Landschap

 • Handvat Nationaal Landschap Zuid-Limburg

  Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg (NLZL) onderstreept het unieke karakter van het typische heuvellandschap en de relatie tussen stad en land: een landschap waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het unieke karakter van dit landschap met plateaus, hellingen en dalen is samen te vatten in vier landschappelijke kernkwaliteiten: reliëf, groen karakter, cultuurhistorisch erfgoed en het contrast tussen open en besloten. Deze vier kernkwaliteiten bepalen samen het landschappelijk beeld van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

 • Landschapskader Noord- en Midden-Limburg

  Het Landschapskader Noord- en Midden Limburg en de Viewer Landschap is met name ontwikkeld om daarmee locatiegericht de kaarten van het Landschapskader te kunnen raadplegen en om snel inzicht te verkrijgen in de landschapskwaliteiten. Ook kan nagegaan worden welke de ontwikkelingsmogelijkheden zijn of welke kwaliteitsimpulsen voor het landschap ter plaatse passend zijn.
  Ter ondersteuning van dit omgevingsbeleid (POL 2014) is in de Omgevingsverordening Limburg 2014 een motiveringsplicht opgenomen die gemeenten binnen de Bronsgroene landschapszone vraagt om in de toelichting op nieuwe bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen aan te geven hoe er wordt omgegaan met de bescherming en versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten. Het Landschapskader vormt hierbij een praktisch hulpmiddel en biedt initiatiefnemers hulp om in hun ruimtelijke ontwikkelingen de landschapskwaliteiten te versterken.

 • Viewers Natuur en Landschap

  19 september 2017

  Hier treft u een overzicht aan van thematische viewers die onder Natuur en Landschap te vinden zijn.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken