Verdrogingsbestrijding

Verdroging van natte natuurgebieden is in Limburg, net als in overige delen van hoog Nederland, een omvangrijk en hardnekkig milieuprobleem. Door te lage grondwaterstanden, verminderde kwelstromen en een ontoereikende grondwaterkwaliteit is de natuurkwaliteit verslechterd. Verdroging van natuurgebieden voorkomen of terugdringen is niet eenvoudig. De oorzaken liggen veelal in omliggend gebied, waardoor de maatregelen die nodig zijn, invloed hebben op de waterhuishouding in het gebied eromheen. Bij de aanpak van verdrogingsbestrijding wordt aan 48 natuurgebieden prioriteit gegeven, de zogenaamde natte natuurparels: 22 (grond)waterafhankelijke Natura 2000-gebieden en 26 overige verdrogingsgevoelige natuurgebieden. Ze omvatten samen circa 60% van het in 2006 bepaalde verdroogd areaal van de Limburgse natte natuurgebieden.
Richtinggevend bij het herstel van de natte natuurparels zijn de ecologische streefbeelden in de Natuurbeheerplannen en de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden. Voor de door waterschap en terreinbeheerder uit te voeren hydrologische maatregelen zijn het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) en de daarbij behorende geformuleerde maatregelen het vertrekpunt. Teneinde de gewenste natuurkwaliteit in deze gebieden te realiseren is het voor de natuur Optimale Grond- en Oppervlaktewater Regime (OGOR) bepaald, dat de uitgangssituatie was voor het afleiden van het maatschappelijk Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Het waterschap heeft op basis van het GGOR voor elke natte natuurparel een overzicht gegeven van de streefpeilen en bijbehorende herstelmaatregelen. Deze maatregelen kunnen zowel technisch van aard zijn (stuwbeheer, peilgestuurd draineren, herinrichten van beken en overige watergangen, maaiveldophoging) als ook financieel (schadevergoedingen, nadeelcompensatie). Ook verandering van grondgebruik via het stimuleren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de inzet van groenblauwe diensten of via reallocatie van goudgroene natuurzones kan daarbij aan de orde zijn. Vanuit kwaliteitsoogpunt kan het nodig zijn om bronnen van verontreiniging van het grondwater aan te pakken. De GGOR-maatregelen zijn als hydrologische maatregelen opgenomen in de beheerplannen Natura 2000 en de PAS-gebiedsanalyses, gezien hun relevantie voor de instandhoudingsdoelstellingen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken