Kaders

De Provincie Limburg baseert haar toezicht op een aantal wettelijke bepalingen in de Gemeentewet en enkele specifieke wetten.

Deze wettelijke bepalingen hebben een uitwerking gekregen in beleidskaders. Deze beschrijven hoe het toezicht in de praktijk vorm krijgt en welke normen daarbij worden gehanteerd. De 12 provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat toezicht houdt op de financiën van de provincies, hebben begin 2014 voor het laatst afspraken gemaakt over een gemeenschappelijk beleidskader. Dit is het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht’ (pdf, 555 KB). Dit is de belangrijkste leidraad voor de Provincie bij het vormgeven van het financieel toezicht in de praktijk. Voor het bijzondere preventieve toezicht bij een herindelingsprocedure heeft de Provincie een apart beleidskader gemaakt, de ‘Handreiking administratief organisatorische aspecten gemeentelijke herindeling’ (aspecten, 787 KB).

De Handreiking is weer gebaseerd op de Wet Algemene regels herindeling.
In het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader wordt regelmatig teruggegrepen op de kaders die voor het landelijk artikel 12-beleid zijn opgesteld.

De Wet Arhi en de Handleiding artikel 12 Financiële verhoudingswet vanaf 2016 zijn via onderstaande links te openen.

Jaarlijks sturen GS de Limburgse gemeenten een brief met aandachtspunten voor de samenstelling van de volgende begroting. Onderstaand de laatste versie.

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken