N273 kom Baarlo

De Provincie Limburg gaat, in samenwerking met de gemeente Peel en Maas, de N273 in de kom van Baarlo reconstrueren.

Op de N273 is, tussen de twee komgrenzen van de gemeente Baarlo in, groot onderhoud nodig voor delen van de weg. De Napoleonsbaan, zoals de N273 wordt genoemd, stamt nog uit de tijd van Napoleon en de weg is vele malen gerenoveerd. Daardoor ligt de weg een stuk hoger ten opzichte van de woningen, waardoor er regelmatig wateroverlast is door afwatering.

Informatiebijeenkomsten direct aanwonenden

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke ontwerpvarianten is in november 2016 een consultatiebijeenkomst georganiseerd, waarin direct aanwonenden en bedrijven aan de N273 in de kom Baarlo aandachtspunten konden inbrengen. De meest genoemde zijn:

  • Hoge snelheid van het verkeer, vooral ’s nachts.
  • Hoogteligging weg in relatie tot de afwatering.
  • Oversteekbaarheid fietsers/voetgangers.
  • Bereikbaarheid van de percelen.
  • Verkeersveiligheid, met name op de kruispunten.
  • Toegankelijkheid bushaltes.
  • Openbare verlichting.
  • Onderhoud fietspaden.
  • Aandacht voor groenstructuren.
  • Ontsluiting Kuukven.

Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de ontwerpvarianten en eind januari 2017 met de direct aanwonenden en bedrijven aan de N273 besproken in een terugkoppelsessie. Aan de hand van de resultaten uit de terugkoppelsessie van januari 2017 is het schetsontwerp verder geoptimaliseerd.
 

Inloopbijeenkomst 5 oktober 2017

De Provincie Limburg en de gemeente Peel en Maas nodigen U graag uit voor de inloopbijeenkomst op donderdag 5 oktober 2017 tussen 16:00 en 20:00, feestzaal Restaurant Unitas, Wilhelminastraat 11a, 5991 AX Baarlo.
U kunt vrijblijvend binnen lopen, bij diverse tafels ligt het schetsontwerp ter inzage. U kunt het ontwerp bekijken en uw vragen over het ontwerp, de vervolgstappen en de planning stellen.

Vooruitblik 2017-2018

In juli 2017 is de provincie de procedure gestart met een uitvraag, waarbij een adviesbureau de opdracht krijgt het schetsontwerp in detail uit te werken. Dit adviesbureau voert hiervoor diverse onderzoeken uit. Te denken valt aan bestemmingsplanprocedures, grondverwerving, vergunning- en ontheffingsprocedures en diverse technische- en omgevingsonderzoeken. Dit heet de ontwerp- en bestekfase.

Verder worden in deze fase plannen uitgewerkt voor onder andere het verleggen van kabels- en leidingen, openbare verlichting, bewegwijzering en groencompensatie. Ook worden direct belanghebbenden zoals aanwonenden, bedrijven, bus- en hulpdiensten geconsulteerd over de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Voorlopige planning

Ontwerp- en bestekfase Start juli 2017
Aanbestedingsfase 2018
Realisatiefase (afhankelijk van eventuele procedures) 2018/2019
Opleveringsfase 2019

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken