Welzijn en Zorg

 • Sociale Agenda Limburg 2025

  Met het coalitieakkoord 2015-2019 ‘In Limburg bereiken we meer’ is koers ingezet om in actie te komen voor een welvarend en sociaal Limburg. Een welvarend Limburg vraagt om gezonde en vitale Limburgers. Samen met inwoners, gemeenten, ondernemers en zorg- en kennisinstellingen is samen gewerkt aan de ‘Koers voor een vitaler Limburg’. Dit vormt het strategisch beleidskader voor de komende coalitieperiode, en daarna. Het is onze ambitie om in 2025 te komen tot een positieve ontwikkeling in de gezondheid en participatie van Limburgers. Het kader is richtinggevend voor de investering van de gereserveerde € 32 miljoen voor de Sociale Agenda in het coalitieakkoord.

 • Maatschappelijke organisaties

  Het beleidskader Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 is een verdere invulling van het coalitieakkoord op het terrein van maatschappelijke organisaties en geeft antwoord op de vraag hoe de Provincie samen met de maatschappelijke organisaties maatschappelijke vraagstukken gaat oppakken.

 • Huis voor de zorg

  Het Huis voor de Zorg is een provinciale organisatie die zich inzet voor (de belangen van) zorgvragers in Limburg. In het Huis voor de Zorg hebben negen organisaties die specifieke zorgvragers vertegenwoordigen hun krachten en activiteiten gebundeld. Het gaat hierbij o.a. om ouderenorganisaties en organisaties van mensen die van geestelijke gezondheidszorg gebruik maken of een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Ook mantelzorgers hebben zich in het Huis voor de Zorg georganiseerd. Het Huis voor de Zorg is een van de huizen die de Provincie Limburg in stand houdt en financieel ondersteunt. Dat gebeurt op basis van een meerjarig beleidskader dat de basis vormt voor een jaarlijks werkplan.

 • Passend wonen in de buurt

  pdf, 370kB

  Met het kader “Passend wonen in de buurt” ondersteunt de Provincie Limburg innovatieve, kleinschalige initiatieven op het gebied van de ontwikkeling van zelfstandige woonvormen voor kwetsbare doelgroepen. Daarbij zijn de bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam met ondersteuning vanuit een sociaal netwerk in de buurt. Deze initiatieven zijn tegelijkertijd een duidelijke meerwaarde voor de wijk, vooral als versterking in de participatie en ontmoeting voor buurtbewoners en de kwetsbare doelgroepen.

 • Structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties

  06 november 2017, pdf, 302kB

  Individualisering wordt steeds groter, toch hebben veel mensen behoefte aan sociale contacten. De provincie Limburg wil deze sociale interactie stimuleren met de subsidieregeling: Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties. De doelstelling van deze regeling is het (her)ontwikkelen van een unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodaties voor een kern. Deze accommodatie is de enige gemeenschapsaccommodatie die in de betreffende kern nog aanwezig is. De accommodaties draagt bij aan de leefbaarheid in de betreffende kern en moet voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners. Subsidie wordt verstrekt aan schoolbesturen, verenigingen, stichtingen of gemeenten en coöperaties die eigenaar zijn of het beheer voeren over een gemeenschapsaccommodatie. De hoogte van het subsidie bedraagt maximaal € 100.000,--, maar is nooit meer dan de gemeentelijke financiële bijdrage.

 • Euregionale gezondheid

  30 oktober 2017

  We hebben de wens uitgesproken om de samenwerking op het terrein van gezondheid euregionaal te willen intensiveren. Daarom hebben wij stichting euPrevent gevraagd een uitvoeringsplan Euregionale Gezondheid 2018-2019 op te stellen. Daarin moet de euregionale samenwerking een impuls krijgen op de onderdelen preventieve gezondheid en participatie, kennisdeling en netwerkontwikkeling voor georganiseerde burgers, (zorg)ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Wij zullen het uitvoeringsplan begin 2018 vaststellen en dan op deze website plaatsen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken