N271 Milsbeek-Plasmolen-Mook

De Provincie Limburg gaat, in samenwerking met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep, de N271 tussen Mook en Milsbeek reconstrueren. De indeling van de weg, inclusief de fietspaden, verandert.

Waar nu aan beide zijden van de N271 een smal fietspad aanwezig is, zal na de reconstructie ten noorden van Plasmolen aan één zijde van de weg een breed fietspad overblijven. Bomen worden door middel van houten geleidenrails afgeschermd van het gemotoriseerde verkeer. Voor landbouwverkeer wordt tussen Plasmolen en Mook aan beide zijden van de weg een passeerhaven aangebracht. Ter hoogte van Plasmolen wordt een pleisterplaats (een informatiepunt met parkeerplaatsen) ingericht. Om de oversteekbaarheid ter plaatse van Plasmolen te verbeteren wordt de weg hier aangepast naar een 50 km/u zone inrichting.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 26 januari 2017 heeft de Provincie Limburg samen met de gemeente Mook en Middelaar een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze inloopbijeenkomst zijn belangstellenden geïnformeerd over de plannen. Ook was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Tijdens de bijeenkomst werd de onderstaande visualisatie van de mogelijke toekomstige situatie getoond.

 

Tijdens deze inloopbijeenkomst werden veel vragen gesteld over het voorlopige ontwerp en de reconstructie van de N271. In het Overzicht vragen en antwoorden inloopbijeenkomst (pdf, 33 KB) vindt u de gestelde vragen met het bijbehorende antwoord. Staat uw vraag er niet tussen of heeft u nog een andere vraag? Stuur dan een mail met uw vraag naar N271plasmolen@prvlimburg.nl.

Stand van zaken voorjaar 2017

De afgelopen maanden is in onderlinge samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar, direct belanghebbenden en de Provincie Limburg gewerkt aan een optimalisatie van het schetsontwerp. Dit traject heeft meer tijd gevraagd dan vooraf gepland. Het heeft geresulteerd in een schetsontwerp waarbij de belangen van iedereen zo veel als mogelijk zijn meegenomen. Met de totstandkoming van dit schetsontwerp kan de verdere voorbereidingen van het project opgepakt worden. Onder het kopje downloads onderaan deze pagina vindt u de schetsontwerpen.

Vooruitblik 2017

In het eerste kwartaal van 2017 start de aanbesteding, waarbij een adviesbureau de opdracht krijgt het schetsontwerp in detail uit te werken. Dit adviesbureau voert hiervoor diverse onderzoeken uit. Te denken valt hierbij aan bestemmingsplanprocedures, grondverwerving, vergunning- en ontheffingsprocedures en diverse technische- en omgevingsonderzoeken. Dit heet de initiatiefase. Aansluitend volgt de ontwerp- en bestekfase.

Planning

Planvoorbereidingsfase

1e kwartaal 2017-  maart 2019 

Aanbestedingsfase 

april 2019 - juli 2019 

Realisatiefase (verleggen kabels en leidingen)

Realisatiefase (infrastructurele werkzaamheden)

 

maart 2019 - juli 2019 

juli 2019 - mei 2020

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken