaterieel over het tracé Schin op Geul – Vetschau (Duitsland) en de hieraan verbonden aftakking Simpelveld – Kerkrade.
  De in aanmerking komende kosten ten behoeve van het exploiteren van de museumspoorlijn en het voldoen van de jaarlijkse gebruiksvergoeding bedragen € 440.997,00. De verleende subsidie bedraagt € 249.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 56,46% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening voor Stichting Intro in situ ter waarborging fundament en (re)

  28 juni 2017, pdf, 228kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een incidentele projectsubsidie te verlenen van maximaal € 40.000,00 aan Stichting Intro in situ. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.
  De subsidie wordt verleend ter waarborging fundament en (re)organisatie Stichting Intro in situ in 2017.
  De in aanmerking komende kosten bedragen € 50.000,00. De verleende subsidie bedraagt € 40.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 80% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening voor Stichting het Limburgs Landschap voor het Jaarplan en Begroting 2017

  28 juni 2017, pdf, 333kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 901.254,00 aan Stichting het Limburgs Landschap voor het Jaarplan en begroting 2017. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.
  De subsidie wordt verleend als bijdrage in de exploitatiekosten van Stichting het Limburgs Landschap.
  voor het kunnen uitvoeren van activiteiten in de provincie Limburg, zoals dit vermeld staat in het Natuurbeleid: Natuurlijk eenvoudig, de Natuurvisie 2016; Programma Natuur- en Landschapsbeleid 2013-2020 en eventuele beleidsaanpassingen hierop.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van de Stichting Limburgs Landschap bedragen € 1.214.092,00. De verleende subsidie bedraagt € 901.254,00. De subsidie bedraagt daarmee 74,23 % van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening voor Stichting Van Eyck ten behoeve van het publieke programma Van Eyck 2017-2020

  28 juni 2017, pdf, 276kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een incidentele projectsubsidie te verlenen van maximaal € 200.000,00 aan Stichting Van Eyck. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.
  De subsidie wordt verleend ten behoeve van het publieke programma Van Eyck in de jaren 2017-2020. Dit programma draagt bij aan de instandhouding en de verdere ontwikkeling van de culturele infrastructuur in Limburg.
  De in aanmerking komende kosten bedragen € 200.000,00. De verleende subsidie bedraagt € 40.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 100% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening voor Stichting Het Laagland ten behoeve van de Theaterontmoeting Het Laagland in 2017

  28 juni 2017, pdf, 220kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een incidentele projectsubsidie te verlenen van maximaal € 15.000,00 aan Stichting Het Laagland. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.
  De subsidie wordt verleend ten behoeve van het project: de Theaterontmoeting Het Laagland in 2017. Deze activiteit draagt bij aan vele ontmoetingen en samenwerking met nieuw en jong theaterpubliek. Het geeft Het Laagland de kans om enerzijds meer publiek te genereren, anderzijds draagt Het Laagland hiermee bij aan de talentontwikkeling voor de jeugd ten aanzien van toneel.
  De in aanmerking komende kosten bedragen € 200.000,00. De verleende subsidie bedraagt € 40.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 100% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening Programma Limburg Meet

  24 mei 2017, pdf, 870kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 3.545.000,00 aan Stichting Zuyd Hogeschool ten behoeve van het programma Limburg Meet (LIME). Limburg Meet gaat de transitie in de zorg stimuleren door nieuw en anders meten. Het slim gebruiken van meetgegevens wordt ingezet als vliegwiel voor innovaties in de zorgsector. Daarbij worden verbindingen gelegd tussen de Brightlands Campussen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs.
  Een deel van de subsidie (€ 1.208.000,00) heeft betrekking op de activiteiten van het te realiseren innovatiecluster en wordt verleend onder toepassing van artikel 27 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014). De in aanmerking komende kosten voor dit onderdeel bedragen in totaal € 3.195.000; de steunintensiteit is dus 37,81%.

 • Steunverlening Bonnefantenmuseum project Restauratie Christusbeeld Jan van Steffeswert

  24 mei 2017, pdf, 234kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 200.000,00 (zijnde 100% van de in aanmerking komende kosten) aan het Bonnefantenmuseum ten behoeve van het project Restauratie Christusbeeld Jan van Steffeswert. Jan van Steffeswert is een Middeleeuwse beeldsnijder die zijn religieuze beelden signeerde. Hij werkte onder meer van een atelier in Maastricht. Zijn beelden van hoge kwaliteit en cultuurhistorische waarde zijn terug te vinden niet alleen in kerken en musea in Limburg, maar ook in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Bonnefantenmuseum beschikt over meerdere werken van Jan van Steffeswert en wil het Christusbeeld laten restaureren en toevoegen aan de vaste publiekspresentatie. De collectie van van Steffeswert, waarover Bonnefantenmuseum beschikt, is een voor de geschiedenis van Limburg en voor het publiek belangrijke collectie van hoge kwaliteit.
  De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening Inther Logistics Engineering BV voor het project Technology & Assembly Center

  28 juni 2017, pdf, 246kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 130.000,00 aan, zijnde 4,3% van de in aanmerking komende kosten.
  Het project heeft betrekking op de uitbreiding van het bedrijf met de bouw van een nieuw innovatiecentrum voor intralogistiek, het Inther Technology & Assembly Center. Inther Logistics Engineering BV voert activiteiten uit binnen de topsectoren Logistiek en Maakindustrie.
  De uitbreiding van het bedrijf creëert werkgelegenheid, zowel bij Inther Logistics Engineering als bij de Limburgse toeleveranciers.
  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 17 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening Stichting Bio Treat Center

  28 juni 2017, pdf, 577kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 985.782,00 aan Stichting Bio Treat Center voor de realisatie van een Bio Treat Center (BTC) op Brightlands Campus Greenport Venlo. Het BTC is een innovatiefaciliteit voor ondernemers die technologieën en geïntegreerde systemen ontwerpen, gericht op het opwaarderen van (ruwe componenten van) biomassa naar halffabricaten en/of eindproducten. Dit kan beter en sneller door samen en met directe betrokkenheid van diverse kennisinstellingen de kennisintensieve projecten uit te voeren op een gezamenlijke locatie. Het BTC is het eerste ondernemersinitiatief binnen het thema “Voeding en alternatieve grondstoffen” op de campus en als zodanig een landmark voor de campusontwikkeling.
  De provinciale subsidie betreft een cofinanciering van een OP-Zuid aanvraag op basis waarvan maximaal € 2.167.154,00 verleend kan worden, waarvan maximaal € 1.181.372 daadwerkelijk aan OP-Zuid wordt gevraagd. De steun wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, sub c, artikel 26 en artikel 27 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening voor Stichting Limburgs Museum

  28 juni 2017, pdf, 310kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van € 4.053.991,00 aan Stichting Limburgs Museum voor het Jaarplan en begroting 2017. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Limburgs Museum leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Limburgs Museum, een provinciaal museum voor de Limburgse geschiedenis, archeologie en volkskunde is van groot belang voor het immaterieel erfgoed, onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 5.160.927,00. De verleende subsidie bedraagt € 4.053.991,00. De subsidie bedraagt daarmee 78,55% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening Dutch Green Carbon V.OF. voor het project Fabriek naar volle capaciteit brengen en opleiden personeel

  02 mei 2017, pdf, 385kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 227.000,00 aan Dutch Green Carbon V.OF. voor het project Fabriek naar volle capaciteit brengen en opleiden personeel, zijnde 60% van de in aanmerking komende kosten voor het opleidingstraject en 35% van de in aanmerking komende kosten voor de experimentele ontwikkeling ten behoeve van de capaciteitsverhoging van de fabriek.

  Het project is tweeledig:
  1. Door het innovatieve en daarmee unieke karakter van de fabriek is het niet mogelijk om specifiek opgeleid personeel in dienst te nemen; de operators moeten voor bediening van de installatie worden opgeleid. De verwachting is dat de installatie op meerdere plekken in de wereld gebouwd zal worden. De opgeleide medewerkers zullen dan hun kennis moeten overdragen en vervullen dan de expertiserol. Hiermee vindt een kwalitatieve versterking plaats van het arbeidsaanbod.
  2. De fabriek draait nu nog niet op volle capaciteit door technische beperkingen. Zoals vaker bij een innovatieve ontwikkeling dient (in dit geval) de installatie verder doorontwikkeld te worden. Hiervoor is aanvullend experimenteel onderzoek nodig. Doel hiervan is om de capaciteit van de fabriek te vergroten.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, sub c, en artikel 31 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening aan Bonnefantenmuseum voor Gezamenlijke marketingcampagne Limburgse provinciale musea

  24 mei 2017, pdf, 320kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van € 100.000,00 voor de gezamenlijke marketingcampagne Limburgse provinciale musea. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De subsidie wordt verleend aan het Bonnefantenmuseum als penvoerder voor het realiseren van een gezamenlijke marketingcampagne van de drie provinciale musea (Museumplein in Kerkrade, Bonnefantenmuseum in Maastricht en Limburgs Museum in Venlo). Met de gezamenlijke campagneslogan: “Laat je verrassen door de mooiste musea in het Zuiden” willen de drie provinciale musea meer bezoekers trekken naar de provincie Limburg door middel van het in beeld brengen van een divers cultureel aanbod van de provinciale musea. Om dit doel te bereiken kopen de drie provinciale musea gezamenlijk tv- en radiospotjes in bij NPO, Ster & Cultuur, die op de website van de musea worden aangekondigd. Deze campagne is gebaseerd op de positieve ervaringen van een soortgelijke campagne in 2015. Naast een gezamenlijke slogan en pay-off maakt ieder provinciaal museum een kort filmpje en radiocommercial om voor zijn belangrijkste tentoonstelling publiek te werven.

  De in aanmerking komende kosten voor de gezamenlijke marketing van de Limburgse provinciale musea bedraagt € 100.000,00. De subsidie van € 100.000,00 bedraagt daarmee 100% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening voor Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (Museumplein) Jaarplan en begroting 2017

  10 april 2017, pdf, 374kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (hierna: Museumplein) voor het Jaarplan en begroting 2017 een subsidie te verlenen van € 4.310.945,00 voor 2017. Er was reeds vooruitlopend op deze subsidie een subsidie verleend van € 350.000,00 waarmee de totale subsidie voor 2017 € 4.660.945,00 bedraagt. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Museumplein leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Museumplein, een provinciaal museum is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.

  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2017 van het museum bedragen, op basis van een voorlopige inschatting, € 5.263.124,00.
  De totale verleende subsidie voor 2017 bedraagt €4.660.945,00. De totale subsidie voor 2017 bedraagt daarmee 88,5% van de in aanmerking komende kosten.

 • Steunverlening Woger Trading International B.V. voor het project Nieuwbouw VidaXL DC Venlo

  24 mei 2017, pdf, 345kB

  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 1.800.000,00 aan Woger Trading International B.V. voor het project Nieuwbouw VidaXL DC Venlo, zijnde 3.9% van de in aanmerking komende kosten.

  VidaXL is een internationale online retailer voor betaalbare producten in een breed marktsegment. Ze zijn momenteel gevestigd in Venray, maar groeien in een snel tempo.
  Het project beoogt de bouw van een nieuw distributiecentrum in Venlo op een perceel van 14ha. De nieuwbouw gaat gepaard met de groei van werkgelegenheid (225 fte extra vaste banen en 330 extra uitzendkrachten).
  De logistieke positie van Venlo als Europese logistieke hotspot no.1wordt hiermee versterkt en door deze investering wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van de Topsector Logistiek.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 17 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

 • Steunverlening Bonnefantenmuseum 2017

  24 mei 2017, pdf, 344kB

  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie van € 5.200.033,00 te verlenen aan het Bonnefantenmuseum voor het jaarplan en de begroting van 2017. Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten om op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een aanvullende bijdrage in de exploitatiekosten voor 2017 van € 75.000,00.
  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014). De in aanmerking komende kosten bedragen € 7.573.000,00. De toegekende bijdrage van in totaal € 5.275.033,00 bedraagt daarmee 69,75 % van de in aanmerking komende kosten.


  Het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 “de Tijd hervonden” is zowel door de Raad voor Cultuur als door de Provinciale Advies Commissie Cultuur (PAC) positief beoordeeld. Het Bonnefantenmuseum kiest voor een sterk en vernieuwend profiel door zich te richten op de “verborgen canon”. Ook de wijze waarop Bonnefantenmuseum verschillende stakeholders en doelgroepen wil bereiken wordt door de Raad voor Cultuur als bijzonder gezien. Het Bonnefantenmuseum beantwoordt hiermee aan inhoudelijke eisen én daarnaast aan specifieke eisen ten aanzien van bedrijfsvoering, die gesteld worden aan provinciale musea in het kader van het Uitvoeringsprogramma Cultuur, Limburg Culturele Werkplaats.

 • Kennisgevingen staatssteun voorgaande jaren

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken