Fietsbeleid

De Provincie Limburg erkent het belang van de fiets en wil het fietsgebruik zo veel mogelijk stimuleren. De fiets moet daarom optimaal gefaciliteerd worden. Als onderdeel van de totaalaanpak van het mobiliteitsvraagstuk zijn de hoofdlijnen van het fietsbeleid vastgelegd in het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan en het Beleidsplan Fiets 2014-2022.

Beleidsplan Fiets 2014-2022

Kernwoorden in dit beleidsplan zijn ‘waardecreatie’ en ‘robuust’. Waardecreatie als uiting van de regionale meerwaarde en het gemeenschappelijk belang welke door alle betrokken partijen aan het stimuleren van fietsen worden toegekend. Robuust om het fietsbeleid toekomstvast uit te voeren. De wijze waarop we in samenspraak met alle belanghebbenden het fietsbeleid organiseren vatten we samen in de term ‘projectmatig creëren’: van buiten naar binnen gebruik maken van kennis en initiatieven van derden, waarbij we als Provincie waar nodig de coördinerende regierol op ons nemen.

Met dit Beleidsplan Fiets hebben wij de volgende ambitie: Het realiseren van een kwalitatief fietsnetwerk en -klimaat, waarbij er bijzondere aandacht is voor de verschillende beweegredenen om te fietsen.

Daarbij wordt ernaar gestreefd om binnen acht jaren ten aanzien van de korte afstand verplaatsingen als ook de totale verplaatsingen per fiets de landelijke gemiddelden te evenaren.

 

Korte afstand verplaatsingen tot 7,5 km 

Totale verplaatsing per fiets 

Nederland:

35,8% 

26,9% 

Limburg:

27,2% 

21,6% 

Bron: Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN)

Het primaire doel is om mensen meer te laten fietsen. Om dit te realiseren heeft de Provincie Limburg de volgende werkdoelstellingen geformuleerd die de komende jaren bereikt dienen te worden:

 • Veiliger fietsen: minder ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn.
 • Makkelijker fietsen: meer comfort voor de fietser in verschillende opzichten.
 • Leuker fietsen: meer sfeer en beleving voor de fietser.
 • Sneller fietsen: kortere reistijden om de concurrentiepositie te vergroten
 • Slimmer fietsen: inzetten van innovaties in relatie tot fietsgebruik.

Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019

Provincie Limburg streeft ernaar om tot 2022 de landelijke gemiddelden te evenaren ten aanzien van de korteafstandverplaatsingen tot 7,5 km (van 27,2% naar 35,8%), als ook de totale verplaatsingen per fiets (van 21,6% naar 26,9%). In dat kader is het UP Fiets 2016-2019 opgesteld. Speerpunten van dit UP Fiets zijn:

 1. Infrastructuur, het Limburgs hoofdfietsnetwerk op orde
 2. Fietsstimulering, ketenmobiliteit, monitoring en promotie
 3. Samenwerking en integrale aanpak.

De projecten in het UP Fiets 2016-2019 zijn concreet onder te verdelen in:

 • Provinciale projecten: projecten gericht op het Limburgs hoofdfietsnetwerk op orde, fietsstimulering, fietsmonitoring en promotie.
 • Toonaangevende projecten: grootschalige, infrastructurele projecten met een (boven)regionaal en boven sectoraal karakter.
 • En verkeersveiligheidsprojecten: jaarlijks vast te leggen verkeersveiligheidsprojecten op het Limburgs hoofdfietsnetwerk met extra aandacht voor de realisatie van verlichting op een aantal specifieke locaties om zo de veiligheid en het comfort te verhogen.

Provincie Limburg investeert gedurende deze coalitieperiode in totaal € 24 miljoen in de provinciale projecten, toonaangevende projecten en verkeersveiligheidsprojecten. Realisatie van de projecten gebeurt in samenwerking met:

 • De vijf regio’s in Limburg
 • Alle 33 gemeenten in Limburg
 • Maastricht Bereikbaar en andere relevante externe partijen. 

Fietsroutenetwerk

Om het fietsgebruik te stimuleren en te zorgen voor veilige fietsroutes wordt gewerkt aan de optimalisatie van het provinciaal fietsroutenetwerk. Dit netwerk bestaat uit de regionale hoofdfietsroutes voor utilitair verkeer (woon-werk/ schoolthuisroutes) tussen centra van gemeenten, stations en tussen kernen en de centra van gemeenten. De aanwezige fietsvoorzieningen en fietsvoorzieningen op het netwerk (ontbrekende fietspaden en –stroken) zijn daarbij op kaart aangegeven. Het provinciale fietsroutenetwerk is bedoeld als basis voor de prioritering van regionale fietsinfrastructuur (provinciale en gemeentelijke) en is onderdeel van het provinciaal verkeer en vervoerplan (PVVP). Het provinciaal fietsroutenetwerk kan tevens gebruikt worden bij het locatiebeleid voor bijvoorbeeld scholen. Het netwerk wordt in overleg met de gemeenten opgesteld en jaarlijks geactualiseerd.

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken