N280 West wegvak Leudal

Het project N280 West wegvak Leudal omvat het weggedeelte tussen de Kelperbrug over het kanaal Wessem-Nederweert en Leudal

Het project N280 West wegvak Leudal pakt de volgende vier knelpunten aan:

 • Kelperbrug en omgeving

 • Kelpen-Oler en omgeving
 • Horn en omgeving
 • Baexem.

De aanpassingen richten zich op:

 • Een goede doorstroming op het wegvak N280-West tussen Weert en Roermond
 • Een goede bereikbaarheid van de regio, tot uiting komend in een goede bereikbaarheid van de Midden-Limburgse kernen en grote gebiedsontwikkelingen
 • Een verbetering van de leefbaarheid rondom de N280-West (o.a. van de dorpskern Baexem)
 • Een goede bereikbaarheid van aanliggende landbouwpercelen, woningen en bedrijven

Het projectbudget bedraagt 73,49 miljoen euro. 

De stand van zaken en planning

Op dit moment bevindt het project zich de voorbereidingsfase. Recent zijn aard en omvang van de werkzaamheden gewijzigd (zogenoemde scopewijziging, zie ook Wat vooraf ging). Provincie houdt zich nu dan ook bezig met de voorbereidingen van

 • een milieu effect rapportage (m.e.r.)
 • een Provinciaal inpassingsplan (PIP)

Concreet houdt de scopewijziging onder meer in dat:

 • het wegvak A2-Weert en het wegvak N273 geen onderdeel meer uitmaken van het project
 • twee rotondes ter hoogte van de kruising N280/N273 en een rotonde ter hoogte van de kruising N273/N279 worden wel gerealiseerd, zoals ook de ongelijkvloerse kruisingen ten behoeve van het fietsverkeer

Planning

(wordt voortdurend geactualiseerd)

 

Initiatiefase: juni 2012 – februari 2016

Ontwerp- en bestekfase: februari 2016 – ...

Aanbestedingsfase: volgt

Realisatiefase: volgt 

Wat vooraf ging

Scopewijziging, 5 februari 2016

Provinciale Staten hebben op 5 februari 2016 ingestemd met een scopewijziging (zie De stand van zaken & planning). De Provincie blijft de samenwerking opzoeken met de gemeente Leudal. Indien de gemeente extra budget beschikbaar stelt, moet dit primair worden ingezet om een goede oversteek Bosstraat / Heideweg te realiseren. Hiermee vervalt het eerder voorstel om eventueel financieel voordeel in te zetten voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Bosstraat / Heideweg in Leudal.

De wijziging houdt verder in dat variant 3c (dicht langs de kern van Baexem) verder wordt uitgewerkt in de tweede fase van de m.e.r.

Keuze voorkeursalternatief, 7 februari 2014

Op 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel om alternatief 3C uit te werken in de tweede stap van de Milieueffectrapportage (besluit G-14-003) .

Akkoord op planuitwerking, 8 juni 2012

Op 8 juni 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd (besluit G-12-016-1) met de startnotitie N280 West en de daarin beschreven acties (fase2).

Burgerparticipatie

De Provincie Limburg wil haar burgers actief betrekken bij de uitvoering van programma’s en projecten. Het projectteam staat open voor suggesties en opmerkingen vanuit de betrokken omgeving. Daarnaast betrekken wij de omgeving zo actief mogelijk bij alle projectfasen. Hiervoor is onder andere een werkgroep stakeholders opgericht, maar zetten wij op belangrijke punten ook (tijdelijke) themagroepen in om tot een afgestemd geheel te komen.
Heeft u een specifieke themasuggestie? Neem dan contact met ons op.

Projectteam

Het projectteam is als volgt samengesteld:

Projectleider: Carlo Gurian, Provincie Limburg

Omgeving Manager: Antoine Dohmen, Provincie Limburg

Technisch Manager: Branko Haremaker, Provincie Limburg

Manager Projectbeheersing: Robert Bolwerk, Provincie LImburg

Contract Manager: Mario Pelsers, Provincie Limburg

Projectsecretaris: Kristel Demeester-Folie, Provincie Limburg

Het projectteam beantwoordt graag uw vragen of voorziet u van gewenste informatie. 

Contact en informatie

In de rechterkolom van deze pagina vindt u onze contactgegevens. Ook kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief  en vindt u een link naar onze facebookpagina. 

Projectarchief

In het projectarchief vindt u diverse informatie zoals presentaties, verslagen van bijeenkomsten, publicaties en onderzoeksrapporten. In de rechterkolom van deze pagina kunt u doorklikken naar het projectarchief.

Zoeken

Uitgelicht

Contact en informatie

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met het projectteam N280 West wegvak Weert - Leudal:

Projectarchief

Hier vindt u diverse informatie zoals presentaties, verslagen van bijeenkomsten, publicaties en onderzoeksrapporten.

Zoeken