Actieplan Versterken ondernemerschap toeristisch-recreatieve sector

Het Actieplan versterken ondernemerschap toeristisch-recreatieve sector vormt één van de uitwerkingen van het Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie 2016-2019. Het plan is ontwikkeld in samenspraak met stakeholders en moet de kwaliteit van de toeristische sector in Limburg versterken.

In het Actieplan worden een viertal Actielijnen uitgewerkt, te weten:

Actielijn 1: Maken van keuzes en plannen ondersteunen
Ondernemingen uit de toeristische sector kunnen een financiële bijdrage aanvragen om inzicht te krijgen in kansrijke ontwikkelingen of deze verder uit te werken, zie de Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers.  

Actielijn 2: Kennisverbreding bevorderen
Het verwerven van nieuwe kennis en/of opdoen van nieuwe ervaringen inspireert, stimuleert en ondersteunt ondernemers om verder te kijken dan de dagelijkse gang van zaken. Het gaat daarbij om kennis opdoen over nieuwe ontwikkelingen en te blijven leren, ook van elkaar, in en buiten de (deel)sector. Hiermee worden ook nieuwe samenwerkingsverbanden gebouwd of bestaande verbreed (community building). Partijen (vooral ook samenwerkingsverbanden van ondernemers) worden uitgedaagd om plannen te ontwikkelen en voor te dragen die hieraan bijdragen.

Actielijn 3: Ontwikkeling van nieuwe product-markt-combinaties (PMPC’s) stimuleren
Een financiële bijdrage kan worden aangevraagd voor het opstellen van een businesscase voor een PMPC of het daadwerkelijk realiseren van een PMPC door samenwerkingspartners, waarbij ten minste één samenwerkingspartner een onderneming of ZZP’er uit de toeristische sector is, zie de Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod

Actielijn 4: Gastvrijheid personeel versterken
We willen stimuleren dat ook het (toekomstig) personeel dat werkzaam is in de toeristische sector voldoet aan de vraag van morgen en de eisen van vandaag op het gebied van gastvrijheid, zodat Limburg bekend blijft staan als gastvrije regio. Hierbij gaat het enerzijds om concrete activiteiten om deze gastvrijheid te versterken en anderzijds om een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Als u vragen heeft of een provinciale bijdrage wilt aanvragen kunt u contact opnemen met de programmamanager van dit Actieplan, Randy Habets, info@doenmetaandacht.nl of met de betrokken beleidsmedewerker, Janneke Meulenbeld, j.meulenbeld@prvlimburg.nl.

 

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken