Wegen

De Provincie Limburg heeft ongeveer 450 kilometer aan provinciale wegen in eigen beheer. Het betreffen hier stroomwegen (max. 100 km/h), gebiedsontsluitingswegen (max. 50, 70 en 80 km/h) en in mindere mate erftoegangswegen (max. 30 en 60 km/h).

 • Provinciale wegen

  20 mei 2016

  Onder provinciale wegen wordt verstaan: rijbanen, paden, trottoirs, alsmede al hetgeen naar de aard van de weg daartoe behoort, waaronder de tot de weg behorende voorzieningen in, op, onder en boven de weg, voor zover in beheer bij de Provincie. De Provincie is als beheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en –doorstroming op deze wegen. Om die veiligheid en doorstroming te verzekeren dient men veranderingen aan de weg maar ook het plaatsen van voorwerpen of objecten aan, boven, op, in of onder een provinciale weg te toetsen aan de Omgevingsverordening Limburg. De uitvoering van de betreffende verandering, het plaatsen van het voorwerp of object kan alleen door middel van een toestemming namens Gedeputeerde Staten.
  Het plaatsen van borden of bebaking in het kader van uitvoering van (tijdelijke) maatregelen ter geleiding van het verkeer (verkeersmaatregelen) is daarom afhankelijk van het verlenen van een dergelijke toestemming.

 • Regelingen en verordeningen

  Regelingen uit de decentrale wet- en regelgeving van de Provincie Limburg

 • Aanvraag- en meldingsformulieren

  We beschikken over een aantal verschillende aanvraagformulieren met betrekking tot provinciale wegen. De volgende aanvraagformulieren worden onderscheiden.

 • Wegwedstrijden

  10 augustus 2016

  Het houden van of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op de openbare weg is in principe verboden. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken