Welzijn en Zorg

 • Sociale Agenda Limburg 2025

  Met het coalitieakkoord 2015-2019 ‘In Limburg bereiken we meer’ is koers ingezet om in actie te komen voor een welvarend en sociaal Limburg. Een welvarend Limburg vraagt om gezonde en vitale Limburgers. Samen met inwoners, gemeenten, ondernemers en zorg- en kennisinstellingen is samen gewerkt aan de ‘Koers voor een vitaler Limburg’. Dit vormt het strategisch beleidskader voor de komende coalitieperiode, en daarna. Het is onze ambitie om in 2025 te komen tot een positieve ontwikkeling in de gezondheid en participatie van Limburgers. Het kader is richtinggevend voor de investering van de gereserveerde € 32 miljoen voor de Sociale Agenda in het coalitieakkoord.

 • Maatschappelijke organisaties

  Het beleidskader Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 is een verdere invulling van het coalitieakkoord op het terrein van maatschappelijke organisaties en geeft antwoord op de vraag hoe de Provincie samen met de maatschappelijke organisaties maatschappelijke vraagstukken gaat oppakken.

 • Huis voor de zorg

  Het Huis voor de Zorg is een provinciale organisatie die zich inzet voor (de belangen van) zorgvragers in Limburg. In het Huis voor de Zorg hebben negen organisaties die specifieke zorgvragers vertegenwoordigen hun krachten en activiteiten gebundeld. Het gaat hierbij o.a. om ouderenorganisaties en organisaties van mensen die van geestelijke gezondheidszorg gebruik maken of een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Ook mantelzorgers hebben zich in het Huis voor de Zorg georganiseerd. Het Huis voor de Zorg is een van de huizen die de Provincie Limburg in stand houdt en financieel ondersteunt. Dat gebeurt op basis van een meerjarig beleidskader dat de basis vormt voor een jaarlijks werkplan.

 • Huisvesting verblijfsgerechtigden

  02 maart 2016

  Op grond van artikel 60b van de Huisvestingswet zijn gemeenten verplicht zorg te dragen voor de voorziening in de huisvesting van verblijfsgerechtigden ( ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd) overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling, die elk half jaar door het Rijk wordt bepaald. Deze taakstelling is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken