N280 West wegvak Leudal

Het project N280 West wegvak Leudal omvat het weggedeelte tussen de Kelperbrug over het kanaal Wessem-Nederweert en Leudal

Het project N280 West wegvak Leudal pakt de volgende vier knelpunten aan:

 • Kelperbrug en omgeving
 • Kelpen-Oler en omgeving
 • Horn en omgeving
 • Baexem.

De aanpassingen richten zich op:

 • Een goede doorstroming op het wegvak N280-West tussen Weert en Roermond
 • Een goede bereikbaarheid van de regio, tot uiting komend in een goede bereikbaarheid van de Midden-Limburgse kernen en grote gebiedsontwikkelingen
 • Een verbetering van de leefbaarheid rondom de N280-West (o.a. van de dorpskern Baexem)
 • Een goede bereikbaarheid van aanliggende landbouwpercelen, woningen en bedrijven

Het projectbudget bedraagt 73,49 miljoen euro. 

Inloop informatiemarkt woensdag 11 oktober

Met ingang van 28 september 2017 tot en met 8 november 2017 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de N280 west, wegvak Leudal ter inzage. Dit document zet de achtergronden en uitgangspunten van het project op een rij en beschrijft welke zaken in de milieueffectrapportage (m.e.r.) onderzocht zullen worden (reikwijdte) en op welk detailniveau dat gebeurt. In de NRD wordt tevens toegelicht hoe in het kader van de m.e.r. met het aspect van het alternatievenonderzoek wordt omgegaan.

In het kader van de terinzagelegging van de NRD organiseert de Provincie Limburg op woensdag 11 oktober 2017 een inloop informatiemarkt om het concept-NRD N280 wegvak Leudal toe te lichten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de stand van zaken met betrekking tot het verkeersontwerp te bekijken en er vragen over te stellen bij de aanwezige leden van het projectteam. Het verkeersontwerp is nog niet definitief en maakt ook geen onderdeel uit van de zienswijzeprocedure voor de NRD.

Deze inloop informatiemarkt is voor iedereen toegankelijk en wordt gehouden in de Baexheimerhof, Kerkstraat 1-A, 6095 BD in Baexem. U kunt tussen 16.00 uur en 20.00 uur (met uitloop tot 20.30 uur) binnenlopen op een moment dat voor u het beste uitkomt. Gedurende de bijeenkomst wordt geregeld een plenaire presentatie gehouden. Aanmelden is niet nodig.

Het voorlopig verkeersontwerp is hieronder in te zien:

De stand van zaken en planning

Op dit moment bevindt het project zich de voorbereidingsfase. Recent zijn aard en omvang van de werkzaamheden gewijzigd (zogenoemde scopewijziging, zie ook Wat vooraf ging). Provincie houdt zich nu dan ook bezig met de voorbereidingen van

 • een milieu effect rapportage (m.e.r.)
 • een Provinciaal inpassingsplan (PIP)

Concreet houdt de scopewijziging onder meer in dat:

 • het wegvak A2-Weert en het wegvak N273 geen onderdeel meer uitmaken van het project
 • twee rotondes ter hoogte van de kruising N280/N273 en een rotonde ter hoogte van de kruising N273/N279 worden wel gerealiseerd, zoals ook de ongelijkvloerse kruisingen ten behoeve van het fietsverkeer

Planning (voorlopig)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 28 Sept. t/m 8 Nov. 2017
Uitwerken ontwerp Juni 2017 - April 2018
Opstellen MilieuEffectRapportage (MER) November 2017 - April 2018
Opstellen PIP (Inclusief onderzoeken) November 2017 - April 2018
Opstarten ruimtelijke procedure PIP (het MER maakt hiervan onderdeel uit)
- Ontwerp PIP
- Definitief PIP
2e kwartaal 2018
2e kwartaal 2018
1e kwartaal 2019
Verwachte start werkzaamheden (afhankelijk van moment uitspraak Raad van State) begin 2020

Wat vooraf ging

Scopewijziging, 5 februari 2016

Provinciale Staten hebben op 5 februari 2016 ingestemd met een scopewijziging (zie De stand van zaken & planning). De Provincie blijft de samenwerking opzoeken met de gemeente Leudal. Indien de gemeente extra budget beschikbaar stelt, moet dit primair worden ingezet om een goede oversteek Bosstraat / Heideweg te realiseren. Hiermee vervalt het eerder voorstel om eventueel financieel voordeel in te zetten voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Bosstraat / Heideweg in Leudal.

De wijziging houdt verder in dat variant 3c (dicht langs de kern van Baexem) verder wordt uitgewerkt in de tweede fase van de m.e.r.

Keuze voorkeursalternatief, 7 februari 2014
Op 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel om alternatief 3C uit te werken in de tweede stap van de Milieueffectrapportage (besluit G-14-003) .

Akkoord op planuitwerking, 8 juni 2012
Op 8 juni 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd (besluit G-12-016-1) met de startnotitie N280 West en de daarin beschreven acties (fase2).

Burgerparticipatie

De Provincie Limburg wil haar burgers actief betrekken bij de uitvoering van programma’s en projecten. Het projectteam staat open voor suggesties en opmerkingen vanuit de betrokken omgeving. Daarnaast betrekken wij de omgeving zo actief mogelijk bij alle projectfasen. Hiervoor is onder andere een werkgroep stakeholders opgericht, maar zetten wij op belangrijke punten ook (tijdelijke) themagroepen in om tot een afgestemd geheel te komen.
Heeft u een specifieke themasuggestie? Neem dan contact met ons op.

Projectteam

Het projectteam is als volgt samengesteld:

Projectleider: Carlo Gurian, Provincie Limburg
Omgeving Manager: Antoine Dohmen, Provincie Limburg
Technisch Manager: Branko Haremaker, Provincie Limburg
Manager Projectbeheersing: Robert Bolwerk, Provincie LImburg
Contract Manager: Mario Pelsers, Provincie Limburg
Projectsecretaris: Kristel Demeester-Folie, Provincie Limburg

Het projectteam beantwoordt graag uw vragen of voorziet u van gewenste informatie. 

Contact en informatie

In de rechterkolom van deze pagina vindt u onze contactgegevens. Ook kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief  en vindt u een link naar onze facebookpagina. 

Projectarchief

In het projectarchief vindt u diverse informatie zoals presentaties, verslagen van bijeenkomsten, publicaties en onderzoeksrapporten. In de rechterkolom van deze pagina kunt u doorklikken naar het projectarchief.

Zoeken

Uitgelicht

Contact en informatie

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met het projectteam N280 West wegvak Weert - Leudal:

Projectarchief

Hier vindt u diverse informatie zoals presentaties, verslagen van bijeenkomsten, publicaties en onderzoeksrapporten.

Zoeken