Biodiversiteit

Biodiverstiteit is al het leven op aarde. De enorme verscheidenheid aan levende organismen is behalve mooi ook nuttig en noodzakelijk. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen verschaffen bestaanszekerheid en vormen de basis voor onze welvaart. Biodiversiteit wordt echter ernstig bedreigd. Plant- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Aantasting van biodiversiteit en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigt uiteindelijk het voortbestaan van alle mensen. Er is in de afgelopen jaren al veel gebeurd om dit tegen te gaan maar het is niet genoeg gebleken. Meer inspanningen van meer partners zijn dringend nodig.

De Provincie heeft zich met de verklaring aangesloten bij de coalitie biodiversiteit 2010 omdat:

 1. Zij zich wil inzetten om de verdere achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Biodiversiteit is de verscheidenheid van het leven op aarde, op het niveau van genen, soorten en ecosystemen.
 2. Zij dit samen wil doen met haar partners, zoals gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties, het bedrijfsleven, en haar burgers.

 

Zij dit gaat doen door:

 1. het bestaande milieu- en natuurbeleid uit te voeren zoals verwoord in de nieuwe Nota Natuur- en landschapsbeheer 2010- 2020 (zie: Natuur- en Landschapsbeheer 2010-2020) en het actieprogramma klimaatadaptatie;
 2. het behoud van biodiversiteit onder de aandacht van een breed publiek te brengen tijdens publieke bijeenkomsten zoals Festa Natura aandacht te vragen voor biodiversiteit en de rol van de provincie daarbij.
 3. In 2010 een leefgebiedenwebsite open te stellen waar mensen kunnen zien waar zij maatregelen voor bedreigde soorten kunnen nemen.
 4. Verdere initiatieven van partners om biodiversiteit te behouden, te stimuleren en te ondersteunen via verschillende subsidiestelsels, zoals de SNL-regeling (zie: Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer) en subsidies voor de inrichting van het Landelijk gebied: pMJP en POP2 (zie: Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied)
 5. Gemeenten stimuleren om een plant- of diersoort te adopteren.

Hoe gaat het met de biodiversiteit in Limburg?

 1. Het milieu in Limburg wordt schoner, met name de lucht, grond- en waterkwaliteit is verbeterd de afgelopen jaren.
 2. Er gaan meer grenzen open. Denk aan de realisatie van de ecologische hoofdstructuur, (natura 2000), maar ook aan het fysiek opruimen van stuwen in beken en het aanleggen van ecoducten.
 3. Voor wat betreft het aantal plant- en diersoorten in Limburg zijn we op de goede weg:

  - Meer bedreigde soorten zijn in aantallen toegenomen dan afgenomen de laatste 10 jaar;
  - Er komen spontaan nieuwe soorten bij, met name warmteminnende soorten uit het zuiden, denk aan libellen en vlinders;
  - Verschillende soorten zijn terug in Limburg, denk aan het Edelhert en de Bever;
  - Met een aantal sterk bedreigde soorten gaat het weer een stuk beter. Denk bijvoorbeeld aan de Hamster en de Geelbuikvuurpad.

Biodiversiteit HamsterEdelhert

Als het beter gaat waarom dan nog ondertekenen?

 1. Omdat er ook nog soorten verdwijnen of sterk bedreigd zijn in Limburg. Met name de soorten van het agrarisch cultuurlandschap zoals de akker- en weidevogels zoals Grutto en de Grauwe gors, en aan de kritische heidesoorten zoals de hagedissen, heidevlinders en de veldkrekel.
 2. Omdat de milieukwaliteit op een aantal punten nog te wensen over laat. Zoals de verhoogde ammoniak- en fijnstofgehalten in de lucht of de gehaltes aan bestrijdingsmiddelen in water en de zware metalen in de waterbodems.
 3. Er nog voldoende fysieke barrières voor soorten aanwezig zijn, denk aan wegen, stuwen, oprukken van de bebouwing, enz.
 4. Nog niet iedereen ervan bewust is wat biodiversiteit betekent voor het leven op aarde.

Documenten

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken