N270 Via Venray

De Provincie Limburg gaat, in samenwerking met de gemeente Venray, de N270 en aansluitende wegen reconstrueren. Dit doen we om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

Zo willen we de inrichting van de verschillende kruisingen afstemmen op de verkeersstromen van nu en in de toekomst. De  weginrichting moet voldoen aan de CROW-richtlijn, de uitgangspunten voor duurzaam veilig verkeer. We zoeken naar een oplossing voor het landbouwverkeer en een logische, doorlopende verbinding voor de fiets. Daarbij houden we rekening met de verwachting dat de havenontwikkeling in Wanssum, langs de N270 ten oosten van Venray, en de ontwikkelingen in Venray zelf, zullen zorgen voor extra verkeer op de N270.

Voor de hele N270, van de Brabantse grens tot de N271 in Well, is een gefaseerde aanpak beschreven om te komen tot een integrale oplossing voor deze verbinding.

In de eerste fase van het project N270 Via Venray pakken we de volgende zes knelpunten aan:

 • Kruising N270 – Leunseweg en ontsluiting bedrijventerrein ‘De Brier’
 • Landbouwroute oost-west
 • Kruising N270 – A73
 • Kruising N270 – ‘De Blakt’
 • N270 Parallel fietsverbinding rotonde Oostrum – station Venray
 • N270 Tussenliggende wegvakken

Met de aanpassingen willen we het volgende bereiken:

 • We verbeteren de doorstroming op en rond de N270
 • We verhogen de leefbaarheids en de verkeersveiligheid op en rond de N270
 • We geven een stimulans aan de regionaal-economische ontwikkeling van Venray en omgeving

Voorwaardelijk besluit stuurgroep Via Venray

Op donderdag 26 oktober 2017 heeft de Stuurgroep Via Venray de scope, het budget en de projectplanning voor het project “Herinrichting N270 Via Venray fase 1” vastgesteld. Met dit voorwaardelijk besluit zijn de kaders van het project N270 Via Venray bekend. Alle deelprojecten, behalve deelproject 1, zijn vastgesteld. Voor wat betreft deelproject 1 (viaduct Leunseweg) is afgesproken dat de definitieve oplossingsrichting binnen twee maanden met de dorpsraad wordt afgestemd.

Scope voorwaardelijk vastgesteld
Het project N270 Via Venray bestaat uit zes deelprojecten. De kaders per deelproject zijn als volgt:

 1. Het viaduct in de N270 ter hoogte van de Leunseweg wordt vervangen door een turborotonde met ongelijkvloerse fietsoversteken. Bedrijventerrein ‘De Brier’ wordt met een halve T-aansluiting aangesloten op de N270. Aan de hand van de resultaten uit het eindrapport van het adviesbureau dat het onderzoek uitgevoerd heeft (RHDHV), wordt samen met de dorpsraad Leunen bekeken of met deze oplossing  zowel de huidige alsook mogelijke nieuwe knelpunten opgelost worden. Randvoorwaarden zijn verder gelijke uitgangspunten, planning en financiën. Hiervoor is een termijn van maximaal twee maanden afgesproken.
  Voor de ontsluiting van bedrijventerrein De Brier wordt ruimte vrijgehouden om mogelijk in de toekomst het verkeer vanuit Deurne linksaf te laten slaan.

 2. Ten zuiden van de N270 komt een parallelvoorziening voor landbouwverkeer, in twee richtingen. Bij de ligging van het tracé moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van gasleidingen in de bodem. Alternatieve routes via bestaande wegen worden hierin meegenomen.

 3. De kruising N270 – A73 wordt gereconstrueerd.

 4. De rotonde ‘De Blakt’ wordt vervangen door een kruising met een verkeersregelinstallatie en een ongelijkvloerse fietsverbinding.

 5. Over de spoorlijn Venlo-Nijmegen komt een fietsbrug. Tussen de Oirloseweg en de Mgr. Hanssenstraat komt aan de noordzijde van de N270 een in twee richtingen bereden fietspad.

 6. De tussenliggende wegvakken van de N270 worden deels heringericht en deels voorzien van nieuw asfalt.

Voorafgaand aan de vergadering van de stuurgroep Via Venray is op 9 oktober jl. een informatieavond gehouden waar de zes deelprojecten aan alle aanwezigen zijn toegelicht. Tijdens de drukbezochte informatieavond werden zowel positieve als ook kritische reacties en vragen gesteld over de plannen. Hierover is de stuurgroep geïnformeerd. Afgesproken is dat het projectteam deze aandachtspunten in het vervolgtraject en in afstemming met belanghebbenden oppakt.

De afgelopen periode heeft adviesbureau RHDHV diverse onderzoeken uitgevoerd om te komen tot één integraal schetsontwerp voor de volledige scope van het project N270 Via Venray fase 1. De resultaten van deze onderzoeken staan in het rapport ‘Via Venray – nadere uitwerking deeltraject Leunseweg – Rotonde Oostrum’ (pdf, 19 MB).

Informatieavond N270 Via Venray op 9 oktober 2017

Op maandag 9 oktober 2017 vond in het gemeentehuis van Venray een algemene informatiebijeenkomst over de herinrichting van de N270 Via Venray plaats. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit), wethouder Jan Loonen en leden van het projectteam (Provincie Limburg en de gemeente Venray) uitgelegd wat de stand van zaken is rond de herinrichting van de N270 Via Venray. De presentatie ging over de eerste fase van het traject. Deze omvat het deel vanaf het viaduct over de Leunseweg tot en met de rotonde Witte Venneweg en Mgr. Hanssenstraat in Oostrum. Met daartussen nog de aanleg van een fietsbrug bij het station in Oostrum en een nieuwe route voor landbouwverkeer.

Klankbordgroepen 2017

In mei en september 2017 zijn hierover enkele bijeenkomsten geweest met de klankbordgroepen Via Venray. Behalve een presentatie van het project wordt tijdens de informatieavond ook een terugkoppeling gegeven van deze bijeenkomsten. Uiteraard is er ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Het programma start om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

U bent van harte welkom tijdens deze informatieavond.

Planning

Nu de scope bekend is, gaat de volgende fase van start. In deze fase wordt het wegontwerp samen met de omgeving uitgewerkt. Daarnaast worden diverse milieukundige en technische onderzoeken uitgevoerd en wordt gestart met grondaankopen. De projectplanning ziet er globaal als volgt uit:

Planvoorbereidingsfase                      start 4e kwartaal 2017 gereed 2e kwartaal 2019 
Aanbestedingsfase                start 2e kwartaal 2019 gereed 4e kwartaal 2019        
Realisatiefase                         start 4e kwartaal 2019 gereed 4e kwartaal 2020

Contact en informatie

E-mail: N270viavenray@prvlimburg.nl
Telefoon: +31 43 389 99 99
Facebook: www.facebook.nl/N270ViaVenray

Digitale nieuwsbrief
Binnenkort wordt de eerste digitale nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief zal, naast een vooruitblik, ook een uitgebreidere terugblik worden gemaakt naar de informatieavond van 9 oktober en de gestelde vragen tijdens deze avond. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project N270 Via Venray? Meldt u zich dan via N270viavenray@prvlimburg.nl aan voor de nieuwsbrief, dan ontvangt u deze automatisch in uw mailbox.

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken