Natuurcompensatie

Natuurcompensatie is aan de orde indien door een activiteit de natuur- en landschapswaarden in de Goudgroene natuurzone, de Bronsgroene landschapszone of in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg worden aangetast. In een dergelijk situatie ontstaat er een compensatieplicht en moet er, wil de activiteit doorgang kunnen vinden, financiële compensatie, dan wel fysieke compensatie plaatsvinden. De voorwaarden die gelden bij een compensatieplicht zijn uitgewerkt in de Beleidsregel natuurcompensatie.

De Beleidsregel natuurcompensatie is een nadere uitwerking van het natuurcompensatiebeleid zoals beschreven in het 'Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014', de provinciale nota natuurbeleid 'Natuurlijk Eenvoudig' en in de 'Omgevingsverordening Limburg 2014'.

In de beleidsregel wordt verwezen naar de digitale kaart Naaldbos zonder bijzondere natuurwaarden. Deze kaart is te vinden op de website van de Provincie Limburg via het e-loket, Atlas Limburg, bij de thematische viewer Natuur en Landschap onderdeel Provinciaal Natuurbeheerplan.Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij de digitale kaart: http://portal.prvlimburg.nl/gisviewer/viewer.do?appCode=0965c1f2af59ae520624be9ee03b3d2d&forceViewer=true&cmsPageId=1

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer W. Hazenberg, tel. +31 (0)43 389 79 59 of per mail via w.hazenberg@prvlimburg.nl.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken