N266 Nederweert - A2

De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg willen de verbinding tussen de provinciale weg N266 en de autosnelweg A2 duurzaam verbeteren.
Op 14 november 2011 namen Provinciale Staten (PS) van Limburg een motie aan, waarin Gedeputeerde Staten (GS) werden opgeroepen om ‘te bespoedigen dat de N266 wordt verbonden met de gedeeltelijk gerealiseerde randweg om Nederweert’. Hierin werden PS gemotiveerd en beargumenteerd gevraagd mee te werken aan de realisatie van deze randweg met het oog op de lokale en regionale ontwikkeling.
Om uitvoering te geven aan de motie hebben de gemeente Nederweert en de Provincie een gezamenlijke projectgroep opgericht. Deze is verantwoordelijk voor het betrekken van stakeholders, andere overheden en organisaties bij het proces om te komen tot de aanleg van de weg.

Meer informatie

Omwonenden, gebruikers en belanghebbenden worden op verschillende manieren geïnformeerd over het project. Naast de gebruikelijke informatie avonden wordt er met regelmaat een nieuwsbrief verzonden aan personen die zich hiervoor bij de gemeente Nederweert hebben aangemeld.

De actuele planning, stand van zaken, onderzoeken en andere documenten kunt u terug vinden verder op deze pagina.

Mocht uw vraag nog niet beantwoord zijn of wilt u meer informatie dan kunt u een mail sturen aan  n266@prvlimburg.nl of telefonisch contact opnemen met de omgevingsmanager Antoine Dohmen (06-218 360 83).

Actuele planning

11 februari 2016


- 18 oktober 2016

Behandeling van de Structuurvisie N266 Randweg Nederweert met onderliggende stukken (o.a. MKBA en nota van zienswijzen) in GS.

- 18 november 2016

Behandeling van de Structuurvisie N266 Randweg Nederweert met onderliggende stukken in de Statencommissie Milieu en Duurzaamheid (SCMD).

- 16 december 2016

Behandeling van de Structuurvisie N266 Randweg Nederweert met onderliggende stukken door PS.

Stand van zaken en nadere toelichting

 

MKBA
11 februari 2016

Op 16 december 2015 heeft Ecorys de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgeleverd. Daaruit blijkt dat de kosten van het project Randweg N266 Nederweert hoger zijn dan de opbrengsten. Deze MKBA die volgens een gestandaardiseerde, landelijke systematiek is opgesteld, geeft echter geen volledig beeld. Niet alle kosten en baten van de randweg zijn in geld uit te drukken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de nadelige aspecten zoals de gevolgen voor de natuur, de doorsnijding van het buitengebied en de overlast die een nieuwe weg met zich meebrengt voor bewoners en lokale weggebruikers. Maar ook positieve aspecten zoals het opheffen van de barrière tussen Nederweert en Budschop en de ontwikkelingsmogelijkheden voor het centrumgebied van Nederweert/Budschop worden niet meegewogen. Om een gedegen afweging te kunnen maken, moet de noodzaak van een nieuwe verbinding concreter worden onderbouwd en ingebed in een bredere toekomstvisie, zo adviseert de Provinciale Commissie voor Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL) in haar vergadering van 16 januari 2016.

De gemeente Nederweert heeft de handschoen opgepakt en opdracht gegeven voor het opstellen van een bredere toekomstvisie voor de kern van Nederweert, waarvan de randweg onderdeel uit maakt. Om PS ten behoeve van de besluitvorming een totaalpakket te kunnen aanbieden, schuift de planning voor de N266 Randweg Nederweert een aantal maanden op.

Indieners van een zienswijze zijn per brief d.d. 5 februari 2016 geïnformeerd over de vertraging.

Samenvatting zienswijzen ontwerp-Structuurvisie Randweg N266 Nederweert

11 februari 2016

Voor de besluitvorming door GS en PS is het van belang een compleet pakket van stukken aan te leveren. Omdat er vertraging is opgelopen als gevolg van (het ontbreken) een concretere onderbouwing voor een nieuwe verbinding, vindt ook de besluitvorming over de nota van zienswijzen later plaats. Om toch al een beeld te schetsen van de inhoud van de zienswijzen is een samenvatting beschikbaar.

Bekendmaking ontwerp-Structuurvisie Randweg N266 Nederweert

2 september 2015

Op 1 september 2015 hebben GS de ontwerp-Structuurvisie ‘Randweg N266 Nederweert’ vastgesteld. Met dit besluit kon de ontwerp-Structuurvisie verder voor inspraak in procedure worden gebracht.

Op 03 september 2015 is een informatieavond gehouden, waarbij belangstellenden zijn geïnformeerd over de ontwerp-structuurvisie en de procedure hieromtrent. Hiervan is apart kennisgegeven. In de periode 04 september tot en met 15 oktober 2015 lag de ontwerp-Structuurvisie met bijhorende stukken in het gemeentehuis van Nederweert en het Gouvernement te Maastricht ter inzage op de gebruikelijke plaats en tijden.

PS nemen de ingediende zienswijzen mee in hun besluitvorming over de vaststelling van de Structuurvisie. Deze staat gepland in het voorjaar van 2016. Tegelijkertijd moeten dan door PS de financiële middelen worden toegekend, die noodzakelijk zijn voor de aanleg van de weg en die hiervoor nu zijn gereserveerd.

Ook de zogenaamde Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) is in deze periode voorzien. Ook dit document nemen PS mee in hun besluitvorming.

 

Positief toetsingsadvies over milieueffectrapportage N266 Randweg Nederweert

De plan-MER is juli 2014 in concept afgerond en op 21 oktober 2014 door de Commissie m.e.r. van advies voorzien. Naar aanleiding van het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. heeft de gemeenteraad van Nederweert gekozen voor het voorkeursalternatief dat uit de alternatievenafweging naar voren is gekomen, in de plan-MER aangeduid als variant 3 van alternatief 2A.

GS hebben zich in hun vergadering van 24 maart 2015 bij deze keuze aangesloten en hebben de projectgroep opdracht gegeven een structuurvisie op te stellen. Bovendien adviseerde de Commissie m.e.r. om een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) op te stellen. Dit om de financiële consequenties van de aanleg van de weg te koppelen aan wat de weg aan maatschappelijke meerwaarde oplevert.

Op 21 oktober 2014 heeft de Commissie milieueffectrapportage haar toetsingsadvies over het milieueffectenrapportage N266 Randweg Nederweert uitgebracht. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. Haar toetsingsadvies en persbericht hierover leest u op deze pagina onder het kopje 'Documenten'.

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Nota van Zienswijzen

Eén van de eerste stappen van de projectgroep was het opstellen van een Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD, maart 2013) om op basis daarvan te komen tot een (verplichte) plan-MER studie. Deze studie dient
-  de milieueffecten inzichtelijk te maken van de verschillende alternatieven voor de weg, zoals opgenomen in de NRD en de Afwegingsnotititie N266 Randweg Nederweert;
- tot een keuze te leiden voor een corridor waarin het definitieve tracé van de N266 kan worden ingepast.
Dat wil zeggen dat bij het definitieve verkeerskundige ontwerp verschuivingen van circa 100 meter links of rechts binnen de corridor mogelijk zijn om het tracé zo optimaal mogelijk ruimtelijk in te passen.

Op 26 maart 2013 hebben GS de notitie van Reikwijdte en Detailniveau en de Nota van Zienswijze bij de Notitie van Reikwijdte en detailniveau voor de N266-Randweg Nederweert, vastgesteld. Deze leest u onder op deze pagina onder het kopje 'Documenten'.

Documenten

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken